2018-01-19 - València

null 2018-01-19

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE

Data:
19-01-2018
Hora:
09:00
Òrgan:
C4HIS
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 19 ENERO 2018.

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior de data 18 de desembre de 2017.
Aprovat
0002 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió extraordinària de data 15 de gener de 2018.
Aprovat
TRESORERIA MUNICIPAL.
0003 - Proposa donar compte de l'informe corresponent al 4t trimestre de 2017 sobre el compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
Expediente: E-04906-2018-000001-00 - Quedar assabentat
SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI
0004 - Proposa donar compte de la relació de conceptes i subconceptes d'ingressos i despeses creats amb crèdit zero durant el 4º trimestre de 2017.
Expediente: E-05501-2017-000036-00 - Quedar assabentat
SERVICI FINANCER
0005 - Proposa autoritzar a l'EMT per a la concertació de dos operacions de lísing.
Expediente: E-05201-2018-000004-00 - Aprovat
CONTESTACIÓ PREGUNTES
0006 - "Ampliació de la resposta a la pregunta presentada en la sessió ordinària del mes de desembre de 2017 de la Comissió d'Hisenda, pel Grup Popular sobre ""Recaptació per la taxa d'ocupació via pública amb taules i cadires"".
Expediente: O-05650-2018-000001-00 - Quedar assabentat
0007 - "Ampliació de la resposta a la pregunta presentada en la sessió ordinària del mes de desembre de 2017 de la Comissió d'Hisenda, pel Grup Popular sobre ""Recaptació per l'impost municipal sobre vehicles de tracció mecànica'.
Expediente: O-05650-2018-000002-00 - Quedar assabentat
PREGUNTES
0008 - "Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre ""Saldo mitjà Tresoreria en 2017""
Expediente: O-89POP-2018-000004-00 - Contestada
0009 - "Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre ""Subvencions Pressupost 2017""
Expediente: O-89POP-2018-000004-00 - Contestada
0010 - "Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre ""Contractes menors"".
Expediente: O-89POP-2018-000004-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES