2017-12-18 - València

null 2017-12-18

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT

Data:
18-12-2017
Hora:
10:00
Òrgan:
C4DES
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN 18 DE DICIEMBRE DE 2017

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.
0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 13 de novembre de 2017.
Aprovat
0002 - Donar compte de la celebració de la sessió ordinària de la Comissió de Desenvolupament Urbà, Vivenda i Mobilitat, el divendres dia 19 de gener de 2018, en ser festiu el dilluns dia 22.
Quedar assabentat
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
0003 - Proposa aprovar el canvi d'us de les naus municipals 1, 2, 3 i 4 situades en el Parc Central.
Expediente: E-03001-2017-000199-00 - Aprovat
0004 - Proposa iniciar el procés de consulta e informació publica de la Modificació Puntual del PGOU en C/ Pintor Ricardo Verde, 9 y 11 (Centre Cívic i Cultural).
Expediente: E-03001-2017-000017-00 - Aprovat
0005 - Proposa donar compte de la Resolució de la Consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aprova definitivament la correcció d'errors del Pla de Reforma Interior Parc Central en l'àmbit A.4-2 Enginyers, Magatzem d'Intendència i Servei Militar de Construccions.
Expediente: E-03001-2016-000224-00 - Quedar assabentat
SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE.
0006 - Proposa autoritzar la intervenció en entorn dels arbres monumentals situats en la Plaza Alfons el Magnànim i jardí de la Glorieta.
Expediente: E-01801-2017-003329-00 - Aprovat
0007 - Propone aprovar inicialment i sotmetre a informació pública l'Ordenança d'Aparcaments.
Expediente: E-01801-2016-000410-00 - Aprovat
SERVICI D'HABITATGE.
0008 - Proposa aprovar el Plà Estrategic de Vivenda per a la ciutat de València 2017-2021
Expediente: E-03910-2016-000002-00 - Aprovat amb esmenes
MOCIONS.
0009 - Sr. Estellés, sobre jornada participativa concloent sobre el PEP Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2017-000266-00 - Rebutjat
0010 - Sr. Mendoza, sobre carril bici Regne de València.
Expediente: O-89POP-2017-000098-00 - Rebutjat
0011 - Sr. Mendoza, sobre panells dissuasoris col·legi Ave Maria.
Expediente: O-89POP-2017-000098-00 - Rebutjat
0012 - Sr. Novo, sobre obertura, urbanització i connexió del carrer Hort d'en Cendra
Expediente: O-89POP-2017-000098-00 - Contestada
0013 - Sr. Novo, sobre incompliment de l'Acord de la Comissió de Desenrotllament Urbà de 27 de Març de 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000098-00 - Aprovada proposta alternativa
0014 - Sr. Estellés, sobre adopció de mesures urgents que garantisquen l'accessibilitat universal en els trens de rodalia.
Expediente: O-89CIU-2017-000269-00 - Aprovada proposta alternativa
0015 - "Sr. Estellés, sobre l'esmena de deficiències detectades en el document ""El Cabanyal: Informe sobre Problemes d'Accessibilitat en Itineraris Peatonales"".
Expediente: O-89CIU-2017-000269-00 - Aprovada proposta alternativa
0016 - Sr. Estellés, sobre pla de posada en marxa d'aparcaments d'interconnexió modal en 2018.
Expediente: O-89CIU-2017-000269-00 - Rebutjat
0017 - Sr. Estellés, sobre compliment d'estàndards de freqüència en EMT València i estudi de millora de les freqüències teòriques en horaris laborables.
Expediente: O-89CIU-2017-000269-00 - Rebutjat
PREGUNTES.
0018 - Sr. Mendoza, sobre tarifes zona blava.
Expediente: O-89POP-2017-000098-00 - Contestada
0019 - Sr. Mendoza, sobre xarxa de recarrega elèctrica de vehicles.
Expediente: O-89POP-2017-000098-00 - Contestada
0020 - Sr. Mendoza, sobre cotxes elèctrics compartits.
Expediente: O-89POP-2017-000098-00 - Contestada
0021 - Sr. Mendoza, sobre autorització d'aparcaments de vehicles oficials.
Expediente: O-89POP-2017-000098-00 - Contestada
0022 - Sr. Mendoza, sobre recurs reposició E-01801-2017-003329.
Expediente: O-89POP-2017-000098-00 - Contestada
0023 - Sr. Mendoza, sobre aparcament residents Centre Històric.
Expediente: O-89POP-2017-000098-00 - Contestada
0024 - Sr. Estellés, sobre l'ampliació de la V-21.
Expediente: O-89CIU-2017-000254-00 - Contestada
0025 - Sr. Estellés, sobre l'imminent desmuntatge de les passarel·les de l'avinguda del Cid.
Expediente: O-89CIU-2017-000254-00 - Contestada
0026 - Sr. Mendoza, sobre servici Valenbisi.
Expediente: O-89POP-2017-000098-00 - Contestada
0027 - Sr. Estellés, sobre la previsió de carril bici en la Gran Via Marqués del Túria.
Expediente: O-89CIU-2017-000254-00 - Contestada
0028 - Sr. Estellés, sobre els projectes de mobilitat i urbanisme de les propostes d'inversió.
Expediente: O-89CIU-2017-000254-00 - Contestada
0029 - Sr. Mendoza, sobre inseguretat vial.
Expediente: O-89POP-2017-000098-00 - Contestada
0030 - Sr. Estellés, sobre la societat Pla Cabanyal.
Expediente: O-89CIU-2017-000254-00 - Contestada
0031 - Sr. Estellés, sobre l'obertura del carrer Pare Viñas.
Expediente: O-89CIU-2017-000254-00 - Contestada
0032 - Sr. Estellés, sobre la rehabilitació de l'Alqueria La Torre.
Expediente: O-89CIU-2017-000254-00 - Contestada
0033 - Sr. Estellés, sobre l'Alqueria Julià.
Expediente: O-89CIU-2017-000254-00 - Contestada
0034 - Sr. Estellés, sobre l'Alqueria Beat Gaspar Bono.
Expediente: O-89CIU-2017-000254-00 - Contestada
0035 - Sr. Estellés, sobre els BIC's i BRL's.
Expediente: O-89CIU-2017-000254-00 - Contestada
0036 - Sr. Estellés, sobre actuacions en matèria d'accessibilitat universal.
Expediente: O-89CIU-2017-000254-00 - Contestada
0037 - Sr. Estellés, sobre la regeneració de la Ciutat Fallera.
Expediente: O-89CIU-2017-000254-00 - Contestada
0038 - Sr. Estellés, sobre l'acord entre l'Ajuntament de València i l'Autoritat Portuària sobre l'Ordenació Pla Especial Natzaret Este.
Expediente: O-89CIU-2017-000254-00 - Contestada
0039 - Sr. Estellés, sobre la Llei de Capitalitat.
Expediente: O-89CIU-2017-000254-00 - Contestada
0040 - Sr. Estellés, sobre negociacions amb ADIF.
Expediente: O-89CIU-2017-000254-00 - Contestada
0041 - Sr. Estellés, sobre el concepte de superilla.
Expediente: O-89CIU-2017-000254-00 - Contestada
0042 - Sr. Estellés, sobre la proliferació d'apartaments turístics en Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2017-000254-00 - Contestada
0043 - Sr. Estellés, sobre el retard en el centre de salut de Malilla.
Expediente: O-89CIU-2017-000254-00 - Contestada
0044 - Sr. Estellés, sobre les polítiques de vivenda.
Expediente: O-89CIU-2017-000254-00 - Contestada
0045 - Sr. Estellés, sobre acord de permuta en el Cabanyal.
Expediente: O-89CIU-2017-000254-00 - Contestada
0046 - Sr. Estellés, sobre els Blocs Portuaris del Cabanyal.
Expediente: O-89CIU-2017-000254-00 - Contestada
0047 - Sr. Estellés, sobre l'accés nord.
Expediente: O-89CIU-2017-000254-00 - Contestada
0048 - Sr. Estellés, sobre les propostes del mercat de Bruges.
Expediente: O-89CIU-2017-000254-00 - Contestada
0049 - Sr. Estellés, sobre la jornada informativa sobre el Parc Central.
Expediente: O-89CIU-2017-000254-00 - Contestada
0050 - Sr. Estellés, sobre els avanços en el Parc Central.
Expediente: O-89CIU-2017-000254-00 - Contestada
0051 - Sr. Estellés, sobre les al·legacions de l'Ajuntament de València respecte a la modificació de la LOTUP.
Expediente: O-89CIU-2017-000254-00 - Contestada
0052 - Sr. Estellés, sobre la implantació del car sharing.
Expediente: O-89CIU-2017-000254-00 - Contestada
0053 - Sr. Estellés, sobre l'agència de la bicicleta.
Expediente: O-89CIU-2017-000254-00 - Contestada
0054 - Sr. Estellés, sobre intensitats de tràfic en carrers de València.
Expediente: O-89CIU-2017-000254-00 - Contestada
0055 - Sr. Estellés, sobre reducció d'embossos en la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2017-000254-00 - Contestada
0056 - Sr. Estellés, sobre vehicle elèctric en la ciutat de València i polítiques municipals.
Expediente: O-89CIU-2017-000254-00 - Contestada
0057 - Sr. Estellés, sobre plans de canvis de línies d'EMT en 2018.
Expediente: O-89CIU-2017-000254-00 - Contestada
0058 - Sr. Estellés, sobre parades d'EMT enfront d'edificis protegits.
Expediente: O-89CIU-2017-000254-00 - Contestada
0059 - Sr. Estellés, sobre paralització temporal de les noves places d'Inspectors en l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2017-000254-00 - Contestada
0060 - Sr. Novo, sobre ampliació V-21.
Expediente: O-89POP-2017-000098-00 - Contestada
0061 - Sr. Novo, sobre cessió del solar de Jesuïtes a la Universitat de València.
Expediente: O-89POP-2017-000098-00 - Contestada
0062 - Sr. Novo, sobre cessió parcel·la per al Centre de Salut de Malilla.
Expediente: O-89POP-2017-000098-00 - Contestada
0063 - Sr. Novo, sobre Ciutat Artista Faller.
Expediente: O-89POP-2017-000098-00 - Contestada
0064 - Sr. Novo, sobre conveni de col·laboració Ajuntament - Autoritat Portuària per al Pla Especial de l'Àrea Est de Natzaret.
Expediente: O-89POP-2017-000098-00 - Contestada
0065 - Sr. Novo, sobre execució pressupostària en el Districte de Benicalap.
Expediente: O-89POP-2017-000098-00 - Contestada
0066 - Sr. Novo, sobre execució pressupostària en el Districte de Benimamet-Beniferri.
Expediente: O-89POP-2017-000098-00 - Contestada
0067 - Sr. Novo, sobre execució pressupostària en el Districte de Campanar.
Expediente: O-89POP-2017-000098-00 - Contestada
0068 - Sr. Novo, sobre execució pressupostària en el Districte de Rascanya.
Expediente: O-89POP-2017-000098-00 - Contestada
0069 - Sr. Novo, sobre execució pressupostària en el Districte de Saïdia.
Expediente: O-89POP-2017-000098-00 - Contestada
0070 - Sr. Novo, sobre estudi de viabilitat del projecte participatiu per al PAI de Benimaclet.
Expediente: O-89POP-2017-000098-00 - Contestada
0071 - Sr. Novo, sobre limitació de taules i cadires en El Palmar.
Expediente: O-89POP-2017-000098-00 - Contestada
0072 - Sr. Novo, sobre nau (antiga seu de l'empresa MAYABA) en Cno. Moncada, front entrada a Borbotó.
Expediente: O-89POP-2017-000098-00 - Contestada
0073 - Sr. Novo, sobre pla de rehabilitació i usos de l'Alqueria Julià.
Expediente: O-89POP-2017-000098-00 - Contestada
0074 - Sr. Novo, sobre projecte de rehabilitació Plaça Dr. Collado 2 i 3.
Expediente: O-89POP-2017-000098-00 - Contestada
0075 - Sr. Novo, sobre projecte d'urbanització carrer Cronista Carreres.
Expediente: O-89POP-2017-000098-00 - Contestada
0076 - Sr. Novo, sobre requeriment a la Universitat de València perquè aporte les Fitxes del Catàleg dels seus edificis.
Expediente: O-89POP-2017-000098-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.
0077 - En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Estellés pregunta si el Delegat de Mobilitat va a rebre a FOTUR.
Contestada
0078 - En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Estellés prega que se li facilite la informació que reiteradament ha sol·licitat de l'EMT, per a evitar l'apagada informativa.
Quedar assabentat
0079 - En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Estellés prega que se li permeta aportar una informació extra respecte de les xifres que va facilitar en la roda de premsa al fet que s'ha al·ludit anteriorment: en ella es va parlar exclusivament de línies a freqüència completa, i no d'un altre tipus de línies que el Sr. Grezzi inclou en els seus càlculs.
Quedar assabentat
0080 - En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Mendoza pregunta quins són els motius tècnics per a la prohibició la marxa solidària motera celebrada ahir.
Contestada
0081 - En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Mendoza pregunta si hi ha alguna novetat sobre l'expedient informatiu obert per l'EMT.
Contestada
0082 - En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Mendoza pregunta què obres s'estan realitzant per li empresa Bertolín en el Passeig Marítim amb Isabel de Villena.
Contestada
0083 - En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Mendoza pregunta quan va a rebre a FOTUR el Delegat del Mobilitat.
Contestada