2018-07-23 - València

null 2018-07-23

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT

Data:
23-07-2018
Hora:
10:00
Òrgan:
C4DES
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN 23 DE JULIO DE 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.
0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 25 de juny de 2018.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
0002 - "Adona l'aprovació definitiva de la Modificació del Pla Especial ""Usos illa de cases Primat Reig"".
Expediente: E-03001-2017-000010-00 - Quedar assabentat
0003 - "Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual del PGOU en l'àmbit diferit M1 ""La Casa dels Bous"".
Expediente: E-03001-2017-000225-00 - Aprovat
0004 - Proposa iniciar el procés de consulta i sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del PGOU en la calle Doctor Buen de Benimamet.
Expediente: E-03001-2018-000068-00 - Aprovat
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI D'ASESORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓ.
0005 - Proposa resoldre l'adjudicació del PAI per al desenvolupament de la Unitat d'Execució D del PEPRI de Benimamet i aprovar la liquidació del contracte.
Expediente: E-03003-2018-000001-00 - Aprovat
0006 - Proposa desestimar la denúncia presentada per Expo Grup, S.A de el Conveni de Col·laboració entre l'Excm. Ajuntament de València i la citada mercantil per a l'obtenció amb destinació a zona verda pública de l'immoble conegut com a 'Solar de Jesuïtes'.
Expediente: E-03A01-2011-000029-00 - Aprovat
0007 - Proposa aprovar la pròrroga de la suspensió temporal de l'execució del Programa d'Actuació Integrada per al desenvolupament de la Unitat d'Execució 'Benimamet B'.
Expediente: E-03001-1999-000540-00 - Aprovat
SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE.
0008 - Proposa iniciar el procediment de municipalizació per a ampliar l'objecte social de l'EMT.
Expediente: E-01801-2018-001811-00 - Aprovat
SERVICI GESTIÓ CENTRE HISTÒRIC.
0009 - Proposa rebutjar l'Alternativa Tècnica del PAI per al desenvolupament de la UE 1 del Barri de la Seu-Xerea i declarar desert el concurs de programació.
Expediente: E-03502-2007-000266-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.
MOCIONS.
0010 - Srs. Giner i Estellés, sobre Modificació Puntual del PGOU en la parcel·la delimitada pels carrers Jaime Roig, Alvaro de Bazán i Alemanya.
Expediente: O-89CIU-2018-000187-00 - Aprovada proposta alternativa
0011 - Srs. Giner i Estellés, sobre l'Observatori de l'Habitatge impulsat per la UPV.
Expediente: O-89CIU-2018-000187-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES.
0012 - Sr. Mendoza, sobre ampliació V-21.
Expediente: O-89POP-2018-000061-00 - Contestada
0013 - Sr. Mendoza, sobre nova cotxera de l'EMT a San Isidro.
Expediente: O-89POP-2018-000061-00 - Contestada
0014 - Sr. Mendoza, sobre servei d'autobús a la platja.
Expediente: O-89POP-2018-000061-00 - Contestada
0015 - Sr. Mendoza, sobre proposta de València amb bici.
Expediente: O-89POP-2018-000061-00 - Contestada
0016 - Sr. Estellés, sobre el Pla de Protecció de Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2018-000170-00 - Contestada
0017 - Sr. Estellés, sobre l'ampliació de la V-21.
Expediente: O-89CIU-2018-000170-00 - Contestada
0018 - Sr. Estellés, sobre el PAI de Benimaclet.
Expediente: O-89CIU-2018-000170-00 - Contestada
0019 - Sr. Estellés, sobre la reurbanització de Pérez Galdós i Giorgeta.
Expediente: O-89CIU-2018-000170-00 - Contestada
0020 - Sr. Estellés, sobre el preu del sòl a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2018-000170-00 - Contestada
0021 - Sr. Estellés, sobre els apartaments turístics.
Expediente: O-89CIU-2018-000170-00 - Contestada
0022 - Sr. Estellés, sobre la urbanització de la Plaça de Bruges.
