Dades obertes (Open Data en anglés) és una filosofia i pràctica que perseguix que determinades dades estiguen disponibles de forma lliure a tot el món, sense restriccions de copyright, patents o altres mecanismes de control. Les dades han de publicar-se en brut (sense processar), ben estructurades i en formats coneguts que faciliten la reutilització.

El sector públic produïx una gran varietat d’informació interessant per als ciutadans i empreses, com per exemple, informació social, econòmica, geogràfica, estadística, meteorològica o turística i sobre empreses i educació. Esta informació té unes característiques que la fan particularment atractiva per al sector dels continguts digitals, ja que és completa, fiable i de qualitat.

L’obertura de dades del sector públic permet que qualsevol persona o organització puga construir sobre elles una nova idea que resulte en noves dades, coneixements, millorar processos, donar valor afegit als existents o inclús crear nous servicis.

Per tant, té un considerable potencial econòmic i a més afavorix la transparència, participació i col·laboració ciutadana, necessaris per a comptar amb un govern més obert.

Per a Què

  • Transparència. La fiabilitat i origen de les dades fan que es convertisca en un excel·lent mitjà per a comunicar la gestió pública realitzada, la rendició de comptes i control extern a la gestió tot això destinat a ser transparent en la gestió del servici públic i generar confiança en la població.
  • Reutilització de la informació publica. Qualsevol organització genera ingents quantitats d’informació útil per a altres departaments o organitzacions. Les Dades Obertes s’establixen com una ferramenta de publicació i reutilització de la informació en què les administracions posen a disposició de la ciutadania el seu treball perquè esta ho reutilitze.
  • Generació i incentivació d’economies. La generació d’economies a partir de les dades obertes té múltiples facetes com són l’eficiència en la gestió estalvis deguts a la reutilització de la informació eliminant gastos duplicats, eficiències associades a una major visibilitat dels processos i possibilitat d’establir accions de millora sobre ells, creació de servicis nous, permetre establir mecanismes de col·laboració interns o externs, permetre mecanismes de generació de servicis a baix cost, establir models de comercialització de les dades, …
  • Font d’innovació. La disponibilitat de noves fonts de dades donen pas a la innovació permetent reforçar línies de negoci, crear nous servicis, enfocar problemes des d’altres perspectives, col·laboració enfront de reptes, …

Per a qui

  • Per a Desenvolupadors: Fomentant la reutilització de la informació pública, permetent la creació de nous servicis, afavorint la innovació, disminuint les inversions necessàries per al desenrotllament d’aplicacions i en general proporcionant una informació fiable sobre la qual desenrotllar investigació i negoci.
  • Per a la Ciutadania: Posant en valor el resultat de la Gestió pública d’una manera transparent, consistent i fiable.
  • Per a l’Administració: Disminuint les barreres a la reutilització de la informació, eliminant redundàncies, afavorint l’eficiència en la gestió i dificultant situacions no desitjables com a corrupció o malversació de fons públics.

Les Dades Obertes de l’Ajuntament de València

L’objectiu de València Dades Obertes és posar a disposició de tots una sèrie de dades que, elaborades per el propi Ajuntament i no estant subjectes a restriccions legals, puguen donar lloc a nous desenrotllaments.

Definim una dada pública com aquella que s’ha registrat, recopilat o generat per l’Ajuntament de València –O per encàrrec de l’Ajuntament- en l’exercici de les seues funcions, excloent aquelles dades que estiguen subjectes a restriccions de privacitat, propietat o seguretat, o aquelles que contenint dades personals pogueren infringir la legislació sobre protecció de dades personals, o les dades que tinguen regulada la seua publicació per mitjà d’un procediment administratiu.

La ciutadania, les empreses i les institucions, poden fer ús lliurement d’estes dades per a consultar-les o per a crear nous servicis, obtenint si així ho desitgen un valor comercial, sempre subjectes a les condicions de reutilització que establix l’Ajuntament.

L’Ajuntament es compromet a mantindre actualitzades les diferents sèries de dades publicades, així com a augmentar el nombre de sèries publicades en funció d’objectius de valor social i tenint en compte el cost de la seua obertura.

Principals formats exposats

SHP – Format de dades espacials, considerat com l’estàndard de facto per a l’intercanvi d’informació geogràfica entre Sistemes d’Informació Geogràfica (GIS). És un format vectorial d’emmagatzemament digital, desenrotllat per ESRI, on es guarda la localització d’elements geogràfics i els atributs associats a ells.

GML – És un subllenguatge de XML descrit com una gramàtica en XML Schema per al modelaje, transport i emmagatzemament d’informació geogràfica. La seua importància radica que a nivell informàtic es constituïx com una llengua franca per al maneig i transvasament d’informació entre els diferents programes que fan ús d’este tipus de dades, com els Sistemes d’Informació Geogràfica.

WFSWeb Feature Service o WFS del Consorci Open Geospatial Consortium o OGC és un servici estàndard, que oferix una interfície de comunicació que permet interactuar amb els mapes servits per l’estàndard WMS, com per exemple, editar la imatge que ens oferix el servici WMS o analitzar la imatge seguint criteris geogràfics. Per a realitzar estes operacions s’utilitza el llenguatge GML que deriva del XML, que és l’estàndard a través de què es transmeten les ordes WFS.

WMS – És un servici definit per l’OGC (Open Geospatial Consortium) que produïx mapes de dades referenciades espacialment, de forma dinàmica a partir d’informació geogràfica. És un estàndard internacional que definix un mapa com una representació de la informació geogràfica en forma d’un arxiu d’imatge digital.

KML – de l’acrònim en anglés Keyhole Markup Language, és un llenguatge de marcat basat en XML per a representar dades geogràfiques en tres dimensions. Es va desenvolupar per a ser manejat amb Keyhole LT, precursor de Google Earth. La seua gramàtica conté moltes similituds amb la de GML.

KMZ – És un fitxer KML comprimit per a estalviar espai i guanyar en velocitat de transmissió.

CSV – Tipus de document de text pla en format senzill per a representar dades tabulares en columnes separades per punt i coma, i files separades per salts de línia.

JSON – acrònim de JavaScript Object Notation, és un format lleuger per a l’intercanvi de dades. JSON és un subconjunt de la notació literal d’objectes de JavaScript que no requerix l’ús de XML.

JSON-LDJSON-LD, o JavaScript Object Notation for Linked Data, és un mètode de transport de dades enllaçades (Linked Data) utilitzant JSON.

RDF XML/TURTLE /N3RDF o Resource Description Framework no és un format concret sinó una infraestructura per a la descripció dels recursos de la web per mitjà d’expressions de la forma subjecte-predicat-objecte. El subjecte és el recurs que es descriu, el predicat és la propietat sobre la qual es vol establir el recurs i l’objecte és el valor de la propietat amb què s’establix la relació. La combinació de RDF amb altres ferramentes permet afegir significat a les pàgines i és una de les tecnologies essencials per a la web semàntica. Hi ha diversos formats de representació: XML, per a processament automàtic; N3, per a representació en text pla de forma més llegible per a humans; Turtle, com a simplificació de l’anterior.