2018-07-23 - València

null 2018-07-23

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE

Data:
23-07-2018
Hora:
09:00
Òrgan:
C4HIS
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 23 JULIO 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior de data 25 de juny de 2018.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL
0002 - Proposa que la Corporació quede assabentada de la Sentència, del TSJ, estimatoria del recurs nº 1/277/2016 interposat per Edificis i Lloguers, SL i declara la nul·litat de l'acord plenari pel qual es va aprovar l'Estudi de Detall promogut per Consum, Sociedad Cooperativa y Alcesar, SL de l'illa de cases TER-4, en carrers Emilio Baró, Dolores Marquès i Cercle de Belles Arts.
Expediente: E-00501-2018-000277-00 - Quedar assabentat
INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL
0003 - Proposa donar compte de l'Informe de l'Interventor General, sobre l'execució del Pla d'ajust previst en l'article 7 del Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, corresponent al segon trimestre de 2018.
Expediente: E-00407-2018-000010-00 - Quedar assabentat
INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS
0004 - Proposa donar compte de l'informe sobre els estats d'execució pressupostària i de situació de tresoreria a 30 juny de 2018.
Expediente: E-04302-2018-000011-00 - Quedar assabentat
TRESORERIA MUNICIPAL
0005 - Proposa donar compte de l'informe corresponent al 2º trimestre de 2018 sobre el compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
Expediente: E-04906-2018-000011-00 - Quedar assabentat
SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI
0006 - Proposa donar compte de la relació de conceptes i subconceptes d'ingressos i despeses creats amb crèdit zero durant el 2º trimestre de 2018.
Expediente: E-05501-2018-000009-00 - Quedar assabentat
0007 - Proposa aprovar la 6ª modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2018.
Expediente: E-05501-2018-000022-00 - Aprovat
0008 - Proposa aprovar la 7ª modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2018.
Expediente: E-05501-2018-000024-00 - Aprovat
0009 - Proposa aprovar la 6ª relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2018.
Expediente: E-05501-2018-000021-00 - Aprovat
SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES
0010 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Fiscal General.
Expediente: E-H4969-2018-000004-00 - Aprovat
0011 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles.
Expediente: E-H4969-2018-000005-00 - Aprovat
0012 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Expediente: E-H4969-2018-000006-00 - Aprovat
0013 - Porposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Expediente: E-H4969-2018-000007-00 - Aprovat
0014 - Proposa aprovar provisionalment la modificció de l'Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per retirada de vehicles de la via pública i subsegüent custòdia dels mateixos.
Expediente: E-H4969-2018-000008-00 - Aprovat
0015 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de les Taxes per prestació dels servicis relatius a les actuacions urbanístiques.
Expediente: E-H4969-2018-000009-00 - Aprovat
0016 - Porposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la Tasa per utilització privativa i aprofitaments constituïts en el sòl, subsòl o vol de la via pública a favor d'empreses explotadores de servicis de telefonia mòbil.
Expediente: E-H4969-2018-000012-00 - Aprovat
SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT
0017 - "Proposa aprovar inicialment la ""Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària'
Expediente: E-02901-2017-001641-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
PREGUNTES
0018 - "Pregunta que formula la regidora Mª. Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre 'Proliferació de manters en mercats extraordinaris""
Expediente: O-89POP-2018-000062-00 - Contestada
0019 - "Pregunta que formula la regidora Mª. Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular sobre ""Campanya bosses de plàstics"".
Expediente: O-89POP-2018-000062-00 - Contestada
0020 - "Pregunta que formula la regidora Mª. Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre ""Campanya d'unió gremial en suport al comerç local""
Expediente: O-89POP-2018-000062-00 - Contestada
0021 - "Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre 'Declaració de Barcelona sobre finançament local""
Expediente: O-89POP-2018-000062-00 - Contestada
0022 - "Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre ""Desglossament del Pressupost 2018 per districtes""
Expediente: O-89POP-2018-000062-00 - Contestada
0023 - "Pregunta que formula el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, 'Sobre la conclusió 11 de la inspecció de treball a Mercavalencia""
Expediente: O-89CIU-2018-000172-00 - Contestada
0024 - Pregunta que formula el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, 'Sobre la conclusió 13 de la inspecció de treball a Mercavalencia'
Expediente: O-89CIU-2018-000172-00 - Contestada
0025 - Pregunta que formula el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, 'Sobre la conclusió 18 de la inspecció de treball a Mercavalencia'
Expediente: O-89CIU-2018-000172-00 - Contestada
0026 - Pregunta que formula el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, 'Sobre la conclusió 19 de la inspecció de treball a Mercavalencia'
Expediente: O-89CIU-2018-000172-00 - Contestada
0027 - Pregunta que formula el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, 'Sobre la conclusió 24 de la inspecció de treball a Mercavalencia'
Expediente: O-89CIU-2018-000172-00 - Contestada
0028 - Pregunta que formula el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, 'Sobre la conclusió 27 de la inspecció de treball a Mercavalencia'
Expediente: O-89CIU-2018-000172-00 - Contestada
0029 - Pregunta que formula el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, 'Sobre la conclusió 34 de la inspecció de treball a Mercavalencia'
Expediente: O-89CIU-2018-000172-00 - Contestada
0030 - "Pregunta que formula el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Ordenances fiscals 2019""
Expediente: O-89CIU-2018-000172-00 - Contestada
0031 - Pregunta que formula el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Sobre la conclusió 6 de la inspecció de treball a Mercavalencia'
Expediente: O-89CIU-2018-000172-00 - Contestada
0032 - "Pregunta que formula el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, ""Sobre les campanyes institucionals de Mercavalencia""
Expediente: O-89CIU-2018-000172-00 - Contestada
0033 - "Pregunta que formula el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, ""Sobre els contractes menors de Mercavalencia""
Expediente: O-89CIU-2018-000172-00 - Contestada
0034 - "Pregunta que formula el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, ""Sobre les auditories de legalitat de Mercavalencia""
Expediente: O-89CIU-2018-000172-00 - Contestada
0035 - "Pregunta que formula el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, ""Sobre els contractes menors de Mercavalencia de publicitat i promoció""
Expediente: O-89CIU-2018-000172-00 - Contestada
0036 - "Pregunta que formula la regidora Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, sobre ""Plataforma 'VLC Tech City'""
Expediente: O-89POP-2018-000062-00 - Contestada
0037 - "Pregunta que formula la regidora Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, sobre 'Estratègia de Turisme de Creuers""
Expediente: O-89POP-2018-000062-00 - Contestada
PRECS Y PREGUNTES