S'està cercant, espereu....

2017-03-27 - València

Vés enrere 2017-03-27

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE

Data:
27-03-2017
Hora:
09:00
Òrgan:
C4HIS
Caràcter:
O
Observacions:
ESIÓN ORDINARIA 27 MARZO 2017

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior de data 20 de febrer del 2017.
Aprovat
SECRETARIA GENERAL Y DEL PLE
0002 - Donar compte del trasllat de la data de celebració de la sessió ordinària del mes d'abril de la Comissió d'Hisenda, Coordinació Jurídica, Inspecció General i Desenvolupament Econòmic Sostenible.
Expediente: O-05650-2017-000002-00 - Quedar assabentat
ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL
0003 - Proposa que la Corporació quede assabentada de la Sentència del Tribunal Suprem, que declara no haver-hi lloc al recurs de cassació interposat per IMMOBILIARIA GUADALMEDINA S.A., contra Sentència del TSJ que va estimar el recurs contenciós administratiu núm. 1036/2006 interposat per SALVEM TABACALERA contra Resolució del Conseller de Territori i Vivenda per la qual es va aprovar definitivament la modificació del Pla General.
Expediente: E-00501-2006-000415-00 - Quedar assabentat
INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL
0004 - Proposa donar compte de l'informe de l'Interventor General Municipal relatiu al compliment dels principis d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financiera i regla de despeses per la liquidació dels pressupostos consolidats municipals de 2016
Expediente: E-00407-2017-000007-00 - Quedar assabentat
0005 - Proposa donar compte de l'informe de compliment final a l'exercici 2016 del Pla de Reducció de deute 2015-2019.
Expediente: E-00407-2017-000006-00 - Quedar assabentat
SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI
0006 - Proposa aprovar la 3a relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions 2017
Expediente: E-05501-2017-000010-00 - Aprovat
0007 - Proposa aprovar la 2a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del pressupost 2017.
Expediente: E-05501-2017-000008-00 - Aprovat
0008 - Proposa aprovar la 2a modificació de l'annex d'aplicacions pressupostàries amb subvencions nominatives 2017.
Expediente: E-05501-2017-000009-00 - Aprovat
SERVICI FINANCER
0009 - Proposa autoritzar a la E.M.T. per a la concertació de préstecs a llarg termini destinats a la refinançament del seu deute.
Expediente: E-05201-2017-000006-00 - Aprovat
SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECIFICA - ACTIVITATS ECONÒMIQUES
0010 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres.
Expediente: E-H4969-2017-000002-00 - Aprovat
CONTESTACIÓ MOCIONS
0011 - "Donar compte de l'informe emés pel Servici de Promoció Econòmica, Internacionalització i Turisme, en relació amb la moció presentada pel regidor portaveu del Grup Municipal Ciutadans i el dictamen de la Comissió d'Hisenda, Coordinació Jurídica, Inspecció General i Desenvolupament Econòmic Sostenible de 20 de febrer del 2017, sobre ""Guies Turístics"".
Expediente: O-05650-2017-000001-00 - Quedar assabentat
PREGUNTES
0012 - "Pregunta que formula el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Nova gestió del programa VIT Emprén"".
Expediente: O-89CIU-2017-000051-00 - Contestada
0013 - "Pregunta que formula el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Balanç del projecte ValenciaYa"".
Expediente: O-89CIU-2017-000051-00 - Contestada
0014 - "Pregunta que formula el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Pressupost VIT Emprèn"".
Expediente: O-89CIU-2017-000051-00 - Contestada
0015 - "Pregunta que formula la regidora Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, sobre 'Impacte econòmic del turisme a València"".
Expediente: O-89POP-2017-000021-00 - Contestada
0016 - "Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre ""Pressupost dels activitats inherents a les Falles""
Expediente: O-89POP-2017-000021-00 - Contestada
0017 - "Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre ""Informació partides pressupostàries"".
Expediente: O-89POP-2017-000021-00 - Contestada
0018 - "Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre ""Recaptació per Infraccions a l'Ordenança de Circulació"".
Expediente: O-89POP-2017-000021-00 - Contestada
0019 - "Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre ""Jornades Municipalistes""
Expediente: O-89POP-2017-000021-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES