2017-01-23 - València

null 2017-01-23

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE

Data:
23-01-2017
Hora:
09:00
Òrgan:
C4HIS
Caràcter:
O
Observacions:
ESIÓN ORDINARIA 23 DE ENERO DE 2017.

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior de data 19 de desembre del 2016.
Aprovat
INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL
0002 - Donar compte de l'informe complementari i modificatiu de l'emés el 10/11/2016 relatiu al compliment del principi d'Estabilitat, Sostenibilitat Financera i Regla de Despeses pels Pressupostos Inicials 2017 de l'Ajuntament de València, organismes, entitats i empreses depenents.
Expediente: E-05201-2016-000033-00 - Quedar assabentat
TRESORERIA MUNICIPAL
0003 - Proposa donar compte de l'informe corresponent al 4t trimestre del 2016 sobre el compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
Expediente: E-04906-2017-000001-00 - Quedar assabentat
SERVICI ECONÒMIC PRESUPUESTARI
0004 - Proposa donar compte de la creació de conceptes i subconceptes de gasto amb crèdit zero durant el quart trimestre de 2016.
Expediente: E-05501-2016-000062-00 - Quedar assabentat
PREGUNTES
0005 - "Pregunta que formula el regidor Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Sol·licitud de subvencions"".
Expediente: O-89CIU-2017-000002-00 - Contestada
0006 - "Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre 'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.""
Expediente: O-89POP-2017-000003-00 - Contestada
0007 - "Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre 'Impost de Béns Immobles"".
Expediente: O-89POP-2017-000003-00 - Contestada
0008 - "Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre 'Impost d'Activitats Econòmiques"".
Expediente: O-89POP-2017-000003-00 - Contestada
0009 - "Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre 'Recaptació per l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres.""
Expediente: O-89POP-2017-000003-00 - Contestada
0010 - "Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre 'Recaptació per Taxes Urbanístiques"".
Expediente: O-89POP-2017-000003-00 - Contestada
0011 - "Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre 'Pressupost municipal 2016.""
Expediente: O-89POP-2017-000003-00 - Contestada
0012 - "Pregunta que formula la regidora Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, sobre 'Apartaments Turístics"".
Expediente: O-89POP-2017-000003-00 - Contestada
0012 - PRECS I PREGUNTES
0013 - Aprovació Pla-Programa d'Harmonització i Homologació Entitats Sector Públic Local.
Expediente: E-00400-2017-000001-00 - Aprovat
0014 - Proposa aprovar la 1ª relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions 2017.
Expediente: E-05501-2017-000002-00 - Aprovat