2018-09-24 - València

null 2018-09-24

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE

Data:
24-09-2018
Hora:
09:00
Òrgan:
C4HIS
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 24 SEPTIEMBRE 2018.

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior de data 23 de juliol de 2018.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
SECRETÀRIA GENERAL I DEL PLE
0002 - Proposa desestimar el recurs de reposició presentat pel portaveu del Grup Municipal Popular contra l'acord plenari adoptat en sessió de 26 de juliol de 2018 autoritzant la participació a distància d'un membre de la corporació.
Expediente: E-00401-2018-000052-00 - Aprovat
ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL
0003 - Proposa que la Corporació quede assabentada de l'Auto del Jutjat del Contenciós-Administratiu nº 9, que declara caducat i acorda l'arxiu del recurs P. O. 494/2017 interposat per URBANAS COVAL, SL, contra acords plenaris que van denegar la sol·licitud de suspensió temporal de l'execució del Programa d'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució Benimamet i van desestimar la reposició.
Expediente: E-00501-2018-000301-00 - Aprovat
INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL
0004 - Proposa donar compte del segon informe de la Intervenció General compliment, a l'exercici 2017, del pla de reducció de deute 2015-2019
Expediente: E-00407-2018-000011-00 - Aprovat
0005 - Proposa donar compte de l'Informe de la Intervenció General de compliment del principi d'estabilitat pressupostària en l'exercici 2017 per les societats i entitats dependents de l'Ajuntament de València que no formen part del Sector Administracions Públiques.
Expediente: E-00407-2018-000017-00 - Aprovat
0006 - Proposa donar compte dels informes anuals de la Intervenció General, de l'exercici 2017, de les actuacions de control en matèria d'ingressos, de control financer permanent en matèria de despeses i auditories.
Expediente: E-00407-2018-000016-00 - Quedar assabentat
SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI
0007 - Proposa aprovar la 7ª relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2018
Expediente: E-05501-2018-000030-00 - Aprovat
SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES
0008 - Proposa aprovar provisionalment les contribucions especials pel servici d'extinció d'incendis i l'ordenança fiscal corresponent.
Expediente: E-H4969-2018-000015-00 - Aprovat
SERVEI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME
0009 - Proposa aprovar inicialment el projecte de el 'Reglament del Consell Municipal de Turisme de l'Ajuntament de València'.
Expediente: E-01909-2017-000055-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0010 - "Moció que presenta el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans sobre ""Mercat Benicalap""
Expediente: O-89CIU-2018-000202-00 - Rebutjat
0011 - "Moció que presenta la regidora Beatriz Simón Castellets del Grup Municipal Popular, sobre 'Campanyes informatives""
Expediente: O-89POP-2018-000071-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0012 - "Pregunta que formula el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Impost sobre instal·lacions, construccions i obres (ICIO)""
Expediente: O-89CIU-2018-000201-00 - Contestada
0013 - "Pregunta que formula la regidora Mª. Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre ""Xifra de negoci dels mercats municipals""
Expediente: O-89POP-2018-000071-00 - Contestada
0014 - "Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre ""Impostos""
Expediente: O-89POP-2018-000071-00 - Contestada
0015 - "Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre ""Inversions""
Expediente: O-89POP-2018-000071-00 - Contestada
0016 - "Pregunta que formula la regidora Mª. Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre ""Llocs en mercats extraordinaris""
Expediente: O-89POP-2018-000071-00 - Contestada
0017 - "Pregunta que formula la regidora Mª. Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre ""Llocs de venda en els mercats municipals""
Expediente: O-89POP-2018-000071-00 - Contestada
0018 - "Pregunta que formula la regidora Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, sobre ""Balanç Turístic Estiu 2018""
Expediente: O-89POP-2018-000071-00 - Contestada
0018 - PRECS I PREGUNTES
0019 - Proposa aprovar la 8ª modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del pressupost 2018.
Expediente: E-05501-2018-000029-00 - Aprovat