2018-10-22 - València

null 2018-10-22

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT

Data:
22-10-2018
Hora:
10:00
Òrgan:
C4DES
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN 22 DE OCTUBRE DE 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.
0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 24 de setembre de 2018.
Aprovat
0002 - Dóna compte de les dates de celebració de les sessions ordinàries de la Comissió de Desenvolupament Urbà, Vivenda y Mobilitat corresponents als mesos de novembre i desembre del 2018.
Expediente: E-00406-2018-000009-00 - Quedar assabentat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
0003 - Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual de les NNUU del PGOU relatives a la regulació de l'ús THO.1 en plantes no residencials.
Expediente: E-03001-2017-000082-00 - Aprovat
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI D'ASESORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓ.
0004 - Proposa aprovar el Conveni Urbanístic entre l'Ajuntament de València i l'Arquebisbat per a l'obtenció del solar de l'Almoina.
Expediente: E-03A01-2018-000004-00 - Aprovat
SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE.
0005 - "Dona compte de l'acord del Ple de data 27/09/2018 sobre ""prendre en consideració la Memòria de Municipalització redactada per la Comissió d'Estudi designada a este efecte"".
Expediente: E-01801-2018-001811-00 - Quedar assabentat
SERVICI GESTIÓ CENTRE HISTÒRIC.
0006 - "Proposa aprovar la cessió de la condició d'agent urbanitzador del PAI de l'Unitat d'Execució 18 del PEPRI del Barri del Carmen a favor de ""Hayunacasa, S.L.""
Expediente: E-03502-2003-000363-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.
MOCIONS DEL SRES. REGIDORS.
0007 - Sr. Estellés, sobre la deterioració de la Torre de Miramar i la planificació i execució de solucions en els terminis d'aquesta legislatura.
Expediente: O-89CIU-2018-000257-00 - Aprovada proposta alternativa
0008 - Srs. Estellés i Bravo, sobre el condicionament del Passeig Unió Esportiva Llevant i entorn del poliesportiu de Natzaret.
Expediente: O-89CIU-2018-000257-00 - Contestada
0009 - Sr. Estellés, sobre els requisits fonamentals exigibles a la proposta d'Ordenança de Mobilitat.
Expediente: O-89CIU-2018-000257-00 - Aprovada proposta alternativa
0010 - Sr. Novo, sobre impuls Unitat d'Execució Única del Sector SUD PRR-7 'Malilla Sur'.
Expediente: O-89POP-2018-000090-00 - Contestada
PREGUNTES.
0011 - Sr. Mendoza, sobre carril bici Regne de València
Expediente: O-89POP-2018-000090-00 - Contestada
0012 - Sr. Mendoza, sobre carril bici Gran Via Ferran el Catòlic.
Expediente: O-89POP-2018-000090-00 - Contestada
0013 - Sr. Mendoza, sobre remodelació Plaça de la Reina.
Expediente: O-89POP-2018-000090-00 - Contestada
0014 - Sr. Mendoza, sobre campanyes conscienciació ciclista i conductors de VMP.
Expediente: O-89POP-2018-000090-00 - Contestada
0015 - Sr. Mendoza, sobre nova Ordenança de Mobilitat.
Expediente: O-89POP-2018-000090-00 - Contestada
0016 - Sr. Estellés, sobre la proposta de transformació de l'Albereda i balanç d'aparcament en la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2018-000241-00 - Contestada
0017 - Sr. Estellés, sobre la Setmana Europea de la Mobilitat.
Expediente: O-89CIU-2018-000241-00 - Contestada
0018 - Sr. Estellés, sobre actuacions en l'Avinguda del Cid en 2018 després de la retirada de les passarel·les.
Expediente: O-89CIU-2018-000241-00 - Contestada
0019 - Sr. Estellés, sobre el projecte de la Plaça de Bruges i la seua interrelació amb les etapes del projecte de la Plaça de la Reina.
Expediente: O-89CIU-2018-000241-00 - Contestada
0020 - Sr. Estellés, sobre peatonalitzacions a Ciutat Vella, situació dels veïns sense autorització de pas.
Expediente: O-89CIU-2018-000241-00 - Contestada
0021 - Sr. Estellés, sobre el servei nocturn d'EMT.
Expediente: O-89CIU-2018-000241-00 - Contestada
0022 - Sr. Estellés, sobre l'esborrany de la nova Ordenança de Mobilitat.
Expediente: O-89CIU-2018-000241-00 - Contestada
0023 - Sr. Estellés, sobre dades d'EMT de supressions de servei i dades d'EMT en període estival.
Expediente: O-89CIU-2018-000241-00 - Contestada
0024 - Sr. Estellés, sobre la permuta dels solars de Tabacalera.
Expediente: O-89CIU-2018-000241-00 - Contestada
0025 - Sr. Estellés, sobre alternatives en el carril bici davant de la seu de la Policia Local de l'Avinguda del Cid.
Expediente: O-89CIU-2018-000241-00 - Contestada
0026 - Sr. Estellés, sobre l'ampliació de la V21.
Expediente: O-89CIU-2018-000241-00 - Contestada
0027 - Sr. Estellés, sobre fora d'ordenació de la Fonteta.
Expediente: O-89CIU-2018-000241-00 - Contestada
0028 - Sr. Estellés, sobre els retards en el Parc Central.
Expediente: O-89CIU-2018-000241-00 - Contestada
0029 - Sr. Estellés, sobre el PAI de Benimaclet.
Expediente: O-89CIU-2018-000241-00 - Contestada
0030 - Sr. Estellés, sobre actuacions en alqueries de la ciutat i pobles de València
Expediente: O-89CIU-2018-000241-00 - Contestada
0031 - Sr. Estellés, sobre el Pla de Protecció de Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2018-000241-00 - Contestada
0032 - Sr. Estellés, sobre el Pla de Protecció del Cabanyal.
Expediente: O-89CIU-2018-000241-00 - Contestada
0033 - Srs. Giner i Estellés, sobre el Pla Estatal de l'Habitatge.
Expediente: O-89CIU-2018-000241-00 - Contestada
0034 - Srs. Giner i Estellés, sobre el desenvolupament del Pla Estratègic de l'Habitatge.
Expediente: O-89CIU-2018-000241-00 - Contestada
0035 - Srs. Giner i Estellés, sobre el manteniment dels habitatges de propietat municipal.
Expediente: O-89CIU-2018-000241-00 - Contestada
0036 - Srs. Giner i Estellés, sobre polítiques d'habitatge social i assequible.
Expediente: O-89CIU-2018-000241-00 - Contestada
0037 - Sr. Novo, sobre disseny del PAI del Grau.
Expediente: O-89POP-2018-000090-00 - Contestada
0038 - Sr. Novo, sobre informes relatius al projecte de reordenació de la Plaça de la Reina.
Expediente: O-89POP-2018-000090-00 - Contestada
0039 - Sr. Novo, sobre llicència ambiental Palau Albereda (2).
Expediente: O-89POP-2018-000090-00 - Contestada
0040 - Sr. Novo, sobre manteniment del parc públic municipal de vivendes.
Expediente: O-89POP-2018-000090-00 - Contestada
0041 - Sr. Novo, sobre política de vivenda del govern municipal.
Expediente: O-89POP-2018-000090-00 - Contestada
0042 - Sr. Novo, sobre solució per al Bloc de Portuaris.
Expediente: O-89POP-2018-000090-00 - Contestada
0043 - Sr. Novo, sobre urbanització antic Quarter d'Enginyers.
Expediente: O-89POP-2018-000090-00 - Contestada
0044 - Sr. Novo, sobre vivendes noves per a lloguer.
Expediente: O-89POP-2018-000090-00 - Contestada
0045 - Sr. Novo, sobre reurbanització del Passeig de l'Albereda.
Expediente: O-89POP-2018-000090-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.
0046 - En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Estellés pregunta si el pròxim 7 de desembre és la data d'obertura de l'aparcament de la Plaça Ciutat de Bruges.
Contestada
0047 - En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Mendoza pregunta si l'art. 76.8 de la nova Ordenança de Mobilitat, que regula el possible aparcament nocturn en el carril bus, es va a mantenir i quina interpretació fa del mateix el Delegat de Mobilitat.
Contestada
0048 - En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Novo pregunta, en relació amb alguns carrers de l'Eixample les reurbanitzacions del qual estan pendents d'informe del Servei de Mobilitat quant a la definició de la planta viària, si tal informe es va a emetre en breu.