2017-12-18 - València

null 2017-12-18

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE

Data:
18-12-2017
Hora:
09:00
Òrgan:
C4HIS
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 18 DICIEMBRE 2017

Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior de data 13 de novembre del 2017.
Aprovat
SECRETARIA
0002 - Donar compte de la celebració de la sessió ordinària de la Comissió d'Hisenda, Coordinació Jurídica, Inspecció General i Desenvolupament Econòmic Sostenible, el divendres dia 19 de gener de 2018, en ser festiu el dilluns dia 22.
Quedar assabentat
ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL
0003 - Proposa autoritzar a l'Alcalde atorgar poders de representació processal
Expediente: E-00501-2017-000356-00 - Aprovat
SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI
0004 - Proposa resoldre les reclamacions presentades i aprovar definitivament el pressupost general de la Corporació, els seus organismes autònoms amb personalitat diferenciada i empreses municipals per a l'any 2018 i la plantilla de personal
Expediente: E-05501-2017-000038-00 - Aprovat
0005 - Proposa aprovar la 10ª relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions 2017
Expediente: E-05501-2017-000039-00 - Aprovat
SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA - ACTIVITATS ECONÒMIQUES
0006 - Proposa desestimar relamacions i aprovar definitivament la modificación de l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre Béns Inmobles.
Expediente: E-H4969-2017-000010-00 - Aprovat
0007 - Proposa no admetre reclamació i aprovar defintitivament la modificació de l'Ordenznça Fiscal Reguladora de l'Impost sobre Vehícles de Tracció Mecànica.
Expediente: E-H4969-2017-000011-00 - Aprovat
SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA
0008 - Proposa aprovar la tarifa de subministrament d'aigua potable, exercici 2018
Expediente: E-02701-2017-000600-00 - Aprovat
0009 - Proposa aprovar la tarifa d'aportació, quota de conservació i de manteniment integral de comptadors i quota d'enganxe per altes en el servei, exercici 2018
Expediente: E-02701-2017-000590-00 - Aprovat
0010 - Proposa aprobar el Plan d'Inversions en la xarxa de distribució d'aigua potable. Exercici 2018.
Expediente: E-02701-2017-000599-00 - Aprovat
0011 - Proposa quedar assabentat de l'acord de l'Assemblea de l'EMSHI, adoptat en sessió ordinària celebrada el 8 de novembre del 2017, relatiu a l'aprovació del Pla d'Inversions en Plantes Potabilitzadores per al període 2018-2022.
Expediente: E-02701-2017-000528-00 - Quedar assabentat
SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE
0012 - Proposa aprovar les tarifes EMT 2018
Expediente: E-01801-2017-003744-00 - Aprovat
CONTESTACIÓ MOCIO
0013 - "Donar compte de l'informe emès pel Servei de Promoció Econòmica, Internacionalització i Turisme, en relació amb la moció presentada pel regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, i el dictamen de la Comissió d'Hisenda, Coordinació Jurídica, Inspecció General i Desenvolupament Econòmic Sostenible de 24 d'octubre de 2016 sobre ""Implantació de panells amb codis QR en els punts d'interès turístic i cultural de València""
Expediente: E-05650-2016-000016-00 - Quedar assabentat
MOCIONS
0014 - "Moció que presenta el regidor Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'L'atenció al públic en gestió tributària""
Expediente: O-89CIU-2017-000229-00 - Rebutjat
0015 - Moció que presenta el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, sobre
Expediente: O-89CIU-2017-000261-00 - Rebutjat
0016 - "Moció que presenta la regidora Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, sobre 'Cumplimiento resolución 81/2017 de 2 de noviembre de 2017 del Consell de Transparencia de la Comunidad Valenciana sobre la FCVPE""
Expediente: O-89POP-2017-000099-00 - Retirat
PREGUNTES
0017 - "Pregunta que formula la regidora Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, sobre 'Compliment resolució 81/2017 de 2 de novembre de 2017 del Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana sobre la ""FCVPE"".
Expediente: O-89POP-2017-000099-00 - Contestada
0018 - "Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre 'Inversió del Superàvit""
Expediente: O-89POP-2017-000099-00 - Contestada
0019 - "Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre 'Recaptació per la Taxa per ocupació de la via pública amb taules i cadires""
Expediente: O-89POP-2017-000099-00 - Contestada
0020 - "Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre ' Recaptació per l'Impost municipal sobre Vehicles de Tracció Mecànica"".
Expediente: O-89POP-2017-000099-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES