Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Can't convert this string to number: ""
The blamed expression:
==> imageClassPK?number [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 92]

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: @adaptive_media_image["img"] alt="" f... [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 13]
----
1<!-- variables --> 
2<#assign title = .vars['reserved-article-title'].data /> 
3<#assign description = .vars['reserved-article-description'].data /> 
4<#assign url = .vars['reserved-article-url-title'].data /> 
5<#assign lang = themeDisplay.getLocale()> 
6<#assign dlAppServiceUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLAppService") />  
7<div class="row noticia-row"> 
8  <div class="col-12 color-fondo"> 
9  <#assign url2 = themeDisplay.getURLCurrent()/> 
10   
11<#assign JournalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleService")> 
12<#assign urlContext = ""> 
13      <#if lang == "es_ES"> 
14         <#assign urlContext= "/cas/actualidad"> 
15      <#elseif lang == "ca_ES" > 
16        <#assign urlContext= "/val/actualitat"> 
17      <#else> 
18        <#assign urlContext = "/val/actualitat"> 
19      </#if> 
20 
21  <a class="noticia-title" href="${urlContext}/-/content/${url}" alt="${title}" > 
22   
23   <#if Titular.getData()?has_content> 
24    ${Titular.getData()} 
25  </#if> 
26   
27<#if tituloRecurso??> 
28<#if tituloRecurso.getSiblings?? && tituloRecurso.getSiblings()?has_content> 
29	<#list tituloRecurso.getSiblings() as cur_vImagen> 
30		<#if cur_vImagen.getData() != "" && cur_vImagen.tipoRecurso.getData() == "imagen"> 
31			<#assign imageJson = jsonFactoryUtil.createJSONObject(cur_vImagen.multimedia.data)> 
32      <#assign imageClassPK = imageJson.getString("classPK")> 
33      <@adaptive_media_image["img"] alt="" fileVersion=dlAppServiceUtil.getFileEntry(imageClassPK?number).getFileVersion()/> 
34			<img class="img-fluid centrar-imagen " alt="" src="${cur_vImagen.multimedia.getData()}"> 
35				 
36		</#if> 
37		<#break> 
38	</#list> 
39</#if> 
40</#if> 
41 
42  </a> 
43     
44  <#assign fecha_Data = getterUtil.getString(fecha.getData())> 
45  <#assign fechaInicio = "" /> 
46 
47	<#if validator.isNotNull(fecha_Data)> 
48		<#assign fecha_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", fecha_Data, locale)> 
49		<#assign fechaInicio = dateUtil.getDate(fecha_DateObj, "dd/MM/yyyy", locale, timeZone)?string /> 
50		 
51		<p class="date-text"> 
52			<span class="fa fa-calendar"></span>${fechaInicio?has_content?then(fechaInicio,"")}  
53		</p> 
54		 
55	</#if> 
56     
57  </div> 
58</div> 
59 
60<style> 
61   
62   .noticia-title { 
63    font-size: 1.25em; 
64    line-height: 1.3; 
65	  color: black; 
66	  display: contents; 
67	  font-family: Montserrat-SemiBold, sans-serif; 
68
69    
70   
71   .noticia-row{ 
72     margin-right: -5px 
73
74    
75   .color-fondo{ 
76     background-color: #E0E0E0; 
77     margin-bottom: 10px; 
78     padding-top: 10px; 
79     margin-left:auto; 
80     margin-right:auto; 
81     display: grid; 
82      
83
84    
85   .date-text{ 
86    font-size: .9125em; 
87    font-weight: bold; 
88    margin-right: 0.6em; 
89    margin-top: 0.6em; 
90    margin-bottom: 0.4em; 
91    color: black; 
92
93    
94   .fa{ 
95    margin-right: 0.7em; 
96    color: black; 
97
98    
99   .noticia-title:hover{    
100   	color:#626262; 
101   	text-decoration: none; 
102
103    
104   .centrar-imagen { 
105     margin-left: auto; 
106     margin-right: auto; 
107     margin-bottom: 5px; 
108     display: block; 
109    margin-top: 10px;      
110
111	 picture{ 
112  display:none 
113
114</style> 
Tornar

151 homes han participat en dos anys en el programa municipal “Repara” per al foment de les relacions igualitàries

• Programa Repara

16/10/2021

151 homes han participat en dos anys en el programa municipal “Repara” per al foment de les relacions igualitàries. “Repara” és un servei de la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de València, en col·laboració amb la Secretaria General d’Institucions Penitenciàries del Ministeri de l’Interior, que ofereix formació psicosocial i conductual a homes per a corregir els comportaments i les conductes que desemboquen en la violència de gènere. La regidora d’Igualtat, Lucía Beamud, ha destacat que “Repara vol ser una ferramenta terapèutica i socioeducativa poderosa que oferisca una teràpia efectiva cap a la reeducació, la rehabilitació i l’assumpció de responsabilitats”.

 

Beamud ha explicat que el programa “vol canviar conductes, actituds i pensaments. Es treballa amb el pensament, les emocions i la conducta, en sessions tant individuals com grupals”. La regidora ha recordat que el servei funciona des del 24 de setembre de 2019 i “promou el treball amb els homes amb perfil agressor com a mesura de protecció”. Per això, la regidora espera que “este servei tinga impacte i abaixe de manera contundent les actituds que nodreixen la violència de gènere”.

 

Perfil dels participants

 

Les dades recollides pel programa municipal estableixen que han participat 151 homes, dels quals el 60’3% són espanyols, el 37% són estrangers i d’un 2’7% es desconeix la seua nacionalitat. El 29’13% dels assistents té entre 51 i 65 anys, el 28’48% està entre els 40 i els 50 anys i el 19’20% està en una forqueta d’edat entre 29 i 39 anys.

El 37’11% dels participants tenen estudis secundaris, el 31’12% tenen estudis primaris i el 8’60% tenen estudis superiors. Més de la meitat dels homes que han acudit al servici tenen treball mentre que un 35% no en té i d’un 13% es desconeix la seua situació laboral.

Més d’una tercera part dels participants en el programa són casats o tenen parella, un percentatge semblant al dels homes fadrins mentre que la resta són separats, divorciats o es desconeix el seu estat civil. El 27’15% dels assistents tenen 2 fills, el 25’17% no són pares, el 19’21% tenen un sol fill i la resta en tenen tres o més.

2 de cada 3 participants en el programa han estat desviats des del Servei de Gestió de Penes i Mesures Alternatives, que gestiona el ministeri de l’Interior. La resta ha arribat al programa des d’entitats públiques o privades o de manera voluntària per consell d’amics o familiars, entre d’altres.