Servicios de la web

Hall
logo Ayuntamiento de Valencia

Programa d'Ajudes RE-ACTIVA, amb motiu d'adoptar mesures econòmiques per a afrontar la crisi generada per la COVID-19.

Programa de subvenció RE-ACTIVA

L'objecte de la present convocatòria és pal·liar i actuar de manera immediata, davant les conseqüències derivades de la crisi econòmica provocada pel COVID-19, i impulsar l'activitat econòmica en el terme municipal de València, atorgant liquiditat a les empreses de la ciutat per a contribuir a facilitar el compliment de les seues obligacions empresarials, manteniment de l'activitat i ocupació i esmorteir la reducció dràstica d'ingressos.

Es pretén protegir l'interés general de la ciutadania de València, donant suport a les persones autònomes, microempresa i petita empresa, per a minimitzar l'impacte crisi econòmica provocada pel COVID-19 i aconseguir que, una vegada finalitzada l'alarma sanitària, es produïsca al més prompte possible una reactivació de l'economia de la nostra ciutat, actuant directament sobre les persones físiques i jurídiques més afectades.

(06/08/2020) Nota aclaridora: Concessió de l'ampliació de les subvencions Re-Activa. De conformitat amb el que es disposa en el punt 9. 5 del Programa de Subvencions Re-Activa, aprovat per Acord de la Junta de Govern Local de data 27 de març de 2020, una vegada ampliat el crèdit de la convocatòria, en el seu moment, es va poder o ampliar el número de les persones o entitats proposades com a beneficiàries de les subvencions i publicar les llistes provisionals en data de 10 de juliol de 2020.
Una vegada passats els terminis d'esmena i revisada la documentació aportada, hui dia es procedeix a publicar l'edicte de Concessió de l'ampliació de les subvencions Re-Activa quedant el present document amb la següent informació:
1.- (06/08/2020) Acord de concessió de l'ampliació de les subvencions, amb els llistats definitius corresponents a les a noves persones i entitats beneficiàries després de l'ampliació del crèdit. 2.- (10/07/2020)Acord de concessió amb llistats definitius corresponent a la part del procediment realitzada prèviament a l'ampliació del crèdit, que va finalitzar la seua via administrativa el 10 de julíol de 2020.

1.- ACORD DE CONCESSIÓ AMPLIACIÓ DE LES SUBVENCIONS RE-ACTIVA: llistats definitius corresponents a les a noves persones i entitats beneficiàries després de l'ampliació del crèdit.

(06/08/2020). Acord de concessió amb llistats definitius (després d'ampliació del crèdit), en format pdf (1.272 Kb).

L'acord conté un Annex I, II i III:
Annex I: Informe del Servici d'Emprenedoria i Innovació Econòmica en relació a les al·legacions rebudes, on consta la identificació de les persones o entitats que han efectuat les al·legacions i els motius i fonaments jurídics de la desestimació.
. Llistat 1 - Al·legacions estimades i desestimades amb el seu motiu enumerat.
. Llistat 2 - persones i entitats que han esmenat o adjuntat documentació addicional.

Annex II: Relació de les persones beneficiaries d'una subvenció del Programa Re-Activa, per l'import respectivament allí indicat, en haver presentat la seua sol·licitud reunint la totalitat de requisits i documentació requerida en la convocatòria, abans d'haver-se esgotat el crèdit disponible destinat a atendre aquestes ajudes.
. Llistat de beneficiaris finals de la subvenció amb la seua quantia.

Annex III: Relació de persones o entitats que fins i tot havent sol·licitat l'ajuda abans d'esgotar-se el crèdit disponible destinat a aquestes, no han resultat beneficiàries d'una subvenció del Programa Re-Activa, per no complir els requisits establits en la convocatòria i/o per no aportar la totalitat de la documentació una vegada requerida, o bé perquè havent-la aportat, la seua data a l'efecte de valoració de la seua sol·licitud de subvenció ha passat a ser la data de presentació per Registre d'Entrada d'aquesta última documentació, sent per tant posterior a haver-se esgotat el crèdit inicial disponible de la convocatòria.
. Llistat 1 - no beneficiaris que van presentar sol·licitud abans d'esgotar crèdit però no compleixen totalitat de requisits o aporten tota la documentació.
. Llistat 2- Persones o entitats NO beneficiàries que van fer la sol·licitud abans d'esgotar-se el crèdit i se'ls va requerir documentació, la van aportar però constant com a data de registre la de la 2a aportació.

Aquest acte és definitiu en via administrativa: Es podrà interposar recurs de reposició o recurs contenciós-administratiu.

2.- ACORD DE CONCESSIÓ SUBVENCIONS RE-ACTIVA: llistats definitius (abans d'ampliació del crèdit).

10/07/2020) Acord de concessió i llistats definitius, en format pdf (1.549 Kb).

L'acord conté en els seus Annex I, Annex II i Annex III, els llistats definitius de la part del procediment realitzada prèviament a l'ampliació del crèdit.

Annex I:
- Llistat I: Al·legacions estimades i desestimades presentades per les persones i entitats sol·licitants del Programa de Subvencions Re-Activa, aportant en el seu cas totalment o parcialment la documentació requerida, tenint en compte que a l'efecte de valoració es considerarà com a data de Registre d'Entrada la de l'última presentació de documentació relativa a aquesta sol·licitud.
- Llistat II: Persones i entitats sol·licitants del Programa de Subvencions Re-Activa que aporten totalment o parcialment la documentació requerida, tenint en compte que a l'efecte de valoració es considerarà com a data de Registre d'Entrada la de l'última presentació de documentació relativa a aquesta sol·licitud.

Annex II: Relació de persones beneficiàries del Programa de Subvencions Re-Activa que van presentar la seua sol·licitud abans d'esgotar-se el crèdit disponible de la convocatòria.

Annex III:
- Llistat I: Relació de persones no beneficiàries del Programa de Subvencions Re-Activa, que van presentar la seua sol·licitud abans d'esgotar-se el crèdit disponible de la convocatòria, per no complir els requisits establits en la convocatòria i/o per no aportar la totalitat de la documentació una vegada requerida.
- Llistat II: Relació de persones no beneficiàries del Programa de Subvencions Re-Activa, que van presentar la seua sol·licitud abans d'esgotar-se el crèdit disponible de la convocatòria i sent requerits per a aportar documentació en els Edictes publicats, l'aporten totalment o parcialment, considerant-se a l'efecte de valoració de la seua sol·licitud la data d'entrada per Registre de l'última presentació de documentació relativa a aquesta.

Ordre dels llistats: per ordre alfabètic de 1r cognom, 2n cognom, nom, NIF, núm. Exp., núm. de Registre de l'última instància presentada, amb data, hora, minut i segon de presentació, import (en Annex II) i punt de la convocatòria que no compleixen o que es requereix (en Annex III).

Les persones beneficiàries rebran el pagament de la subvenció en breu, dins del mes de juliol.

(27/03/2020) BASES de la convocatòria (pdf 203 kb). (31/03/2020) Enllaç al tràmit en Seu Electrònica (l'enllaç s'activarà el dia 1 d'abril a las 00.01). (01/03/2020) NOVETATS PER A PRESENTACIÓ AJUDES RE-ACTIVA, PER A AUTÒNOMS I PIMES (Pdf 43Kb). IMPRÉS per a la presentació de les sol·licituds a través de la XARXA SARA.

Pot trobar este document en:

  • INFORMACIÓ PÚBLICA \ EMPRENEDORIA I SECTORS PRODUCTIUS
  • INFORMACIÓ PÚBLICA \ COVID-19

Utilitats

Publicació Oficial

  • BOP n. 62, de 31 de març de 2020.

Terminis

  • Des de: l'1 d'abril
  • Fins a: 4 de maig de 2020.

Base de dades Nacional de Subvencions
Accés a la Base de Dades Nacionals de Subvencions

Subvencions concedides.