2017-09-25 - València

null 2017-09-25

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE

Data:
25-09-2017
Hora:
09:00
Òrgan:
C4HIS
Caràcter:
O
Observacions:
ESIÓN ORDINARIA 25 SEPTIEMBRE 2017

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior de data 24 de juliol del 2017.
SECRETARIA
0002 - Canvi de vocals representants del Grup Municipal València en Comú.
Expediente: O-05650-2017-000006-00 -
ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL
0003 - Proposa quedar assabentada del Decret del TSJ, que declara acabat el recurs P.O. 1/560/2016 interposat per EUROMERIT S.L. contra desestimació al•legacions i aprovació definitiva de l'Estudi de Detall de l'illa de cases DIN.6 de la zona TER-3B del Pla Parcial PRR-14 Beniferri, delimitada per l'Av. de les Corts Valencians i Carrers El Camp del Túria, Còrdova i Xiprers.
Expediente: E-00501-2017-000253-00 -
INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL
0004 - Proposa donar compte dels informes IGAV 2016: informes anuals de les actuacions de control en matèria d'ingressos i de control financer, ambdós de l'exercici 2016.
Expediente: E-00407-2017-000017-00 -
SERVICI ECONÒMIC-PRESSUPOSTARI
0005 - Proposa donar compte de l'acord plenari d'aprovació de la 6a modificació crèdits extraordinaris i suplements crèdits del pressupost de 2017.
Expediente: E-05501-2017-000029-00 -
0006 - Proposa donar compte de l'acord plenari d'aprovació de la 7a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost de 2017.
Expediente: E-05501-2017-000032-00 -
0007 - Proposa donar compte de l'acord plenari d'aprovació de la 5a modificació de l'annex de subvencions nominatives del pressupost de 2017.
Expediente: E-05501-2017-000028-00 -
0008 - Proposa aprovar la 8a relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions 2017.
Expediente: E-05501-2017-000035-00 -
0009 - Proposa aprovar la 8a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del pressupost 2017.
Expediente: E-05501-2017-000033-00 -
0010 - Proposa aprovar la 6a modificació de l'annex de subvencions nominatives del pressupost 2017.
Expediente: E-05501-2017-000034-00 -
SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES.
0011 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Fiscal General.
Expediente: E-H4969-2017-000009-00 -
0012 - Porposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de l'Impost sobre Béns Inmobles.
Expediente: E-H4969-2017-000010-00 -
0013 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
Expediente: E-H4969-2017-000011-00 -
0014 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenzança fiscal reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.
Expediente: E-H4969-2017-000012-00 -
0015 - Propos aprovar provisionalment la imposició de les contribucions especials pel servici d'extinció d'incendis, i l'ordenança fiscal corresponent.
Expediente: E-H4969-2017-000007-00 -
0016 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per prestació de Servicis de Sanitat.
Expediente: E-H4969-2017-000013-00 -
0017 - Propone aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de les Taxes per prestació dels servicis relatius a les Actuacions Urbanístiques.
Expediente: E-H4969-2017-000003-00 -
0018 - Propone aprovar provisionalment la imposició de la Taxa per Utilització Privativa o Aprofitaments Especial del Domini Públic Local per Instal·lacions de Transport d'Energia Elèctrica, Gas, Aigua i Hidrocarburs, i de l'ordenança fiscal corresponent.
Expediente: E-H4969-2017-000016-00 -
CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA
0019 - Porposa quedar assabentat de l'acord de la Junta de Govern de l'EMSHI, adoptat en sessió ordinària celebrada el 25 de juliol del 2017, relatiu a l'aprovació de l'Ajust del Pla d'Inversions en Plantes Potabilitzadores per al període 2017-2021.
Expediente: E-02701-2016-000624-00 -
CONTESTACIÓ MOCIONS
0020 - "Donar compte de l'informe emés pel Servici de Transparència i Govern Obert en relació amb la moció presentada pel regidor Eusebio Monzó Martínez del Grup Popular, i el dictamen de la Comissió d'Hisenda, Coordinació Jurídica, Inspecció General i Desenvolupament Econòmic Sostenible de 24 d'octubre del 2016, sobre ""Anunci dels contractes menors en la web municipal'
Expediente: E-05650-2016-000015-00 -
CONTESTACIÓ PREGUNTES
0021 - "Contestació a la pregunta presentada en la sessió ordinària del mes de maig de la Comissió d'Hisenda pel Grup Ciutadans sobre ""Drets de cobrament'.
Expediente: O-05650-2017-000004-00 -
0022 - "Ampliació de la resposta a la pregunta presentada en la sessió ordinària del mes de juliol de la Comissió d'Hisenda pel Grup popular sobre ""Desglossament del pressupost 2016'.
Expediente: O-05650-2017-000005-00 -
MOCIONS
0023 - "Moció que presenta el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Rebaixa dels impostos municipals per a l'exercici 2018"".
Expediente: O-89CIU-2017-000192-00 -
0024 - "Moció que presenta el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Dades sobre l'execució pressupostària Municipal"".
Expediente: O-89CIU-2017-000192-00 -
PREGUNTES
0025 - "Pregunta que formula el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Estat dels tràmits per a la instal·lació de la senyalització *SISTHO en l'A7 de la Llotja, Patrimoni de Mundial de la UNESCO""
Expediente: O-89CIU-2017-000171-00 -
0026 - "Pregunta que formula el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Sobre la campaña de IBI""
Expediente: O-89CIU-2017-000171-00 -
0027 - Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre 'Transparència i participació en el pressupost municipal'
Expediente: O-89POP-2017-000069-00 -
0028 - "Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre ""Línies generals del Pressupost 2018"".
Expediente: O-89POP-2017-000069-00 -
0029 - "Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre ""Inversions Pressupost Municipal 2017"".
Expediente: O-89POP-2017-000069-00 -
RUEGOS Y PREGUNTAS