2018-01-19 - València

null 2018-01-19

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT

Data:
19-01-2018
Hora:
11:00
Òrgan:
C4DES
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN 19 DE ENERO DE 2018

Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.
0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 18 de desembre de 2017.
Aprovat
0002 - Dóna compte dels dictàmens emesos per la Comissió Municipal d'Unificació de Criteris Tècnics en sessiò de 20 de desembre de 2017.
Expediente: E-05692-2017-000007-00 - Quedar assabentat
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
0003 - "Proposa donar compte de la Resolució de la Consellera d'Habitage, Obres Públiques i Vertebració del Territori per la queal s'aprova definitivamente la Modificació Puntual del PGOU ""Aparcaments Privats en el Subsòl de Terrenys de Domini Públic"".
Expediente: E-03001-2015-000159-00 - Quedar assabentat
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI D'ASESORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓ.
0004 - Moció del Vuitè Tinent d'Alcalde i Regidor Delegat de Planificació i Gestió Urbana per a l'elaboració de les directrius generals relatives als Projectes d'Urbanització de PAIS.
Expediente: E-03003-2018-000003-00 - Aprovat
0005 - Proposa desestimar el recurs reposició presentat per URBEM, S. a. contra l'acord de resolució i pèrdua de la condició d'agent urbanitzador del PAI del Sector SUP T-4 'Benimaclet'.
Expediente: E-03003-2017-000006-00 - Aprovat
MOCIONS.
0006 - Sr. Estellés, sobre canvi d'ubicació dels Tallers provisionals de la T-2.
Expediente: O-89CIU-2018-000014-00 - Aprovada proposta alternativa
0007 - "Sr. Estellés, sobre degradació de la Torre ""Miramar"" i el seu entorn.
Expediente: O-89CIU-2018-000014-00 - Rebutjat
0008 - Sr. Estellés, sobre condicions mínimes a complir per a qualsevol modificació de les línies d'EMT durant 2018 en defensa dels drets i necessitats de mobilitat dels usuaris.
Expediente: O-89CIU-2018-000014-00 - Rebutjat
0009 - Sr. Estellés, sobre la conservació dels comerços emblemàtics de València.
Expediente: O-89CIU-2018-000014-00 - Aprovada proposta alternativa
0010 - Sr. Estellés, sobre la paralització de l'execució del carril bici d'avinguda Regne València.
Expediente: O-89CIU-2018-000014-00 - Rebutjat
0011 - Sra. Jiménez i Sr. Estellés, sobre actuacions prioritàries en carrers de la Gran Via que no són accessibles als vehicles d'emergències, extinció d'incendis i salvament.
Expediente: O-89CIU-2018-000014-00 - Rebutjat
0012 - Sr. Novo, sobre tallers FGV línia T-2.
Expediente: O-89POP-2018-000006-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES.
0013 - Sr. Novo, sobre ampliació terminis d'obres en el Cabanyal-Canyamelar.
Expediente: O-89POP-2018-000006-00 - Contestada
0014 - Sr. Novo, sobre ampliació V-21 (2).
Expediente: O-89POP-2018-000006-00 - Contestada
0015 - Sr. Novo, sobre ajudes per a la protecció, conservació o recuperació del patrimoni cultural valencià.
Expediente: O-89POP-2018-000006-00 - Contestada
0016 - Sr. Novo, sobre desfasament temporal Pla Estratègic de Vivenda.
Expediente: O-89POP-2018-000006-00 - Contestada
0017 - Sr. Novo, sobre examen i valoració dels requisits tècnics dels projectes de seguretat, prevenció, emergència i extinció d'incendis.
Expediente: O-89POP-2018-000006-00 - Contestada
0018 - Sr. Novo, sobre llicència per al centre musical de l'Alqueria Julià.
Expediente: O-89POP-2018-000006-00 - Contestada
0019 - Sr. Novo, sobre pla alternatiu per a la V-21.
Expediente: O-89POP-2018-000006-00 - Contestada
0020 - Sr. Novo, sobre Pla Estratègic de Vivenda 2017-2021.
Expediente: O-89POP-2018-000006-00 - Contestada
0021 - Sr. Novo, sobre terminis per a la cessió del solar de Jesuïtes a la Universitat de València.
Expediente: O-89POP-2018-000006-00 - Contestada
0022 - Sr. Novo, sobre promoció de vivendes junt amb el Museu de Belles Arts.
Expediente: O-89POP-2018-000006-00 - Contestada
0023 - Sr. Novo, sobre propietats de titularitat pública en el Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2018-000006-00 - Contestada
0024 - Sr. Novo, sobre reparació pont de Natzaret.
Expediente: O-89POP-2018-000006-00 - Contestada
0025 - Sr. Novo, sobre sòls edificables en el Parc Central.
Expediente: O-89POP-2018-000006-00 - Contestada
0026 - Sr. Mendoza, sobre ajudes per a projectes locals de foment de la mobilitat urbana sostenible.
