2017-05-22 - València

null 2017-05-22

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE

Data:
22-05-2017
Hora:
09:00
Òrgan:
C4HIS
Caràcter:
O
Observacions:
ESIÓN ORDINARIA 22 MAYO 2017.

ORDE DEL DIA:

0001 - Aporvació, és el cas, de l' acta de la sessió anterior de data 21 d'abril de 2017.
Aprovat
INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL
0002 - Proposa donar compte de l'Informe de l'Interventor General, sobre l'execució del Pla d'ajust previst en l'article 7 del Real Decrete Llei 4/2012, de 24 de febrer, corresponent al primer trimestre de 2017.
Expediente: E-00407-2017-000011-00 - Quedar assabentat
0003 - Proposa donar compte de l'Informe d'Intervenció General relatiu a la justificació de les aportacions efectuades als grups polítics municipals, a càrrec del Pressupost Municipal de l'exercici 2016.
Expediente: E-00407-2017-000014-00 - Quedar assabentat
0004 - Proposa donar compte de l'Informe de l'Interventor General Municipal sobre avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat en l'exercici 2016
Expediente: E-00407-2017-000008-00 - Quedar assabentat
SERVICI ECONÒMIC-PRESSUPOSTARI
0005 - Proposa aprovar la 5a relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions 2017.
Expediente: E-05501-2017-000021-00 - Aprovat
PREGUNTES
0006 - "Pregunta que formula el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Drets de cobrament""
Expediente: O-89CIU-2017-000092-00 -
0007 - "Pregunta que formula el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Omissions de Fiscalització""
Expediente: O-89CIU-2017-000092-00 - Contestada
0008 - "Pregunta que formula el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Campanya de l'IBI""
Expediente: O-89CIU-2017-000092-00 -
0009 - "Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre ""Taxa per ocupació de la via pública amb taules i cadires""
Expediente: O-89POP-2017-000038-00 - Contestada
0010 - "Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre 'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana"".
Expediente: O-89POP-2017-000038-00 - Contestada
0011 - "Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre ""Impost de Béns Immobles"".
Expediente: O-89POP-2017-000038-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES