2017-04-21 - València

null 2017-04-21

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE

Data:
21-04-2017
Hora:
09:00
Òrgan:
C4HIS
Caràcter:
O
Observacions:
ESIÓN ORDINARIA

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior de data 27 de març del 2017.
Aprovat
INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL
0002 - Proposa donar compte de l'informe de l'Interventor General sobre resolucions de discrepàncies, omissions i anomalies en matèria d'ingressos en l'exercici 2016
Expediente: E-00407-2017-000010-00 - Quedar assabentat
TRESORERIA MUNICIPAL
0003 - Proposa donar compte de l'informe corresponent al 1r trimestre de 2017 sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
Expediente: E-04906-2017-000009-00 - Quedar assabentat
JURAT TRIBUTARI
0004 - Proposa donar compte al Ple de la Memòria del Jurat Tributari Municipal corresponent a l'any 2016.
Expediente: E-00408-2017-000114-00 - Quedar assabentat
SERVICI ECONÒMIC PRESUPUESTARI
0005 - Proposa aprovar la 3a modificació de l'annex d'aplicacions pressupostàries amb subvencions nominatives al pressupost 2017.
Expediente: E-05501-2017-000015-00 - Aprovat
0006 - Proposa aprovar la 3a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del pressupost 2017.
Expediente: E-05501-2017-000017-00 - Aprovat
0007 - Proposa aprovar la 4a relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions 2017.
Expediente: E-05501-2017-000016-00 - Aprovat
0008 - Proposa donar compte de la creació de conceptes i subconceptes de gasto amb crèdit zero durant el primer trimestre 2017.
Expediente: E-05501-2017-000001-00 - Quedar assabentat
SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME
0009 - Proposa aprovar el memoràndum d'enteniment entre la ciutat de Chengdu (capital de la província de Sichuan), República Popular Xina, i la ciutat de València, Comunitat Valenciana, Regne d'Espanya, per a l'agermanament entre ambdós ciutats.
Expediente: E-01909-2016-000034-00 - Aprovat
MOCIONS
0010 - "Moció que presenta el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre ""Modificar l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana"".
Expediente: O-89POP-2017-000030-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0011 - "Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre ' Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana""
Expediente: O-89POP-2017-000030-00 - Contestada
0012 - "Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre 'Impost de Béns Immobles""
Expediente: O-89POP-2017-000030-00 - Contestada
0013 - "Pregunta que formula el concejal Eusebio Monzó Martínez, del Grupo Municipal Popular, sobre 'Pla d'harmonització i homologació de les entitats del sector públic local""
Expediente: O-89POP-2017-000030-00 - Contestada
0014 - "Pregunta que formula el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Els horaris comercials""
Expediente: O-89CIU-2017-000079-00 - Contestada
0015 - "Pregunta que formula el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Apartaments turístics""
Expediente: O-89CIU-2017-000079-00 - Contestada
0015 - PRECS I PREGUNTES
INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS
0016 - Proposa quedar assabentat dels estats d'execució pressupostària i de situació de tresoreria a 31 de març del 2017
Expediente: E-04302-2017-000006-00 - Quedar assabentat