2017-01-23 - València

null 2017-01-23

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT

Data:
23-01-2017
Hora:
10:00
Òrgan:
C4DES
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

SECRETARIA.
0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 19 de desembre de 2016.
Aprovat
DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
0002 - "Proposa assumir el criteri interpretatiu de l'Oficina Tècnica d'Ordenació Urbanística, relatiu a l'article 19.2 de les Normes Urbanístiques del PRIM del Sector ""Patraix"".
Expediente: E-03001-2016-000268-00 - Aprovat
0003 - "Proposa sotmetre a informació pública el document de correcció d'errors del PRIM del Sector ""Patraix"".
Expediente: E-03001-2017-000009-00 - Aprovat
0004 - Proposa aprovar provisionalment la Modificació del Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits, relativa a la descatalogació del fumeral situat en carrer Xeraco nº 13.
Expediente: E-03001-2016-000123-00 - Aprovat
0005 - "Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual del P.G.O.U. relativa a la ""Reubicació d'equipament per a Centre de Salut en Carrera Malilla i Zona Verda en El Carrer Eslida, Barri de Malilla, Districte Quatre Carreres"".
Expediente: E-03001-2015-000210-00 - Aprovat
0006 - Proposa acordar la suspensió del terminie per a resoldre el procediment d'aprovació de la modificació puntual de reordenació de volums edificables al carrer Pare Barranco nº 34.
Expediente: E-03001-2015-000217-00 - Aprovat
0007 - "Proposa aprovar definitivament la Modificació del PRI ""Actuació Urbanística Parc Central, Unitat d'Execució A.4-1"".
Expediente: E-03001-2015-000216-00 - Aprovat
SERVICI GESTIÓ CENTRE HISTÒRIC.
0008 - Proposa deixar sense efecte l'encàrrec a AUMSA per a l'elaboració de l'alternativa técnica i proposició juridico-econòmica per al desenvolupament de la UE 8 del PEPRI del Barri del Mercat.
Expediente: E-03502-2006-000139-00 - Aprovat
MOCIONS.
0009 - Sr. Estellés, sobre obres en la CV-500.
Expediente: O-89CIU-2016-000236-00 - Aprovada proposta alternativa
0010 - Sr. Mendoza, sobre reversió del doble sentit en l'Avd. Baró de Càrcer.
Expediente: O-89POP-2017-000004-00 - Rebutjat
0011 - Sr. Novo, sobre obres Línia T-2 de Metrovalencia.
Expediente: O-89POP-2017-000004-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES.
0012 - Sr. Mendoza, sobre queixes dels Ciutadans per senyalització viària
Expediente: O-89POP-2017-000004-00 - Contestada
0013 - Sr. Mendoza, sobre obres en la CV-500.
Expediente: O-89POP-2017-000004-00 - Contestada
0014 - Sr. Mendoza, sobre licencias actividades.
Expediente: O-89POP-2017-000004-00 - Contestada
0015 - Sr. Mendoza, sobre licencias en terrazas.
Expediente: O-89POP-2017-000004-00 - Contestada
0016 - Sr. Mendoza, sobre cargos de confianza de la Empresa Municipal de Transportes.
Expediente: O-89POP-2017-000004-00 - Contestada
0017 - Sr. Mendoza, sobre carril bici Ronda Interior.
Expediente: O-89POP-2017-000004-00 - Contestada
0018 - Sr. Mendoza, sobre página web 'anellciclista.com'.
Expediente: O-89POP-2017-000004-00 - Contestada
0019 - Sr. Mendoza, sobre licencias de apertura de establecimientos hosteleros.
Expediente: O-89POP-2017-000004-00 - Contestada
0020 - Sr. Mendoza, sobre tram anell ciclista en Avinguda Guillem de Castro.
Expediente: O-89POP-2017-000004-00 - Contestada
0021 - Sr. Novo, sobre paralització obres Parc Lineal de Benimamet.
Expediente: O-89POP-2017-000004-00 - Contestada
0022 - Sr. Novo, sobre tancament del Campus de la Universitat de València.
Expediente: O-89POP-2017-000004-00 - Contestada
0023 - Sr. Novo, sobre gestió de l'entorn del Mercat Central.
Expediente: O-89POP-2017-000004-00 - Contestada
0024 - Sr. Novo, sobre llicència Sidi Saler.
Expediente: O-89POP-2017-000004-00 - Contestada
0025 - Sr. Novo, sobre llicències urbanístiques en l'àmbit del PEPRI Cabanyal-Canyamelar.
Expediente: O-89POP-2017-000004-00 - Contestada
0026 - Sr. Novo, sobre llicències urbanístiques.
Expediente: O-89POP-2017-000004-00 - Contestada
0027 - Sr. Novo, sobre obres carrer Filipines-Avinguda Peris i Valero.
Expediente: O-89POP-2017-000004-00 - Contestada
0028 - Sr. Novo, sobre propietats municipals d'AUMSA.
Expediente: O-89POP-2017-000004-00 - Contestada
0029 - Sr. Novo, sobre rehabilitació de la Ceramo.
Expediente: O-89POP-2017-000004-00 - Contestada
0030 - Sr. Novo, sobre remodelació aparcament Avinguda d'Aragó.
Expediente: O-89POP-2017-000004-00 - Contestada
0031 - Sr. Novo, sobre solar municipal carrer Juristes, 6.
Expediente: O-89POP-2017-000004-00 - Contestada
0032 - Sr. Novo, sobre Teatre Escalante.
Expediente: O-89POP-2017-000004-00 - Contestada
0033 - Sr. Novo, sobre usos de les places del parking de Plaça de Bruges.
Expediente: O-89POP-2017-000004-00 - Contestada
0034 - Sr. Novo, sobre tanca del Casino de l'Americà.
Expediente: O-89POP-2017-000004-00 - Contestada
0035 - Sr. Estellés, sobre Alqueria de Falcó.
Expediente: O-89CIU-2017-000016-00 - Contestada
0036 - Sr. Estellés, sobre paralització d'obres de supressió de places d'aparcament de l'Avinguda d'Aragó.
Expediente: O-89CIU-2017-000016-00 - Contestada
0037 - Sr. Estellés, sobre la contestació a la pregunta relativa a la situació de l'acord derivat de la Moció de la Comissió sobre mesures de seguretat en l'eixida del Col·legi de Dominicos.
Expediente: O-89CIU-2017-000016-00 - Contestada
0038 - Sr. Estellés, sobre pèrdua de viatgers de Valenbisi.
Expediente: O-89CIU-2017-000016-00 - Contestada
0039 - Sr. Estellés, sobre urbanització de solars en Orriols, Benimaclet, Marchalenes, Malvarrosa.
Expediente: O-89CIU-2017-000016-00 - Contestada
0040 - Sr. Estellés, sobre dades informe Consell d'Administració EMT i dades de qualitat del servei.
Expediente: O-89CIU-2017-000016-00 - Contestada
0041 - Sr. Estellés, sobre canvi de la freqüència semafórica en la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2017-000016-00 - Contestada
0042 - Sr. Estellés, sobre eliminació de bolardos.
Expediente: O-89CIU-2017-000016-00 - Contestada
0043 - Sr. Estellés, sobre carril bus segmentat.
Expediente: O-89CIU-2017-000016-00 - Contestada
0044 - Sr. Estellés, sobre engegada de semàfors i passos de vianants en la CV-500.
Expediente: O-89CIU-2017-000016-00 - Contestada
0045 - Sr. Estellés, sobre coordinació de treballs de la regidoria de mobilitat amb seguretat ciutadana.
Expediente: O-89CIU-2017-000016-00 - Contestada
0046 - Sr. Estellés, sobre rehabilitació del Casino de l'Americà.
Expediente: O-89CIU-2017-000016-00 - Contestada
0047 - Sr. Estellés, sobre el Regidor Delegat de Mobilitat Sostenible gravant-se amb bicicleta amb el mòbil mentre incomplia les normes de tràfic.
Expediente: O-89CIU-2017-000016-00 - Contestada
0048 - Sr. Estellés, sobre obres segon tram Anell Ciclista i punts a resoldre.
Expediente: O-89CIU-2017-000016-00 - Contestada
0049 - Sr. Estellés, sobre situació de les obres del Parc Lineal.
Expediente: O-89CIU-2017-000016-00 - Contestada
0050 - Sr. Estellés, sobre terminis de reparació de les balises encastades en el semàfor de la mort.
Expediente: O-89CIU-2017-000016-00 - Contestada
0051 - Sr. Estellés, sobre carrer Pare Jofre. Carrer per als vianants repleta de cotxes.
Expediente: O-89CIU-2017-000016-00 - Contestada
0052 - Sr. Estellés, sobre enfonsament del paviment del carrer Serrans, Salvador i Almudín.
Expediente: O-89CIU-2017-000016-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES.
0053 - Em l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Estellés pregunta si el canvi del tràfic al doble sentit de circulació en l'Av. Baró de Càrcer es va tractar prèviament en una taula de treball interdisciplinari en l'EMT amb tots els agents implicats, i si hi ha actes d'estes reunions.
Contestada
0054 - En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Estellés pregunta si hi ha documentació tècnica que constate el doble sentit de circulació definitiu en l'Av. Baró de Càrcer.
Contestada
0055 - En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Estellés pregunta si hi ha un document de Patrimoni Cultural que autoritze la peatonalizació de l'entorn de La Llotja.
Contestada
0056 - En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Novo pregunta si la Societat Pla Cabanyal-Canyamelar està integrada en la plataforma PIAE i prega que se li done accés a la documentació dels expedients de la subvenció de l'ARRU del Cabanyal.
Contestada
0057 - En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Mendoza pregunta a què es deuen els retards que s'estan produint en les obres del carril bici del carrer Misser Va mastegar, que porten ja dos mesos en marxa i pareixen no avançar.
Contestada
0058 - En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Mendoza pregunta si ja està en licitació l'obra del túnel de les Grans Vies.
Contestada
0059 - En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Mendoza pregunta quan es va a posar en funcionament l'Agència de la Bicicleta.
Contestada
0060 - En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Mendoza pregunta si ja se li ha notificat la multa per la infracció que va cometre al gravar-se amb el mòbil mentres circulava amb bicicleta per un carril bici.
Contestada
0061 - El Sr. Estellés sol·licita que se li faciliten uns plans que va sol·licitar del PAI del Sector del Grau, perquè es van posar en contacte amb ell des del Servici de Programació per a facilitar-li la documentació que havia sol·licitat, però no té constància que els plans li hagen sigut enviats.
Quedar assabentat