Expediente: O-89CIU-2018-000170-00 - Contestada
0023 - Sr. Estellés, sobre descarte del carril bici de la Gran Via Marqués del Túria i Germanies.
Expediente: O-89CIU-2018-000170-00 - Contestada
0024 - Sr. Estellés, sobre reunió d'urgència amb el sector del Taxi per a tindre solucions del servei en el centre de la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2018-000170-00 - Contestada
0025 - Sr. Estellés, sobre Pla Director de Seguretat Viària i possible eliminació d'aparcament en vies principals.
Expediente: O-89CIU-2018-000170-00 - Contestada
0026 - Sr. Estellés, sobre Pla Director de Seguretat Viària i absència d'un Pla Director de la Bicicleta.
Expediente: O-89CIU-2018-000170-00 - Contestada
0027 - Sr. Estellés, sobre plantejaments del col·lectiu València amb bici per a incorporar a la pròxima Ordenança de Circulació.
Expediente: O-89CIU-2018-000170-00 - Contestada
0028 - Sr. Estellés, sobre estat dels carrils bici a la ciutat de València i pobles de València.
Expediente: O-89CIU-2018-000170-00 - Contestada
0029 - Sr. Estellés, sobre possible servei 24 h d'EMT en caps de setmana.
Expediente: O-89CIU-2018-000170-00 - Contestada
0030 - Sr. Estellés, sobre exàmens de conducció d'EMT i respostes a les reclamacions dels examinats.
Expediente: O-89CIU-2018-000170-00 - Contestada
0031 - Srs. Giner i Estellés, sobre el Pla Estratègic de l'Habitatge.
Expediente: O-89CIU-2018-000170-00 - Contestada
0032 - Sr. Estellés, sobre l'ampliació d'edificació de la parcel·la delimitada per carrer Jaime Roig, Álvaro de Bazán i Alemanya.
Expediente: O-89CIU-2018-000170-00 - Contestada
0033 - Sr. Estellés, sobre el Bus Turístic.
Expediente: O-89CIU-2018-000170-00 - Contestada
0034 - Sr. Novo, sobre expropiació de terrenys per a l'ampliació de la V-21.
Expediente: O-89POP-2018-000061-00 - Contestada
0035 - Sr. Novo, sobre informe AUMSA sobre el Bloc de Portuaris (abans Ruiz Jarabo).
Expediente: O-89POP-2018-000061-00 - Contestada
0036 - Sr. Novo, sobre intervenció arqueològica en el Monestir de Sant Vicent de la Roqueta.
Expediente: O-89POP-2018-000061-00 - Contestada
0037 - Sr. Novo, sobre modificació traçat primer tram dels Jardins de Blasco Ibáñez.
Expediente: O-89POP-2018-000061-00 - Contestada
0038 - Sr. Novo, sobre nova ubicació tallers Línia 10 FGV (abans T-2).
Expediente: O-89POP-2018-000061-00 - Contestada
0039 - Sr. Novo, sobre participació de l'Ajuntament en l'organització d'Architecton.
Expediente: O-89POP-2018-000061-00 - Contestada
0040 - Sr. Novo, sobre Pla Especial de Directrius per a la millora de la qualitat urbana dels barris de la ciutat de València.
Expediente: O-89POP-2018-000061-00 - Contestada
0041 - "Sr. Novo, sobre proposta de base per al Sector SUP T-4 'Benimaclet"".
Expediente: O-89POP-2018-000061-00 - Contestada
0042 - Sr. Novo, sobre projecte d'ampliació del parc de Benicalap.
Expediente: O-89POP-2018-000061-00 - Contestada
0043 - Sr. Novo, sobre projecte de reurbanització carrers paral·lels al mar en el Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2018-000061-00 - Contestada
0044 - Sr. Novo, sobre projecte de reurbanització de les Avingudes Giorgeta i Pérez Galdós.
Expediente: O-89POP-2018-000061-00 - Contestada
0045 - Sr. Novo, sobre projecte de revisió urbanística de la Ciutat Fallera.
Expediente: O-89POP-2018-000061-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.
0046 - En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Novo, prega que se li facilite còpia de les actes del Consell d'Administració de la societat Pla Cabanyal-Canyamelar, S.A.
Quedar assabentat
0047 - En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Mendoza es congratula que per fi, després de tant temps, el Delegat de Mobilitat haja rebut als representants de FOTUR.
Quedar assabentat