2017-03-27 - València

null 2017-03-27

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT

Data:
27-03-2017
Hora:
10:00
Òrgan:
C4DES
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.
0001 - Lectura i aprovació, si ès el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 20 de febrer de 2017.
Aprovat
0002 - Moció del Regidor Delegat de Planificació i Gestió Urbana per a la creació de la Comissió Municipal d'Unificació de Criteris Tècnics i determinació de les seues funcions, composició i règim de funcionament (Dinamització d'activitats i obres).
Expediente: E-00406-2017-000002-00 - Aprovat amb esmenes
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
0003 - "Proposa aprovar definitivament l'Estudi de Detall de la Parcel·la nº 6 del Pla Escpedial d'Ordenació del ""Nou Campus de la Universitat de València"".
Expediente: E-03001-2016-000152-00 - Aprovat
0004 - "Proposa aprovar provisionalment la Modificació Puntual del P.G.O.U. per a l'ampliació del Col·legi Públic ""Primer Marqués del Túria"".
Expediente: E-03001-2015-000180-00 - Aprovat
0005 - "Proposa sotmetre a informació pública la correcció d'un error material en la redacció de l'article 7 de les Normes Urbanístiques del PRIM del Sector ""Patraix"".
Expediente: E-03001-2017-000066-00 - Aprovat
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI D'ASESORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓ.
0006 - "Proposa estimar el recurs de reposició presentat per ""Nazaret y Desarrollo, S.A."", urbanitzador del PAI de la UE Única del Sector NPR-5 ""Moreres II"" contra l'acord plenari de 31 de març del 2016, sobre no sotmetiment a informació pública de la retaxació de càrregues sol·licitada.
Expediente: E-03001-2011-000190-00 - Aprovat
0007 - Moció del Regidor Delegat de Planificació i Gestió Urbana per l'establiment de nous criteris d'ordenació del Sector 'Grao'.
Expediente: E-03001-2011-000014-00 - Aprovat amb esmenes
SERVICI GESTIÓ CENTRE HISTÒRIC.
0008 - Propone aprovar provisionament la Modificació del PEPRI del Barri del Carmen en la parcel·la de la Plaça Tavernes de Valldigna nº 4.
Expediente: E-03502-2016-000023-00 - Aprovat
SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ.
0009 - Proposa donar compte de l'informe sobre les conseqüències de la Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions, en l'Ordenança Municipal de Telecomunicacions.
Expediente: E-03501-2017-000465-00 - Quedar assabentat
SERVICI DE PATRIMONI.
0010 - Proposa donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local de 10 de març de 2017, relatiu a la rectificació de l'Inventari General de Béns i Drets a 31 de desembre de 2015.
Expediente: E-05303-2016-000001-00 - Aprovat
MOCIONS.
0011 - Sr. Novo, sobre reurbanització del carrer Cronista Carreres.
Expediente: O-89POP-2017-000022-00 - Aprovada proposta alternativa
0012 - Sr. Estellés, sobre millora de punts d'accés-eixida a l'entorn de l'estació Joaquín Sorolla per al sector del taxi.
Expediente: O-89CIU-2017-000068-00 - Sobre la mesa
0013 - Sr. Estellés, sobre aparcaments d'interconnexió modal en l'Àrea Metropolitana i en la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2017-000068-00 - Rebutjat
PREGUNTES.
0014 - Sr. Estellés, sobre pintura roja usada en les interseccions del carril bici Ronda Interior amb els carrers i avingudes.
Expediente: O-89CIU-2017-000049-00 - Contestada
0015 - Sr. Estellés, sobre pintat de places d'aparcament per a motocicletes en la Ronda Interior.
Expediente: O-89CIU-2017-000049-00 - Contestada
