ELS DRETS HUMANS
SÓN ELS TEUS DRETS

PER QUÈ NO
ELS SIGNES?

CURSOR

València, 10 de desembre 2021

DIA INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS

En 1948, tots el països membres de les Nacions Unides van signar la Declaració Universal dels Drets Humans. No obstant això, no van aconseguir posar-se d’acord perquè el seu compliment en tots els països fora obligatori. Per això en lloc de ser un Tractat Internacional obligatori, es va quedar en una Declaració.

Des de l’Ajuntament de València creiem que tornar a signar la Declaració Universal dels Drets Humans, aquesta vegada per tota la ciutadania, és el millor primer pas per a assegurar el compromís amb qui per primera vegada la van signar.

#ESTAESLAMEUADECLARACIÓ

#EstaEsLaMeuaDeclaració

Si els teus Drets Humans són teus,
per què no els signes?

16632
valencianes i valencians
ja han signat!
CONVIDA A SIGNAR-LA!
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Coneix els teus drets humans

Article 1. DRET A LA IGUALTAT
Totes les persones naixen lliures i iguals en dignitat i en drets i, dotades com estan de raó i consciència, han de comportar-se fraternalment les unes amb les altres.

Article 2. PROHIBICIÓ DE LA DISCRIMINACIÓ
Tota persona té tots els drets i llibertats proclamats en esta declaració, sense cap distinció de raça, color, sexe, idioma, religió, opinió política o de qualsevol altra índole, origen nacional o social, posició econòmica, naixement o qualsevol altra condició. A més, no s’ha de fer cap distinció fundada en la condició política, jurídica o internacional del país o territori de la jurisdicció del qual depenga una persona, tant si es tracta d’un país independent, com d’un territori sota administració fiduciària, no autònom o sotmés a qualsevol altra limitació de sobirania.

Article 3. DRET A LA VIDA, A LA LLIBERTAT I A LA SEGURETAT
Tota persona té dret a la vida, a la llibertat i a la seua seguretat.

Article 4. PROHIBICIÓ DE L’ESCLAVITUD
Cap persona pot estar sotmesa a l’esclavitud ni a la servitud. L’esclavitud i totes les seues formes estan prohibides.

Article 5. PROHIBICIÓ DE LA TORTURA I ELS MALTRACTAMENTS
Cap persona pot ser sotmesa a tortures ni a penes o tractes cruels, inhumans o degradants.

Article 6. DRET AL RECONEIXEMENT DE LA PERSONALITAT JURÍDICA
Tot ésser humà té dret, a tot arreu, al reconeixement de la seua personalitat jurídica.

Article 7. DRET D’IGUALTAT DAVANT LA LLEI
Totes les persones són iguals davant la llei i tenen, sense distinció, dret a la mateixa protecció per la llei. Totes les persones tenen dret a una protecció igual contra tota discriminació que infringisca esta declaració i contra tota provocació a tal discriminació.

Article 8. DRET A RECÓRRER DAVANT ELS TRIBUNALS
Tota persona té dret a un recurs efectiu davant els tribunals nacionals competents, que l’empare contra actes que violen els seus drets fonamentals reconeguts per la constitució o per la llei.

Article 9. PROHIBICIÓ DE DETENCIONS ARBITRÀRIES
Cap persona pot ser arbitràriament detinguda, presa ni bandejada.

Article 10. DRET A UN JUÍ JUST
Tota persona té dret, en condicions de plena igualtat, a ser escoltada públicament i amb justícia per un tribunal independent i imparcial, per a la determinació dels seus drets i obligacions o per a l’examen de qualsevol acusació contra ella en matèria penal.

Article 11. DRET A LA PRESUMPCIÓ D’INNOCÈNCIA
1. Tota persona acusada d’un delicte té dret al fet que es presumisca la seua innocència mentre no es prove la seua culpabilitat, d’acord a la llei i en judici públic en el qual se li hagen assegurat totes les garanties necessàries per a la seua defensa.
2. Cap persona pot ser condemnada per actes o omissions que en el moment de cometre’s no van ser delictius segons el dret nacional o internacional. Tampoc es pot imposar la pena més greu a l’aplicable en el moment de la comissió del delicte.

Article 12. DRET A LA VIDA PRIVADA
Ningú pot ser objecte d’ingerències arbitràries en la seua vida privada, la seua família, el seu domicili o la seua correspondència, ni d’atacs a la seua honra o a la seua reputació. Tota persona té dret a la protecció de la llei contra tals ingerències o atacs.

Article 13. DRET A LA LLIBERTAT DE TRÀNSIT I D’EMIGRACIÓ
1. Tota persona té dret a circular lliurement i a triar la seua residència en el territori d’un estat.
2. Tota persona té dret a eixir de qualsevol país, fins i tot del propi, i a tornar-hi al seu.

Article 14. DRET D’ASIL
1. En cas de persecució, tota persona té dret a buscar asil i a gaudir-ne d’un en qualsevol país.
2. Este dret no podrà ser invocat contra una acció judicial realment originada per delictes comuns o per actes oposats als propòsits i principis de les Nacions Unides.

Article 15. DRET A LA NACIONALITAT
1. Tota persona té dret a una nacionalitat.
2. Cap persona pot ser privada arbitràriament de la nacionalitat ni del dret a canviar de nacionalitat.

Article 16. DRET AL MATRIMONI I A FORMAR UNA FAMÍLIA
1. Totes les persones a partir de l’edat núbil tenen dret, sense cap restricció per motius de raça, nacionalitat o religió, a casar-se i formar una família, i de gaudir de drets iguals quant al matrimoni, durant el matrimoni i en cas de dissolució del matrimoni.
2. Les persones poden contraure matrimoni només mitjançant el consentiment lliure i ple.
3. La família és l’element natural i fonamental d’una societat i té dret a la protecció de la societat i de l’estat.

Article 17. DRET A LA PROPIETAT
1. Tota persona té dret a la propietat tant individualment com col·lectiva.
2. Cap persona pot ser privada arbitràriament de la seua propietat.

Article 18. DRET A LA LLIBERTAT DE PENSAMENT, CONSCIÈNCIA I RELIGIÓ
Tota persona té dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió. Este dret inclou la llibertat de canviar de religió o de creença, així com la llibertat de manifestar la religió o la creença individualment i col·lectivament, tant en públic com en privat, per l’ensenyament, la pràctica, el culte i l’observança.

Article 19. DRET A LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ
Tota persona té dret a la llibertat d’opinió i d’expressió. Este dret inclou el de no ser molestada a causa de les opinions, el d’investigar i rebre informacions i opinions, i el de difondre-les, sense limitació de fronteres, per qualsevol mitjà d’expressió.

Article 20. DRET A LA LLIBERTAT DE REUNIÓ I ASSOCIACIÓ PACÍFICA
1. Tota persona té dret a la llibertat de reunió i d’associació pacífiques.
2. Cap persona pot ser obligada a pertànyer a una associació.

Article 21. DRET A UN GOVERN DEMOCRÀTIC I A PARTICIPAR-HI
1. Tota persona té dret a participar en el govern del seu país, directament o per mitjà de representants lliurement triades o triats.
2. Tota persona té el dret d’accés, en condicions d’igualtat, a les funcions públiques del seu país.
3. La voluntat del poble és la base de l’autoritat del poder públic. Esta voluntat s’ha d’expressar mitjançant eleccions autèntiques que han de celebrar-se periòdicament per sufragi universal i igual, i per vot secret o un altre procediment equivalent que garantisca la llibertat del vot.

Article 22. DRET A LA SEGURETAT SOCIAL
Tota persona, com a component de la societat, té dret a la seguretat social i a obtindre la satisfacció dels drets econòmics, socials i culturals, indispensables per a la seua dignitat i al lliure desenvolupament de la seua personalitat, mitjançant l’esforç nacional i la cooperació internacional, i tenint en compte l’organització i els recursos de cada estat.

Article 23. DRET AL TREBALL I A LA SINDICACIÓ
1. Tota persona té dret al treball, a la lliure elecció de treball, a condicions equitatives i satisfactòries de treball i a la protecció contra l’atur.
2. Tota persona té dret, sense cap discriminació, a un salari igual per un treball igual.
3. Tota persona que treballa té dret a una remuneració equitativa i satisfactòria, que li assegure, així com a la seua família, una existència d’acord a la dignitat humana i que ha de ser completada, en cas que siga necessari, per altres mitjans de protecció social.
4. Tota persona té dret a fundar sindicats i a sindicar-se per a la defensa dels seus interessos.

Article 24. DRET AL DESCANS LABORAL
Tota persona té dret al descans, a gaudir del temps lliure, a una limitació raonable de la duració del treball i a vacances periòdiques pagades.

Article 25. DRET A LA SALUT, L’ALIMENTACIÓ I L’HABITATGE
1. Tota persona té dret a un nivell de vida adequat que li assegure, així com a la seua família, la salut i el benestar, i especialment l’alimentació, el vestir, l’habitatge, l’assistència mèdica i els servicis socials necessaris. Així mateix, té dret a les assegurances en cas d’atur, malaltia, invalidesa, viduïtat, vellesa o altres casos de pèrdua dels seus mitjans de subsistència per circumstàncies independents de la seua voluntat.
2. La maternitat i la infància tenen dret a cures i assistència especials. Totes les xiquetes i tots els xiquets […] tenen dret a una protecció social igual.

Article 26. DRET A L’EDUCACIÓ
1. Tota persona té dret a l’educació. L’educació ha de ser gratuïta, almenys pel que concernix la instrucció elemental i fonamental. La instrucció elemental és obligatòria. La instrucció tècnica i professional ha de ser generalitzada; l’accés als estudis superiors ha de ser igual per a totes les persones, en funció dels mèrits respectius.
2. L’educació ha de tindre per objecte el ple desenvolupament de la personalitat humana i l’enfortiment del respecte als drets humans i a les llibertats fonamentals; ha d’afavorir la comprensió, la tolerància i l’amistat entre totes les nacions i tots els grups ètnics o religiosos, i ha de promoure el desenvolupament de les activitats de les Nacions Unides per al manteniment de la pau.
3. Les mares i els pares han de tindre dret preferent d’escollir el tipus d’educació que ha de donar-se a la seua descendència.

Article 27. DRET A LA CULTURA I A GAUDIR DEL PROGRÉS CIENTÍFIC
1. Tota persona té dret a prendre part lliurement en la vida cultural de la comunitat, a gaudir de les arts i a participar en el progrés científic i en els beneficis que en resulten.
2. Tota persona té dret a la protecció dels interessos morals i materials que li corresponguen per raó de les produccions científiques, literàries o artístiques de què siga autora.

Article 28. DRET AL FET QUE ES FACEN EFECTIUS ELS SEUS DRETS
Tota persona té dret al fet que s’establisca un orde social i internacional en el qual els drets i les llibertats proclamats en esta declaració es facen plenament efectius.

Article 29. DRET A L’EXERCICI I GAUDI DELS SEUS DRETS
1. Tota persona té deures respecte a la comunitat, ja que només en ella pot desenvolupar de forma lliure i plena la seua personalitat.
2. En l’exercici dels seus drets i en el gaudi de les seues llibertats, tota persona està només subjecta a les limitacions establides per la llei amb l’únic fi d’assegurar el reconeixement i el respecte dels drets i llibertats de les altres persones, i de satisfer les exigències justes de la moral, de l’orde públic i del benestar general en una societat democràtica.
3. Estos drets i llibertats no podran, en cap cas, ser exercits en oposició als propòsits i els principis de les Nacions Unides.

Article 30. PROHIBICIÓ DE LIMITACIÓ INTERPRETATIVA DE DRETS
Res en esta declaració s’ha d’interpretar en el sentit que conferix cap dret a l’estat, a un grup o a una persona, per a emprendre i desenvolupar activitats o realitzar actes que tendixen a la supressió de qualsevol dels drets i llibertats proclamats en esta declaració.

Ja conec els meus drets. SIGNAR:
Gràcies per signar.
DOSSIER
DIPLOMA
DRETS HUMANS
Logo04-VLC-2-linies-lateral-blanc