S'està cercant, espereu....

2018-12-17 - València

Vés enrere 2018-12-17

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE

Data:
17-12-2018
Hora:
09:00
Òrgan:
C4HIS
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 17 DE DICIEMBRE 2018.

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior de data 12 de novembre de 2018.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
SECRETARIA GENERAL I DEL PLE
0002 - Proposa aprovar el Pla Normatiu Municipal 2019
Expediente: E-00401-2018-000074-00 - Aprovat
SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI
0003 - Proposa inadmetre el recurs de reposició interposat contra l'aprovació inicial de la 10ª modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost de 2018.
Expediente: E-05501-2018-000037-00 - Aprovat
0004 - Proposa aprovar la 10ª relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2018.
Expediente: E-05501-2018-000042-00 - Aprovat
0005 - Proposa resoldre les reclamacions presentades i aprovar definitivament el pressupost general de la Corporació, els seus organismes autònoms i empreses municipals per a l'any 2019 i la plantilla de personal.
Expediente: E-05501-2018-000036-00 - Aprovat
SERVICI FINANCER
0006 - Proposa aprovar la concertació d'un préstec de refinançament de l'EMT
Expediente: E-05201-2018-000030-00 - Aprovat
INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL
0007 - Proposa donar compte del Model de Control Intern de la Intervenció General de l'Ajuntament de València (MOCIGAV). Pla Anual de Control Financer 2019 (PACF-2019)
Expediente: E-00407-2018-000021-00 - Quedar assabentat
SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA
0008 - Proposa aprovar el pla d'inversions en la xarxa de distribució d'aigua potable. Exercici 2019.
Expediente: E-02701-2018-000525-00 - Aprovat
0009 - Proposa quedar assabentat de l'acord de l'Assemblea de l'EMSHI, adoptat en sessió ordinària celebrada el 28 de setembre del 2018, relatiu a l'aprovació del Pla d'Inversions en Plantes Potabilitzadores per al periode 2019-2023.
Expediente: E-02701-2018-000321-00 - Quedar assabentat
SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE
0010 - Proposa aprovar les tarifes EMT 2019
Expediente: E-01801-2018-004000-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
PREGUNTES
0011 - "Pregunta que formula la regidora Mª. Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre ""Reparació estructura mercat Ruzafa""
Expediente: O-89POP-2018-000110-00 - Contestada
0012 - "Pregunta que formula la regidora Mª. Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre ""Sensors per al control d'accessos en mercat de Ruzafa""
Expediente: O-89POP-2018-000110-00 - Contestada
0013 - "Pregunta que formula la regidora Mª. Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre ""Contracte menor per a la instal·lació de casetes en el mercat de Nadal i Reyes""
Expediente: O-89POP-2018-000110-00 - Contestada
0014 - "Pregunta que formula la regidora Mª. Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre ""Ubicació mercat extraordinari de Nadal i Reyes""
Expediente: O-89POP-2018-000110-00 - Contestada
0015 - "Pregunta que formula la regidora Mª. Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre ""Vídeo promocional mercat Grao""
Expediente: O-89POP-2018-000110-00 - Contestada
0016 - "Pregunta que formula el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Desglosse capítol 6 d'inversions""
Expediente: O-89CIU-2018-000295-00 - Contestada
0017 - "Pregunta que formula la regidora Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, sobre ""Apartaments Turístics""
Expediente: O-89POP-2018-000110-00 - Contestada
0018 - "Pregunta que formula la regidora Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, sobre 'Llei de Turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana""
Expediente: O-89POP-2018-000110-00 - Contestada
0019 - "Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre 'Nova taxa municipal per a noves modalitats de transport""
Expediente: O-89POP-2018-000110-00 - Contestada
0020 - Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre 'Fons de Cooperació Municipal'
Expediente: O-89POP-2018-000110-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES