2018-06-25 - València

null 2018-06-25

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT

Data:
25-06-2018
Hora:
10:00
Òrgan:
C4DES
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN 25 DE JUNIO DE 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.
0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 28 de maig de 2018.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES.
0002 - Dóna compte dels dictàmens emesos per la Comissió Municipal d'Unificació de Criteris Tècnics en sessió de 13 de juny de 2018.
Expediente: E-05692-2018-000005-00 - Quedar assabentat
PRESIDÈNCIA.
0003 - Proposa l'actualització de la composició dels membres de la Comissió Municipal de Patrimoni.
Expediente: E-00406-2016-000004-00 - Aprovat
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
0004 - "Proposa donar compte de l'aprovació definitiva del Pla Especial de Protecció de l'Entorn del BIC ""Esglesia i monestir de Sant Vicent de la Roqueta"".
Expediente: E-03001-2011-000086-00 - Quedar assabentat
0005 - Proposa iniciar el procés de consulta i sotmetre a informació pública la Modificació detallada de les NNUU del PGOU relativa a la regulació de l'ús THO.1 en plantes no residencials.
Expediente: E-03001-2017-000082-00 - Aprovat
0006 - "Proposa aprovar definitivament el Pla Especial de ""Directrius per a la millora de la Qualitat Urbana dels Barris de la Ciutat de València"".
Expediente: E-03001-2016-000029-00 - Aprovat
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI D'ASESORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓ.
0007 - Proposa aprovar el contingut mínim dels Projectes d'Urbanització integrants Alternativa Tècnica de Programes Actuació Integrada.
Expediente: E-03003-2018-000003-00 - Aprovat
SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE.
0008 - Proposa l'aprovació del Pla Director de Seguretat Vial de la Ciutat de València.
Expediente: E-01801-2017-001547-00 - Aprovat
SERVICI GESTIÓ CENTRE HISTÒRIC.
0009 - Proposa sotmetre a información pública i consultes el Pla Especial de Protecció de Ciutat Vella.
Expediente: E-03502-2017-000028-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.
MOCIONS.
0010 - Sres. Giner i Estellés, sobre el Pla Municipal de Rehabilitació d'Habitatge.
Expediente: O-89CIU-2018-000150-00 - Rebutjat
PREGUNTES.
0011 - Sr. Estellés, sobre les mesures per a foment de l'edificació.
Expediente: O-89CIU-2018-000138-00 - Contestada
0012 - Sr. Estellés, sobre l'àmbit del Pla Especial del Cabanyal.
Expediente: O-89CIU-2018-000138-00 - Contestada
0013 - Sr. Estellés, sobre el solar de Amics del Corpus.
Expediente: O-89CIU-2018-000138-00 - Contestada
0014 - Sr. Estellé, sobre el solar municipal del Carrer Castellonet de la Conquesta.
Expediente: O-89CIU-2018-000138-00 - Contestada
0015 - Sr. Estellés, sobre el solar del camp de futbol de Torrefiel.
Expediente: O-89CIU-2018-000138-00 - Contestada
0016 - Sr. Estellés, sobre l'ampliació del parc Benicalap i el seu patrimoni arquitectònic.
Expediente: O-89CIU-2018-000138-00 - Contestada
0017 - Sr. Estellés, sobre els apartaments turístics.
Expediente: O-89CIU-2018-000138-00 - Contestada
0018 - Sr. Estellés, sobre l'habitatge públic.
Expediente: O-89CIU-2018-000138-00 - Contestada
0019 - Sr. Estellés, sobre l'arqueologia i les llicències.
Expediente: O-89CIU-2018-000138-00 - Contestada
0020 - Sr. Estellés, sobre el cost del Centre Excursionista.
Expediente: O-89CIU-2018-000138-00 - Contestada
0021 - Sr. Estellés, sobre el Pla de Seguretat Vial en la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2018-000138-00 - Contestada
0022 - Sr. Estellés, sobre la nova Ordenança de Circulació.
Expediente: O-89CIU-2018-000138-00 - Contestada
0023 - Sr. Estellés, sobre vuit solars en tramitació per a ser adscrits a Mobilitat Sostenible.
Expediente: O-89CIU-2018-000138-00 - Contestada
0024 - Sr. Estellés, sobre aspectes de funcionament de l'EMT i últimes problemàtiques sorgides.
Expediente: O-89CIU-2018-000138-00 - Contestada
0025 - Sr. Estellés, sobre les obres del Pàrquing de Bruixes.
Expediente: O-89CIU-2018-000138-00 - Contestada
0026 - Sr. Estellés, sobre els senyals de preferència ciclista.
Expediente: O-89CIU-2018-000138-00 - Contestada
0027 - Sr. Estellés, sobre la situació dels carrils bici en la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2018-000138-00 - Contestada
0028 - Sr. Estellés, sobre l'Avinguda del Cid.
Expediente: O-89CIU-2018-000138-00 - Contestada
0029 - Sr. Estellés, sobre les peatonalitzacions a Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2018-000138-00 - Contestada
0030 - Sr. Estellés, sobre els bescanviadors de General Palanca, Palacio de Justícia i Xátiva.
Expediente: O-89CIU-2018-000138-00 - Contestada
0031 - Sr. Mendoza, sobre Zonas 30.
Expediente: O-89POP-2018-000047-00 - Contestada
0032 - Sr. Mendoza, sobre zona taronja en Russafa i Gran Via.
Expediente: O-89POP-2018-000047-00 - Contestada
0033 - Sr. Mendoza, sobre carril bici de l'avinguda del Cid.
Expediente: O-89POP-2018-000047-00 - Contestada
0034 - Sr. Mendoza, sobre patinets elèctrics.
Expediente: O-89POP-2018-000047-00 - Contestada
0035 - Sr. Mendoza, sobre càmeres en autobusos de l'EMT.
Expediente: O-89POP-2018-000047-00 - Contestada
0036 - Sr. Novo, sobre canvi d'ús de l'edifici de l'antiga Delegació d'Hisenda en el carrer Guillém de Castro.
Expediente: O-89POP-2018-000047-00 - Contestada
0037 - Sr. Novo, sobre cessió de parcel·les municipals en carrer Alboraia a Creu Roja (2).
Expediente: O-89POP-2018-000047-00 - Contestada
0038 - Sr. Novo, sobre compensació edificabilitat de Tabacalera.
Expediente: O-89POP-2018-000047-00 - Contestada
0039 - Sr. Novo, sobre expropiació immoble Pza. Tavernes de Valldigna, 4 (Centre Excursionista).
Expediente: O-89POP-2018-000047-00 - Contestada
0040 - Sr. Novo, sobre orde d'execució en el Bloc de Portuaris (abans Ruiz Jarabo).
Expediente: O-89POP-2018-000047-00 - Contestada
0041 - Sr. Novo, sobre PAI del Grao-Cocoteros.
Expediente: O-89POP-2018-000047-00 - Contestada
0042 - Sr. Novo, sobre Pla Estratègic de Vivenda per a la ciutat de València.
Expediente: O-89POP-2018-000047-00 - Contestada
0043 - Sr. Novo, sobre planta viaria Projecte d'Urbanització carrer Cronista Carreres.
Expediente: O-89POP-2018-000047-00 - Contestada
0044 - Sr. Novo, sobre projecte de rehabilitació immoble carrer Escalante, 192 del Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2018-000047-00 - Contestada
0045 - Sr. Novo, sobre situació del projecte de reurbanització avingudes Giorgeta i Pérez Galdós.
Expediente: O-89POP-2018-000047-00 - Contestada
0046 - Sr. Novo, sobre ZAL, Ampliació V-21, Terminal de Creuers.
Expediente: O-89POP-2018-000047-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.
0047 - En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Mendoza pregunta si es va donar ús a la dàrsena executada en Porta de la Mar.
Contestada
0048 - En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Novo prega que se li envie l'acta del Consorci en la qual es va tractar el tema de la construcció de l'hotel.
Quedar assabentat