2018-11-12 - València

null 2018-11-12

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU

Data:
12-11-2018
Hora:
08:30
Òrgan:
C4GOV
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.-
0001 - Aprovació, si es el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 18 d'octubre de 2018.
Aprovat
SERVICI CENTRAL DE PROCEDIMENT SANCIONADOR.-
0002 - Sol·licitar de la Generalitat Valenciana la delegació de la competència per a incoar, instruir i resoldre els procediments sancionadors per infraccions tipificades como a greus i molt greus en la Llei de la Generalitat Valenciana 10/2014.-
Expediente: E-01306-2018-002617-00 - Retirat
SERVICI DE PERSONAL.-
0003 - Autorització de compatibilitat per al exercici de l'activitat de professor universitari a temps parcial per al curs 2018/2019.
Expediente: E-01101-2018-003730-00 - Aprovat
MOCIONS.-
0004 - "Moció que presenta el Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, ""sobre una instal·lació elèctrica al descobert en Passeig de la Ciutadella"".
Expediente: O-89CIU-2018-000281-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.-
0005 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre ""Previsió de dotació pressupostària capítol I 2019 places de l'oferta ocupació pública del 2016, 2017 i 2018"".
Expediente: O-89POP-2018-000101-00 - Contestada
0006 - Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre 'Places vacants (excepte de l'escala de policies i bombers) amb dotació econòmica en el Capítul I del Pressupost Municipal 2019.
Expediente: O-89POP-2018-000101-00 - Contestada
0007 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre 'Llocs en què s'ha acordat la revisió dels complements en la negociació del capítol I del pressupost municipal 2019"".
Expediente: O-89POP-2018-000101-00 - Contestada
0008 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre 'Personal de la plantilla municipal que ha complit el període de permanència en el GDP des de l'1 d'abril d'enguany i reunix tots els requisits per a progressar"".
Expediente: O-89POP-2018-000101-00 - Contestada
0009 - "Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre 'Organigrama gràfic de l'Ajuntament de València publicat en data dos d'octubre de dos mil díhuit"".
Expediente: O-89POP-2018-000101-00 - Contestada
0009 - PRECS I PREGUNTES.-
DESPATX EXTRAORDINARI.-
0010 - Proposta Capìtol I del Pressupost de l'exercici 2019.
Expediente: E-01101-2018-003900-00 - Aprovat