2018-12-13 - València

null 2018-12-13

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU

Data:
13-12-2018
Hora:
11:30
Òrgan:
C4GOV
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE 13 DE DICIEMBRE DE 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.-
0001 - Aprovació, si es el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 12 de novembre de 2018.-
Aprovat
SERVICI DE PERSONAL.-
0002 - Acceptar sol·licitut de compatibilitat per a activitat privada.-
Expediente: E-01101-2018-004818-00 - Aprovat
SERVICI CENTRAL DE PROCEDIMENT SANCIONADOR
0003 - Acceptar la delegació de la competència per a incoar, instruir i resoldre els procediments sancionadors per infraccions tipificades com a greus i molt greus en la Llei de la Generalitat Valenciana 14/2010, de 3 de desembre, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.
Expediente: E-01306-2018-002617-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.-
0004 - "Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""il·luminació extraordinària de Nadal"".
Expediente: O-89CIU-2018-000296-00 - Contestada
0005 - "Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""funcionaris en comissió de servei"".
Expediente: O-89CIU-2018-000296-00 - Contestada
0006 - "Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""les portes inferiors de la façana"".
Expediente: O-89CIU-2018-000296-00 - Contestada
0007 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""Pressupost executat del capítol I de personal de 2018""
Expediente: O-89POP-2018-000111-00 - Contestada
0008 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""Cursos de formació personal funcionari"".
Expediente: O-89POP-2018-000111-00 - Contestada
0009 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""Indemnització jubilació anticipada segon semestre 2018"".
Expediente: O-89POP-2018-000111-00 - Contestada
0010 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""Abono subvencions sanitàries"".
Expediente: O-89POP-2018-000111-00 - Contestada
0011 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""Professors-formadors del pla de formació municipal 2018 que no son funcionaris de l'Ajuntament de València"".
Expediente: O-89POP-2018-000111-00 - Contestada
0011 - PRECS I PREGUNTES.-
DESPATX EXTRAORDINARI.-
0012 - Proposa quedar assabentat de la modificació de les circumstàncies en relació amb la compatibilitat pública de professor associat
Expediente: E-01101-2018-004954-00 - Aprovat