0016 - Sr. Estellés, sobre l'anunci del regidor Giuseppe Grezzi de permetre que els ciclistes circulen per la calçada encara que existisca una via específica.
Expediente: O-89CIU-2017-000049-00 - Contestada
0017 - Sr. Mendoza, sobre punts negres anell ciclista.
Expediente: O-89POP-2017-000022-00 - Contestada
0018 - Sr. Mendoza, sobre modificació de l'Ordenança Municipal de Circulació.
Expediente: O-89POP-2017-000022-00 - Contestada
0019 - Sr. Mendoza, sobre sol·licitud informació ús bicicletes municipals.
Expediente: O-89POP-2017-000022-00 - Contestada
0020 - Sr. Mendoza, sobre bono únic bicicletes intermodals i valenbisi.
Expediente: O-89POP-2017-000022-00 - Contestada
0021 - Sr. Mendoza, sobre estacions intermodals de bicicleta pública.
Expediente: O-89POP-2017-000022-00 - Contestada
0022 - Sr. Mendoza, sobre Agència Municipal de la Bicicleta.
Expediente: O-89POP-2017-000022-00 - Contestada
0023 - Sr. Mendoza, sobre reforma túnel de les Grans Vies.
Expediente: O-89POP-2017-000022-00 - Contestada
0024 - Sr. Novo, sobre adquisició vivendes Llotja de Pescadors.
Expediente: O-89POP-2017-000022-00 - Contestada
0025 - Sr. Novo, sobre ciutat esportiva del Llevant UD.
Expediente: O-89POP-2017-000022-00 - Contestada
0026 - Sr. Novo, sobre llicència antic Alameda Palace.
Expediente: O-89POP-2017-000022-00 - Contestada
0027 - Sr. Novo, sobre modificació Projecte Parc Lineal Benimamet.
Expediente: O-89POP-2017-000022-00 - Contestada
0028 - Sr. Novo, sobre ocupacions il·legals en el Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2017-000022-00 - Contestada
0029 - Sr. Novo, sobre parcel·les junt al Bioparc.
Expediente: O-89POP-2017-000022-00 - Contestada
0030 - Sr. Novo, sobre partida de rehabilitació d'edificis d'equipaments públics.
Expediente: O-89POP-2017-000022-00 - Contestada
0031 - Sr. Novo, sobre PEP Ciutat Vella.
Expediente: O-89POP-2017-000022-00 - Contestada
0032 - Sr. Novo, sobre terminis de l'Acord Ajuntament-APV per a Natzaret.
Expediente: O-89POP-2017-000022-00 - Contestada
0033 - Sr. Novo, sobre projecte de dinamització d'activitats i obres (2).
Expediente: O-89POP-2017-000022-00 - Contestada
0034 - Sr. Novo, sobre rehabilitació Palau del Temple.
Expediente: O-89POP-2017-000022-00 - Contestada
0035 - Sr. Novo, sobre reurbanització de l'Avinguda del Port.
Expediente: O-89POP-2017-000022-00 - Contestada
0036 - Sr. Novo, sobre treballs arqueològics en el Monestir de Sant Vicent de la Roqueta.
Expediente: O-89POP-2017-000022-00 - Contestada
0037 - Sr. Estellés, sobre seguretat en l'anell ciclista.
Expediente: O-89CIU-2017-000053-00 - Contestada
0038 - Sr. Estellés, sobre la segmentació de carrils Bus.
Expediente: O-89CIU-2017-000053-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.
0039 - En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Estellés pregunta si es va a fer alguna actuació en el carrer Doctor Bon, en el límit amb el terme municipal de Burjassot.
Contestada
0040 - En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Estellés pregunta si es coneixen els terminis per a la represa de les obres del Parc Lineal en Benimamet.
Contestada
0041 - En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Estellés pregunta sobre els 9.000 bons de l'EMT que de la nit al dia s'han retirat.
Contestada
0042 - En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Mendoza pregunta sobre una resposta que se li ha donat al seu Grup sobre l'ús de les bicicletes elèctriques, si poden utilitzar-se per personal alié a l'Ajuntament.
Contestada