Servicios de la web

Hall

INFOCIUTAT

REGISTRE DE UNIONS DE FET FORMALITZADES


DESCRIPCIÓ

La inscripció o registre és aquella que té com a efecte la constitució d'una Unió de Fet Formalitzada, amb les conseqüències previstes en la Llei 5/2012, de 15 d'octubre, de la Generalitat, d'Unions de Fet Formalitzades de la Comunitat Valenciana. Són Unions de Fet Formalitzades aquelles en què consta la seua existència, bé per declaració de voluntat dels seus integrants davant del funcionari encarregat del Registre d'Unions de Fet Formalitzades de la Comunitat Valenciana plasmada en la corresponent inscripció, o bé en un altre document públic (document notarial o certificat de Secretari d'Ajuntament) inscrit en el mencionat Registre, sempre que es complisquen els requisits que determina l'esmentada Llei per a ser tingudes per tals. La dita inscripció té caràcter constitutiu i es produïx mitjançant una resolució de l'òrgan competent per a la gestió de tal Registre. No podrà pactar-se la constitució d'una unió de fet amb caràcter temporal o condicional.

On dirigir-se?

La instància de sol·licitud d'inscripció de la Unió de Fet Formalitzada es formularà per escrit, en model normalitzat, dirigida al Registre d'Unions de Fet Formalitzades de la Comunitat Valenciana.
La instància es presentarà:
En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració Local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
També en qualsevol oficina de Correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.
I, preferentment, en la seu del Registre d'Unions de Fet Formalitzades de la Comunitat Valenciana:

REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES .
C/ CASTÁN TOBEÑAS, 77. -CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE- TORRE 4
46018-ValènciaDirectrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI