S'està cercant, espereu....

2018-06-25 - València

Vés enrere 2018-06-25

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE

Data:
25-06-2018
Hora:
09:00
Òrgan:
C4HIS
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 25 JUNIO 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior de data 28 de maig del 2018.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL
0002 - Proposa que la Corporació quede assabentada de la Sentència, del TSJ, que inadmet –amb imposició de costes a la recurrent- el recurs P. O. 1/82/2015 interposat per HABITATS DEL GOLF S.L. contra actuació material de la Generalitat constitutiva de via de fet consistent a excloure a NEWCOVAL S.L. en l'expedient ATE 4/2012 València Dinamiza, de la qualitat de copromotor d'aqueixa actuació territorial estratègica.
Expediente: E-00501-2018-000201-00 - Quedar assabentat
INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL
0003 - Proposa donar compte de l'Informe d'Intervenció General relatiu a la justificació de les aportacions efectuades als grups polítics municipals, a càrrec del Pressupost Municipal de l'exercici 2017.
Expediente: E-00407-2018-000006-00 - Quedar assabentat
0004 - Proposa donar compte de l'Informe de l'Interventor General Municipal sobre avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat en l'exercici 2017.
Expediente: E-00407-2018-000013-00 - Quedar assabentat
SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI
0005 - Proposa aprovar la 5ª modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2018.
Expediente: E-05501-2018-000016-00 - Aprovat
0006 - Proposa aprovar la 5ª relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2018.
Expediente: E-05501-2018-000017-00 - Aprovat
SERVICI DE COOPERACIÓ Al DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ
0007 - Proposa aprovar la declaració de València com a ciutat pel comerç just.
Expediente: E-02250-2018-000205-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
PREGUNTES
0008 - Pregunta que formula el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Devolució de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IVITNU)'.
Expediente: O-89CIU-2018-000139-00 - Contestada
0009 - "Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre 'Projectes Pla Confiança""
Expediente: O-89POP-2018-000049-00 - Contestada
0010 - "Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre 'Pressupost municipal 2018""
Expediente: O-89POP-2018-000049-00 - Contestada
0011 - "Pregunta que formula la regidora Beatriz Simón Castellets del Grup Municipal Popular, sobre 'Futura Ordenança de Convivència""
Expediente: O-89POP-2018-000049-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES