Introducció

Les condicions d’ús de les dades que l’Ajuntament de València posa a disposició de la ciutadania a través del portal València Dades Obertes, s’emparen en la Llei 37 / 2007 de 16 de novembre, sobre Reutilització de la Informació del Sector Públic, que al seu torn trasllada la Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu.

Es considera usuari del servici València Dades Obertes a la persona o entitat que utilitze, reproduïsca, modifique o distribuïsca els conjunts de dades que s’oferixen en este servici, així com a aquelles persones o entitats que creuen o oferisquen aplicacions que s’alimenten de dades d’este servici.

La utilització de les dades i servicis oferits en este portal, suposen l’acceptació d’estes condicions d’ús. El fet d’acceptar-les no suposa la concessió a l’usuari de drets d’autor ni de propietat intel·lectual sobre les dades utilitzades.

Llicència aplicable a la reutilització de les dades

Tots els conjunts de dades que oferix l’Ajuntament de València, si no s’indica el contrari, es publiquen davall els termes de la llicència Creative Commons – Reconeixement ( CC-By 4.0 ), que permet:

  • Copiar, distribuir i divulgar públicament.
  • Modificar, transformar o adaptar.
  • Desenvolupar obres derivades
  • Utilitzar amb fins comercials o no comercials.

Igualment esta llicència obliga a:

  • Mencionar l’autoria de l’Ajuntament de València en els termes que s’establixen més avant.

L’usuari, en el transcurs de la reutilització dels conjunts de dades, no podrà alterar el sentit de la informació de manera que esta es veja desnaturalitzada o desvirtuada.

L’Ajuntament de València es reserva el dret de publicar conjunts de dades davall altres condicions específiques de reutilització, que s’indicaran en cada cas, com la possibilitat de realitzar el pagament de contraprestacions econòmiques, d’acord amb el que preveu l’article 7 de la Llei 37/2007, a fi de cobrir els costos associats a l’arreplega, producció, reproducció i difusió de les dades.

L’autoria de l’Ajuntament de València com la font del conjunt de dades haurà de citar-se de la manera següent:

Font de les dades: Ajuntament de València

Si s’inclou esta cita en format HTML, pot utilitzar-se el marcat següent:

<p><br/> Fuente de los datos:<br/> <a href=”https://www.valencia.es/dadesobertes”>https://www.valencia.es/dadesobertes</a><br/> <p><br/>

S’insta a l’usuari a informar de l’Ajuntament de València tots els projectes desenvolupats o derivats de l’ús de les dades, de manera que puguen ser publicats en este portal, amb la finalitat d’estimular la reutilització de dades del sector públic.

Així mateix, l’Ajuntament de València podrà requerir a l’usuari dades estadístiques relatives als productes o servicis generats a partir de les dades reutilitzades, a fi de conéixer millor l’ús de la informació i per a millorar el catàleg de dades disponibles.

API Desenvolupadors

L’Ajuntament de València oferix l’accés a una API de desenrvolupament per al seu ús en Aplicacions Finals, API València Dades Obertes, que permet l’obtenció de dades propietat de l’Ajuntament de València. L’ús d’esta API precisa d’una autorització prèvia per part de l’Ajuntament, que se sol·licitarà a través de la pàgina web de dades obertes.

L’Ajuntament de València monitoritzarà l’accés realitzat per part de l’Aplicació Final desenrotllada amb l’API València Dades Obertes. Si es detectara un mal ús de les dades públiques, accés indegut o abusiu, de manera que poguera penalitzar els recursos dels Sistemes València Dades Obertes i comprometre la disponibilitat de les mateixes, l’Ajuntament de València es reserva el dret de cancel·lar, suspendre o bloquejar l’accés de l’Aplicació Final i desenvolupador, si havent sigut este notificat del dit accés indegut o abusiu, no ho repara en 24 hores.

L’Ajuntament de València s’esforça per gestionar de forma adequada els conjunts de dades, no obstant no garantix la integritat, actualització, precisió o accés continu a estos.

Tant l’Ajuntament de València, com qualsevol dels seus organismes, entitats o agents, no es fan responsables dels danys o pèrdues que, de manera directa o indirecta, inclosos aquells que ocasionen perjuís econòmics, materials o sobre dades, provoque o puga provocar l’ús dels conjunts de dades. La utilització d’estos conjunts de dades es realitza per part dels usuaris sota la seua pròpia responsabilitat.

L’Ajuntament de València pot en qualsevol moment, afegir, modificar o eliminar els conjunts de dades o estes condicions d’ús. L’anunci d’estos canvis es publicarà en el portal València Dades Obertes.

Responsabilitat de l’usuari

L’usuari o agent de la reutilització dels conjunts de dades es troba sotmés a la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre Reutilització de la Informació del Sector Públic, especialment al seu règim sancionador, així com a tota la normativa que afecte l’ús de la informació, com la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

L’Ajuntament de València podrà, per compte propi, cancel·lar o suspendre l’accés als conjunts de dades sense previ avís, a qualsevol que l’Ajuntament de València, segons el seu criteri unilateral, considere que està incomplint les presents Condicions d’Ús, la legalitat vigent o utilitze, reproduïsca, modifique o distribuïsca els conjunts de dades d’una manera perjudicial o inconvenient. En el cas de cancel·lació o suspensió, la persona o entitat no tornarà a ser autoritzat a utilitzar o reproduir els conjunts de dades i, a més, l’Ajuntament de València podrà utilitzar qualsevol mitjà al seu abast perquè es faça efectiva la seua decisió.

La dita cancel·lació o suspensió no tindrà efecte sobre aquelles persones o entitats que, de bona fe, hagen rebut els conjunts de dades a través de la persona o entitat objecte de la cancel·lació o suspensió i que, d’una altra forma, estiguen complint estes Condicions d’Ús.

L’usuari no podrà, de forma pública, indicar, insinuar o suggerir a l’usuari final que l’Ajuntament de València, o qualsevol dels seus organismes, entitats, empreses o agents, participa, patrocina o recolza l’aplicació, servici o activitat de qui utilitza els conjunts de dades.