S'està cercant, espereu....

2018-05-28 - València

Vés enrere 2018-05-28

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE

Data:
28-05-2018
Hora:
09:00
Òrgan:
C4HIS
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 28 MAYO 2018.

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior de data 23 d'abril del 2018.
Aprovat
0002 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió extraordinària data 8 de maig de 2018.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL
0003 - Proposa donar compte de l'Informe de l'Interventor General, sobre l'execució del Pla d'ajust previst en l'article 7 del Real Decrete Llei 4/2012, de 24 de febrer, corresponent al primer trimestre de 2018.
Expediente: E-00407-2018-000010-00 - Quedar assabentat
0004 - Proposa donar compte de l'informe de compliment, a l'exercici 2017, del Pla de Reducció de deute 2015-2019.
Expediente: E-00407-2018-000011-00 - Quedar assabentat
SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI
0005 - Proposa aprovar la 4ª relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions 2018
Expediente: E-05501-2018-000015-00 - Aprovat
0006 - Proposa aprovar la 4ª modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2018.
Expediente: E-05501-2018-000014-00 - Aprovat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
0007 - "Moció que presenta el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans sobre ""Memòria anual relativa als recursos plantejats sobre procediments administratius""
Expediente: O-89CIU-2018-000124-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0008 - "Pregunta que formula el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Compliment acord plenari""
Expediente: O-89CIU-2018-000113-00 - Contestada
0009 - "Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre ""Impost béns immobles""
Expediente: O-89POP-2018-000039-00 - Contestada
0010 - "Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre ""Ordenances fiscals 2019""
Expediente: O-89POP-2018-000039-00 - Contestada
0011 - "Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre ""Liquidació d'impostos de la Generalitat Valenciana, els seus organismes i les seues entitats mercantils""
Expediente: O-89POP-2018-000039-00 - Contestada
0012 - "Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre ""Pla econòmic financer""
Expediente: O-89POP-2018-000039-00 - Contestada
0013 - "Pregunta que formula la regidora Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, sobre 'Esmenes presentades a la Llei de Turisme, Oci i Hospitalitat""
Expediente: O-89POP-2018-000039-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES