S'està cercant, espereu....

2017-02-20 - València

Vés enrere 2017-02-20

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE

Data:
20-02-2017
Hora:
09:00
Òrgan:
C4HIS
Caràcter:
O
Observacions:
ESIÓN ORDINARIA 20 DE FEBRERO DE 2017

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior de data 23 de gener del 2017.
Aprovat
ASSESSORIA JURIDICA MUNICIPAL
0002 - Proposa quedar assabentada de la sentència del TSJ, desestimatòria -amb imposició de costes al recurrent- del recurs contenciós administratiu P.O. 1/121/2014 interposat per D. Enrique Orti Orti contra aprovació provisional i definitiva del Pla de Reforma Interior del Sector 'Patraix' de València.
Expediente: E-00501-2017-000029-00 - Quedar assabentat
INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL
0003 - Proposa donar compte de l'Informe de l'Interventor General, sobre l'execució del Pla d'ajust previst en l'article 7 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, corresponent al quart trimestre de 2016.
Expediente: E-00407-2016-000008-00 - Quedar assabentat
SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI
0004 - Proposa aprovar la 2ª relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions 2017.
Expediente: E-05501-2017-000005-00 - Aprovat
0005 - Proposa aprovar la 1ª modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del pressupost 2017.
Expediente: E-05501-2017-000003-00 - Aprovat
0006 - Proposa aprovar la modificació de l'annex d'aplicacions pressupostàries amb subvencions nominatives 2017.
Expediente: E-05501-2017-000004-00 - Aprovat
SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES.
0007 - Proposa desestimar al·legacions i aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles per a l'exercici 2017.
Expediente: E-H4969-2016-000005-00 - Aprovat
MOCIONS
0008 - "Moció que presenta el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Guies turístics"".
Expediente: O-89CIU-2017-000045-00 - Quedar assabentat
PREGUNTES
0009 - "Pregunta que formula el regidor Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Jornada municipals per un finançament justa"".
Expediente: O-89CIU-2017-000030-00 - Contestada
0010 - "Pregunta que formula el regidor Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Compliment d'acord plenari"".
Expediente: O-89CIU-2017-000030-00 - Contestada
0011 - "Pregunta que formula la regidora Mª. Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre 'Subvencions de concurrència competitiva 2017"".
Expediente: O-89POP-2017-000012-00 - Contestada
0012 - "Pregunta que formula la regidora Mª. Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre 'Campanyes de promoció i publicitat primer semestre 2017"".
Expediente: O-89POP-2017-000012-00 - Contestada
0013 - "Pregunta que formula la regidora Mª. Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre 'Ampliació d'informació respecte a les obres en mercats municipals 2017"".
Expediente: O-89POP-2017-000012-00 - Contestada
0014 - "Pregunta que formula la regidora Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, sobre ' Plà estratègic de turisme"".
Expediente: O-89POP-2017-000012-00 - Contestada
0015 - "Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre ""Jornades Municipalistes"".
Expediente: O-89POP-2017-000012-00 - Contestada
0016 - "Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre ""Impost béns immobles"".
Expediente: O-89POP-2017-000012-00 - Contestada
0017 - "Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre ""Inversions València 2016"".
Expediente: O-89POP-2017-000012-00 - Contestada
0018 - "Pregunta que formula el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Pla de turisme 2016-2020"".
Expediente: O-89CIU-2017-000030-00 - Contestada
0019 - "Pregunta que formula el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Pla de turisme 2017-2020"".
Expediente: O-89CIU-2017-000030-00 - Contestada
0020 - "Pregunta que formula el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Duració del pla de turisme"".
Expediente: O-89CIU-2017-000030-00 - Contestada
0021 - "Pregunta que formula el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Estratègia respecte als vols en el pla de turisme"".
Expediente: O-89CIU-2017-000030-00 - Contestada
0022 - "Pregunta que formula el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, sobre ""Els guies turístics"".
Expediente: O-89CIU-2017-000030-00 - Contestada