Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Can't convert this string to number: ""
The blamed expression:
==> imageClassPK?number [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 92]

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: @adaptive_media_image["img"] alt="" f... [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 13]
----
1<!-- variables --> 
2<#assign title = .vars['reserved-article-title'].data /> 
3<#assign description = .vars['reserved-article-description'].data /> 
4<#assign url = .vars['reserved-article-url-title'].data /> 
5<#assign lang = themeDisplay.getLocale()> 
6<#assign dlAppServiceUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLAppService") />  
7<div class="row noticia-row"> 
8  <div class="col-12 color-fondo"> 
9  <#assign url2 = themeDisplay.getURLCurrent()/> 
10   
11<#assign JournalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleService")> 
12<#assign urlContext = ""> 
13      <#if lang == "es_ES"> 
14         <#assign urlContext= "/cas/actualidad"> 
15      <#elseif lang == "ca_ES" > 
16        <#assign urlContext= "/val/actualitat"> 
17      <#else> 
18        <#assign urlContext = "/val/actualitat"> 
19      </#if> 
20 
21  <a class="noticia-title" href="${urlContext}/-/content/${url}" alt="${title}" > 
22   
23   <#if Titular.getData()?has_content> 
24    ${Titular.getData()} 
25  </#if> 
26   
27<#if tituloRecurso??> 
28<#if tituloRecurso.getSiblings?? && tituloRecurso.getSiblings()?has_content> 
29	<#list tituloRecurso.getSiblings() as cur_vImagen> 
30		<#if cur_vImagen.getData() != "" && cur_vImagen.tipoRecurso.getData() == "imagen"> 
31			<#assign imageJson = jsonFactoryUtil.createJSONObject(cur_vImagen.multimedia.data)> 
32      <#assign imageClassPK = imageJson.getString("classPK")> 
33      <@adaptive_media_image["img"] alt="" fileVersion=dlAppServiceUtil.getFileEntry(imageClassPK?number).getFileVersion()/> 
34			<img class="img-fluid centrar-imagen " alt="" src="${cur_vImagen.multimedia.getData()}"> 
35				 
36		</#if> 
37		<#break> 
38	</#list> 
39</#if> 
40</#if> 
41 
42  </a> 
43     
44  <#assign fecha_Data = getterUtil.getString(fecha.getData())> 
45  <#assign fechaInicio = "" /> 
46 
47	<#if validator.isNotNull(fecha_Data)> 
48		<#assign fecha_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", fecha_Data, locale)> 
49		<#assign fechaInicio = dateUtil.getDate(fecha_DateObj, "dd/MM/yyyy", locale, timeZone)?string /> 
50		 
51		<p class="date-text"> 
52			<span class="fa fa-calendar"></span>${fechaInicio?has_content?then(fechaInicio,"")}  
53		</p> 
54		 
55	</#if> 
56     
57  </div> 
58</div> 
59 
60<style> 
61   
62   .noticia-title { 
63    font-size: 1.25em; 
64    line-height: 1.3; 
65	  color: black; 
66	  display: contents; 
67	  font-family: Montserrat-SemiBold, sans-serif; 
68
69    
70   
71   .noticia-row{ 
72     margin-right: -5px 
73
74    
75   .color-fondo{ 
76     background-color: #E0E0E0; 
77     margin-bottom: 10px; 
78     padding-top: 10px; 
79     margin-left:auto; 
80     margin-right:auto; 
81     display: grid; 
82      
83
84    
85   .date-text{ 
86    font-size: .9125em; 
87    font-weight: bold; 
88    margin-right: 0.6em; 
89    margin-top: 0.6em; 
90    margin-bottom: 0.4em; 
91    color: black; 
92
93    
94   .fa{ 
95    margin-right: 0.7em; 
96    color: black; 
97
98    
99   .noticia-title:hover{    
100   	color:#626262; 
101   	text-decoration: none; 
102
103    
104   .centrar-imagen { 
105     margin-left: auto; 
106     margin-right: auto; 
107     margin-bottom: 5px; 
108     display: block; 
109    margin-top: 10px;      
110
111	 picture{ 
112  display:none 
113
114</style> 
Tornar

València elabora un inventari de dades per a mesurar l'eficiència en l’aplicació de les polítiques

La nova eina agilitarà l'accés dels ciutadans a la informació pública

• L'inventari de dades permetrà realitzar mètriques i models predictius

31/10/2021

La Junta de Govern Local ha aprovat, a proposta de la Regidora de Transparència i Govern Obert, Elisa Valía, un inventari de dades que permetrà realitzar mètriques i models predictius sobre l'eficiència en l’aplicació de les polítiques públiques i agilitarà l’accés dels ciutadans a la informació pública.

 

Seguint l'estratègia urbana marcada pel consistori, i per a aconseguir l'objectiu de crear una infraestructura pública de dades, es va fer el treball de la confecció del registre de dades, que servirà per a establir les bases d'esta infraestructura pública.

La “datificació” de la informació pública i la construcció d'aesta infraestructura són fonamentals per a construir sistemes que ens permeten realitzar mètriques, models predictius o sistemes d'intel·ligència artificial, que permeten millorar l'aplicació eficient de les polítiques públiques.

Així el registre queda definit com una eina o marc conceptual en la qual queden inventariats, organitzats i descrits, sobre la base d'uns camps de metadades, totes les dades públiques que posseeix una entitat, és a dir les seues diferents unitats i organismes, de manera que es facilite la tasca d'identificar l'organisme responsable d'aquestes dades i la seua localització.

Tot això, amb l'objectiu d'una banda d'agilitar i simplificar el procediment del dret d'accés a la informació pública i per un altre de conéixer quines dades són susceptibles de publicar-se com a dades obertes i d'esta manera, oferir un servei molt més eficient.

Amb esta eina es fa un pas endavant en l'important objectiu estratègic d'aconseguir una infraestructura de dades que puga dotar de coneixement tant a les polítiques públiques desplegades pels diferents serveis municipals, com en la dotació de dades d'àmbit públic i reutilitzable (dades obertes) per a l'ús per part de qualsevol persona, empresa o entitat que vulga utilitzar-los. L'Ajuntament posarà mecanismes accessibles que permeten esta reutilització i, d'igual manera, es mantindrà un contacte permanent amb aquelles persones que puguen ser susceptibles d'utilitzar aquesta informació, que no és sinó l'element fonamental per a la Societat del Coneixement i la Intel·ligència Artificial.