2018-03-23 - València

null 2018-03-23

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE

Data:
23-03-2018
Hora:
10:30
Òrgan:
C4HIS
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 23 MARZO 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior de data 19 de febrer de 2018.
Aprovat
SECRETARIA GENERAL I DEL PLE
0002 - Proposa aprovar el Pla normatiu municipal 2018
Expediente: E-00401-2018-000011-00 - Aprovat
INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL
0003 - Proposa donar compte de l'informe de l'Interventor General Municipal relatiu al compliment dels principis d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financiera i regla de despeses per la liquidació dels pressupostos consolidats municpals de 2017
Expediente: E-00407-2018-000007-00 - Quedar assabentat
SERVICI ECONÒMIC-PRESSUPOSTARI
0004 - Proposa aprovar la 2ª relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions 2018.
Expediente: E-05501-2018-000007-00 - Aprovat
CONTESTACIÓ MOCIÓ
0005 - Donar compte de l'informe emès per la Tresoreria General, en relació amb la moció presentada pel regidor Fernando Giner i el dictamen de la Comissió d'Hisenda, Coordinació Jurídica, Inspecció General i Desenvolupament Econòmic Sostenible de 19 de febrer de 2018, sobre 'Bonificació de l'IBI per a habitatges destinats al lloguer social'
Expediente: O-05650-2018-000004-00 - Quedar assabentat
PREGUNTES
0006 - Pregunta que formula el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Finançament de les obres a l'entorn del Tinglado 2 de la Marina'
Expediente: O-89CIU-2018-000053-00 - Contestada
0007 - Pregunta que formula el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Deute Consorci València 2007'
Expediente: O-89CIU-2018-000053-00 - Contestada
0008 - "Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre ""Reinversió del Superàvit""
Expediente: O-89POP-2018-000023-00 - Contestada
0009 - "Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre 'Desglossament del pressupost municipal 2018 per districtes""
Expediente: O-89POP-2018-000023-00 - Contestada
0010 - "Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre ""Impostos municipals""
Expediente: O-89POP-2018-000023-00 - Contestada
0011 - "Pregunta que formula la regidora Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, sobre ""Habitatges d'ús turístic""
Expediente: O-89POP-2018-000023-00 - Contestada
0012 - "Pregunta que formula la regidora Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, sobre 'Limitació d'hotels en el centre de la ciutat""
Expediente: O-89POP-2018-000023-00 - Contestada
0012 - PRECS I PREGUNTES
0013 - Proposa aprovar la 2ª modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2018.
Expediente: E-05501-2018-000008-00 - Aprovat