2018-04-23 - València

null 2018-04-23

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT

Data:
23-04-2018
Hora:
10:00
Òrgan:
C4DES
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN 23 DE ABRIL DE 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.
0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 23 de març de 2018.
Aprovat
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
0002 - "Proposa aprovar definitivamente la Modificació Puntual del PGOU ""Centre Cívic i Cultural en C/ Pintor Ricardo Verde, 9 i 11"".
Expediente: E-03001-2017-000017-00 - Aprovat
0003 - "Proposa iniciar el procés de consulta i submissió a informació pública de la Modificació Puntual del Pla Especial d'Infraestructures, Reserva de Sòl i Ordenació d'usos ""Benimámet-Fira València-Jardí Cuevas Carolinas"".
Expediente: E-03001-2017-000018-00 - Aprovat
0004 - "Proposa iniciar el procés de consulta i sotmetiment a informació pública de la Modificació Puntual del PGOU en l'àmbit de ""La Casa dels Bous"".
Expediente: E-03001-2017-000225-00 - Aprovat
SERVICI DE PATRIMONI.
0005 - Proposa donar compte, a l'Excm. Ajuntament Ple, de l'acord aprovat per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 15 de març de 2018, relatiu a la rectificació anual de l'Inventari General de Béns i Drets Reals de la Corporació a data 31 de desembre de 2016.
Expediente: E-05303-2017-000001-00 - Quedar assabentat
MOCIONS.
0006 - Sra. Jiménez sobre solar municipal carrer Nino Bravo/avinguda Alcalde Gisbert Rico.
Expediente: O-89CIU-2018-000060-00 - Contestada
0007 - Sr. Novo, sobre concurs d'idees per a l'edifici de gran altura en la Marina de València.
Expediente: O-89POP-2018-000033-00 - Aprovada proposta alternativa
0008 - "Sr. Estellés, sobre l'enderrocament de l'edifici ""Metropol"".
Expediente: O-89CIU-2018-000099-00 - Aprovada proposta alternativa
0009 - Sr. Estellés, sobre el trasllat d'edificabilitat de la parcel·la carrer Micer Mascó.
Expediente: O-89CIU-2018-000099-00 - Rebutjat
0010 - Sr. Mendoza, sobre carril transport públic compartit amb el carril bici.
Expediente: O-89POP-2018-000033-00 - Rebutjat
0011 - Sr. Mendoza, sobre regulació semafórica en l'avinguda del Cid.
Expediente: O-89POP-2018-000033-00 - Rebutjat
PREGUNTES.
0012 - Sr. Camarasa, sobre arquitectes de AUMSA contractats
Expediente: O-89CIU-2018-000051-00 - Contestada
0013 - Sr. Mendoza, sobre semàfors i passos de vianants en l'Avinguda del Cid.
Expediente: O-89POP-2018-000033-00 - Contestada
0014 - Sr. Mendoza, sobre ruta escolar segura i retirada de passarel·les en l'Avinguda del Cid.
Expediente: O-89POP-2018-000033-00 - Contestada
0015 - Sr. Mendoza, sobre nou accés a la pedania de Benifaraig.
Expediente: O-89POP-2018-000033-00 - Contestada
0016 - Sr. Mendoza, informe Ministeri de Foment sobre l'Av. del Cid.
Expediente: O-89POP-2018-000033-00 - Contestada
0017 - Sr. Mendoza, sobre pàrquing ciutat de Bruixes.
Expediente: O-89POP-2018-000033-00 - Contestada
0018 - Sr. Estellés, sobre el pàrquing de la Plaça de Bruixes.
Expediente: O-89CIU-2018-000085-00 - Contestada
0019 - Sr. Estellés, sobre aparcaments d'interconnexió modal en la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2018-000085-00 - Contestada
0020 - Sr. Estellés, sobre els senyals de preferència ciclista en la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2018-000085-00 - Contestada
0021 - Sr. Estellés, sobre aspectes de l'estudi de satisfacció de clients de 2017 de l'EMT de València.
Expediente: O-89CIU-2018-000085-00 - Contestada
0022 - Sr. Estellés, sobre el futur de l'edifici del Metropol.
Expediente: O-89CIU-2018-000085-00 - Contestada
0023 - Sr. Estellés, sobre la protecció de comerços antics en el PEP de Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2018-000085-00 - Contestada
0024 - Sr. Estellés, sobre situació dels exàmens de conductors i inspectors d'EMT.
Expediente: O-89CIU-2018-000085-00 - Contestada
0025 - Sr. Estellés, sobre la parcel·la per al centre de Salut de Malilla.
Expediente: O-89CIU-2018-000085-00 - Contestada
0026 - Sr. Estellés, sobre la permuta de solars de Tabacalera.
Expediente: O-89CIU-2018-000085-00 - Contestada
0027 - Sr. Estellés, sobre increment de les baixes laborals en l'EMT i cotxes que no ixen de cotxeres.
Expediente: O-89CIU-2018-000085-00 - Contestada
0028 - Sr. Estellés, sobre dificultats dels venedors del Mercat Central per les restriccions de trànsit.
Expediente: O-89CIU-2018-000085-00 - Contestada
0029 - Sr. Estellés, sobre reforç de la seguretat del tràfic a Natzaret.
Expediente: O-89CIU-2018-000085-00 - Contestada
0030 - Sr. Estellés, actuacions sobre les alqueries de la ciutat de València previstes per a 2018.
Expediente: O-89CIU-2018-000085-00 - Contestada
0031 - Sr. Estellés, sobre advertiments de Foment sobre l'A-3 i l'Avinguda del Cid.
Expediente: O-89CIU-2018-000085-00 - Contestada
0032 - Sr. Estellés, sobre polítiques de mobilitat sobre vehicles ecològics.
Expediente: O-89CIU-2018-000085-00 - Contestada
0033 - Sr. Novo, sobre actuació de seguretat en el mur de Sant Miquel dels Reis.
Expediente: O-89POP-2018-000033-00 - Contestada
0034 - Sr. Novo, sobre adaptació actuacions del projecte de rehabilitació Plaça Dr. Collado 2 i 3.
Expediente: O-89POP-2018-000033-00 - Contestada
0035 - Sr. Novo, sobre alternatives oferides per al trasllat de l'edificabilitat de Tabacalera.
Expediente: O-89POP-2018-000033-00 - Contestada
0036 - Sr. Novo, sobre altura lliure de planta per a locals de l'Administració amb destí públic.
Expediente: O-89POP-2018-000033-00 - Contestada
0037 - Sr. Novo, sobre bloc de Portuaris Ruiz Jarabo (2).
Expediente: O-89POP-2018-000033-00 - Contestada
0038 - Sr. Novo, sobre contracte menor reurbanització entorn Sant Vicent de la Roqueta.
Expediente: O-89POP-2018-000033-00 - Contestada
0039 - Sr. Novo, sobre compliment informe Conselleria per a la cessió de la parcel·la del Centre de Salut de Malilla.
Expediente: O-89POP-2018-000033-00 - Contestada
0040 - Sr. Novo, sobre edificacions independents en les unitats urbanes del PP Sector R-6 'Malilla Nord'.
Expediente: O-89POP-2018-000033-00 - Contestada
0041 - Sr. Novo, sobre increment d'edificabilitat en les Unitats d'Execució de Ciutat Vella.
Expediente: O-89POP-2018-000033-00 - Contestada
0042 - Sr. Novo, sobre immobles del Pla Cabanyal i dret de reversió.
Expediente: O-89POP-2018-000033-00 - Contestada
0043 - Sr. Novo, sobre inversions repartiment de romanent de 2017.
Expediente: O-89POP-2018-000033-00 - Contestada
0044 - Sr. Novo, sobre Palaus dels Exarchs.
Expediente: O-89POP-2018-000033-00 - Contestada
0045 - Sr. Novo, sobre profunditat edificable del PRI Sector T-3 'Benimaclet'.
Expediente: O-89POP-2018-000033-00 - Contestada
0046 - Sr. Novo, sobre reasfaltat Av. Jesús Morante Borrás.
Expediente: O-89POP-2018-000033-00 - Contestada
0047 - Sr. Estellés, sobre la sol·licitud de solars urbans per part del regidor delegat de Mobilitat.
Expediente: O-89CIU-2018-000085-00 - Contestada
CONTESTACIONS A MOCIONS.
0048 - Resposta del Servei de Bombers a la moció del Grup Municipal de Ciutadans sobre l'Ordenança Municipal de Protecció Contra Incendis, presentada en la sessió de 23 de març de 2018.
Expediente: O-05651-2018-000002-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.
0049 - En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Novo pregunta, en relació amb les obres de reurbanització de la calle Cronista Carreres, per què transcorreguts 11 mesos el Servei de Mobilitat encara no ha facilitat la planta viària.
Contestada
0050 - En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Mendoza pregunta si el Delegat del Mobilitat ha rebut als representants de FOTUR.
Contestada
0051 - En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Mendoza pregunta per un altercat succeït recentment en la carretera del Saler entre uns ciclistes i un conductor de l'EMT.
Contestada