Expediente: O-89POP-2018-000006-00 - Contestada
0027 - Sr. Mendoza, sobre marquesina EMT en plaça Tetuán.
Expediente: O-89POP-2018-000006-00 - Contestada
0028 - Sr. Mendoza, sobre regulació semafórica.
Expediente: O-89POP-2018-000006-00 - Contestada
0029 - Sr. Mendoza, sobre macrotrayectos en la EMT.
Expediente: O-89POP-2018-000006-00 - Contestada
0030 - Sr. Mendoza, sogre obres plaça de la Reina.
Expediente: O-89POP-2018-000006-00 - Contestada
0031 - Sr. Estellés, sobre les expropiacions en la revisió del Pla General.
Expediente: O-89CIU-2018-000003-00 - Contestada
0032 - Sr. Estellés, sobre reunions del regidor Delegat de Mobilitat amb el sector de l'hostaleria i oci nocturn.
Expediente: O-89CIU-2018-000003-00 - Contestada
0033 - Sr. Estellés, sobre la desfilada moter solidari.
Expediente: O-89CIU-2018-000003-00 - Contestada
0034 - Sr. Estellés, sobre situació del conveni en l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2018-000003-00 - Contestada
0035 - Sr. Estellés, sobre semàfors intermitents de preferència de vianants en la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2018-000003-00 - Contestada
0036 - Sr. Estellés, sobre canvis/supressions de parades d'EMT en l'entorn de la Plaça de l'Ajuntament en funció de les actuacions urbanístiques en la Plaça de la Reina.
Expediente: O-89CIU-2018-000003-00 - Contestada
0037 - Sr. Estellés, sobre nous carrils bici en la ciutat de València durant 2017 i plans per a 2018.
Expediente: O-89CIU-2018-000003-00 - Contestada
0038 - Sr. Estellés, sobre reparació del pont de Natzaret.
Expediente: O-89CIU-2018-000003-00 - Contestada
0039 - Sr. Estellés, sobre suspensió de la bossa d'Inspectors en l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2018-000003-00 - Contestada
0040 - Sr. Estellés, sobre el Pla Integral de Seguretat Viària de la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2018-000003-00 - Contestada
0041 - Sr. Estellés, obre el conveni per a rehabilitar Cabanyal i acumulació d'obres.
Expediente: O-89CIU-2018-000003-00 - Contestada
0042 - Sr. Estellés, sobre els megabarrios de l'ordenació detallada del PGOU.
Expediente: O-89CIU-2018-000003-00 - Contestada
0043 - Sr. Estellés, sobre el pàrquing de Reina.
Expediente: O-89CIU-2018-000003-00 - Contestada
0044 - Sr. Estellés, sobre l'ampliació de la Pista de Silla.
Expediente: O-89CIU-2018-000003-00 - Contestada
0045 - Sr. Estellés, sobre l'execució dels principals projectes previstos en Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2018-000003-00 - Contestada
0046 - Sr. Estellés, sobre el forat de la vergonya d'Orriols.
Expediente: O-89CIU-2018-000003-00 - Contestada
0047 - Sr. Estellés, sobre la urbanització de la Plaça de Bruges.
Expediente: O-89CIU-2018-000003-00 - Contestada
0048 - Sr. Estellés, sobre el projecte alternatiu de la V21.
Expediente: O-89CIU-2018-000003-00 - Contestada
0049 - Sr. Estellés, sobre l'immoble de la Plaça Doctor Collado.
Expediente: O-89CIU-2018-000003-00 - Contestada
0050 - Sr. Giner, sobre el Pla Estratègic de la Vivenda.
Expediente: O-89CIU-2018-000003-00 - Contestada
0051 - Sr. Giner, sobre Pla Estratègic de la Vivenda.
Expediente: O-89CIU-2018-000003-00 - Contestada
0052 - Sr. Giner, sobre Pla Estratègic de la Vivenda.
Expediente: O-89CIU-2018-000003-00 - Contestada
0053 - Sr. Giner, sobre Pla Estratègic de la Vivenda.
Expediente: O-89CIU-2018-000003-00 - Contestada
0054 - Sr. Giner, sobre Pla Estratègic de la Vivenda.
Expediente: O-89CIU-2018-000003-00 - Contestada
0055 - Sr. Giner, sobre Pla Estratègic de la Vivenda.
Expediente: O-89CIU-2018-000003-00 - Contestada
0056 - Sr. Estellés, sobre el PAI d'Enginyers.
Expediente: O-89CIU-2018-000003-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.
0057 - En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Mendoza pregunta si es reuniran amb l'associació FOTUR.
Contestada
0058 - En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Mendoza indica que des de maig de 2017 està pendent la signatura de la resolució de la marquesina de la parada de l'autobús de la plaça de Tetuán i si ha arribat l'informe de la Direcció General de Patrimoni.
Quedar assabentat
0059 - En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Mendoza pregunta si coneixen el que s'ha fet en l'Ajuntament de Bilbao perquè algunes dones puguen apearse entre parades.
Contestada