2019-02-21 - València

null 2019-02-21

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU

Data:
21-02-2019
Hora:
11:30
Òrgan:
C4GOV
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE 21 DE FEBRERO DE 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.-
0001 - Aprovació, si es el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 24 de gener de 2019.
Aprovat
SERVICI DE PERSONAL.-
0002 - Desestimació de sol·licitud d'autorització de compatibilitat pública per a activitat de professora associada a la Universitat de València.
Expediente: E-01101-2018-000825-00 - Aprovat
0003 - Reconeixement de compatibilitat per a activitat privada.
Expediente: E-01101-2019-000265-00 - Aprovat
0004 - Desestimació de sol·licitud d'autorització de compatibilitat per a activitat privada.
Expediente: E-01101-2019-000258-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.-
MOCIONS.-
0005 - "Moció subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'la inclusió en l'oferta d'ocupació pública del 2018 de les jubilacions de policia del 2019 i accelerar el procés de seleció"".
Expediente: O-89CIU-2019-000043-00 - Rebutjat
PREGUNTES.-
0006 - "Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""el nombre de treballadors adscrit a la Delegació de Benestar Social"".
Expediente: O-89CIU-2019-000037-00 - Contestada
0007 - "Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'el nombre de personal temporal interí a l'Ajuntament de València"".
Expediente: O-89CIU-2019-000037-00 - Contestada
0008 - "Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'l'augment de treballadors en la plantilla de l'Ajuntament de València"".
Expediente: O-89CIU-2019-000037-00 - Contestada
0009 - "Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'l'augment o disminució de plantilla a l'Ajuntament de València"".
Expediente: O-89CIU-2019-000037-00 - Contestada
0010 - "Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'l'augment o disminució de la plantilla de policies locals a l'Ajuntament de València"".
Expediente: O-89CIU-2019-000037-00 - Contestada
0011 - "Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'les previsions de personal a l'Ajuntament de València"".
Expediente: O-89CIU-2019-000037-00 - Contestada
0012 - "Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'els processos selectius de les ofertes d'ocupació pública"".
Expediente: O-89CIU-2019-000037-00 - Contestada
0013 - "Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'el Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l'Ajuntament de València"".
Expediente: O-89CIU-2019-000037-00 - Contestada
0014 - "Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'el personal que compon el Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l'Ajuntament de València"".
Expediente: O-89CIU-2019-000037-00 - Contestada
0015 - "Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'les disciplines preventives del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l'Ajuntament de Valencia"".
Expediente: O-89CIU-2019-000037-00 - Contestada
0016 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre 'Previsió de suplement de crèdit del capítol I exercici 2019"".
Expediente: O-89POP-2019-000016-00 - Contestada
0017 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre 'Publicació actualitzada en intranet de les actes de les taules generals de negociació, comissió d'igualtat i comité de seguretat i salut""
Expediente: O-89POP-2019-000016-00 - Contestada
0018 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre 'Conceptes retributius de la plantilla municipal pendent del 2018"".
Expediente: O-89POP-2019-000016-00 - Contestada
0019 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre 'Plantilles ocupades referenciades en la RPT anual i costos nòmines mesos de gener"".
Expediente: O-89POP-2019-000016-00 - Contestada
0020 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre 'Habilitació a la Casa Consistorial i Tabaquera d'espais perquè el personal puga realitzar les pauses obligatòries. Article 127 de l'acord laboral"".
Expediente: O-89POP-2019-000016-00 - Contestada
0021 - "Pregunta susbscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""Borsa de Treball de psicòlegs"".
Expediente: O-89POP-2019-000016-00 - Contestada
0021 - PRECS I PREGUNTES.-
DESPATX EXTRAORDINARI.-
0022 - Autorització de compatibilitat pública secundària de professora associada en el Departament de Psicología de la Universitat de València.
Expediente: E-01101-2017-001894-00 - Aprovat