Servicios de la web

Hall


Valencia Pl. de l'Ajuntament, 1
46002 València
Tel.: 96 3525478

PROGRAMES

ABSENTISME ESCOLAR

L'Ajuntament de València des de la responsabilitat de vetlar per una adequada escolarització i continuada assistència al centre escolar dels nostres futurs ciutadans i ciutadanes i de garantir-los per tant el dret a l'educació consagrada en la Constitució Espanyola, impulsa des de la Regidoria d'Educació i Universitat Popular este Programa per a la prevenció, detecció i tractament de l'absentisme escolar de l'alumnat escolaritzat en l'ensenyament bàsic, obligatori i gratuït -Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria- compresa entre els 6 i 16 anys. El Programa està dirigit a tots els centres educatius de la Ciutat, públics i concertats.

Com a objectius generals del mateix, es plantegen la minoració i control de l'absentisme escolar i el coneixement de la tipologia de l'alumnat absentista, per abordar la problemàtica subjacent al fenomen de l'absentisme escolar i poder intervindre amb projectes específics que es dirigisquen a les causes que estan en l'origen del mateix.

En este Programa s'incardinen actuacions i recursos de l'Administració Local –Regidories d'Educació, Benestar Social i Policia Local- i de l'Administració Educativa –Equips Educatius dels centres, Servicis Psicopedagògics Escolars, Departaments d'Orientació i Inspecció Educativa.

Destacar com a eixos fonamentals del Programa:

La coordinació de la participació interinstitucional dels agents intervinents per mitjà de circuits, pautes i protocols que fan possible l'exercici de les funcions de cadascú dels agents, sense solapaments i amb les actuacions tècniques, i de control i seguiment de tots els expedients d'absentisme escolar per part de la Regidoria d'Educació i Universitat Popular.

L'oferta de recursos i/o actuacions municipals, com a suport a les intervencions realitzades en els distints àmbits enfocades cap a la reducció de l'absentisme escolar i caracteritzades per l'agilitat en la seua implementació.

El Programa d'Absentisme Escolar contempla dos figures professionals:

 • Monitor d'Absentisme Escolar.
 • Educador Social.

El Monitor d'Absentisme Escolar. La seua actuació va dirigida a col·legis d'Educació Primària de la ciutat de València.

La figura del monitor d'absentisme escolar exercix, principalment, les funcions de monitor de suport adscrit a centre educatiu i, subsidiàriament, desenrotlla les de:

 • Monitor-Correu.
 • Monitor despertador d'alumnat.
 • Monitor despertador adscrit a centre educatiu.

L'Educador Social. Especialitzat en mediació dirigix la seua actuació als centres d'educació secundària obligatòria de la ciutat.

La figura de l'Educador Social exercix, principalment les funcions d'Educador social adscrit a centres d'educació secundària obligatòria i subsidiàriament desenrotlla funcions de:

 • L'Educador Social mediador.
 • Tècnic de seguiment d'alumnat amb absentisme escolar en coordinació amb els Servicis Socials municipals i amb altres Administracions i/o entitats.

La Comisión Municipal d’Absentisme Escolar: com a element vertebrador de la participació i presa de decisions que té com a objectiu prioritari vetlar per l’assistència al centre educatiu de tots i totes els/les menors en edat d’escolarització obligatòria de la ciutat.

Són funcions de la Comissió Municipal d’Absentistimo Escolar:
- Col·laborar en el disseny i coordinació del programa municipal d’absentisme.
- Conéixer la situació de l’absentisme del municipi.
- Proposar alternatives per a la consecució dels objectius proposats.
- Establir vies de comunicació i intercanvi d’informació.
- Aportar iniciatives i proposar nous recursos.
- Vetlar pel compliment de les actuacions programades.
- Acordar el trasllat dels acords adoptats en relació als expedients d’absentisme escolar no resolts a la Fiscalia de Menors.
- Elaborar la Memòria de la Comissió.
- Avaluar el Programa d’absentisme escolar.
- Realitzar campanyes de sensibilització sobre l’absentisme escolar.

La Fiscalia de Menors, com a últim recurs una vegada esgotades totes les intervencions de caràcter socioeducatiu implicats.

RECURSOS I ACTUACIONS:

 • Sessions informatives i xarrades-taller sobre absentisme escolar
 • Taller d'habilitats socials, pensament prosocial i suport personal.
 • Visita domiciliària.
 • Visita domiciliària especialitzada
 • Entrevistes educatives.
 • Comunicacions municipals a pares.
 • Campanyes d'Informació i Sensibilització.
 • Projecte Socioeducatiu de Compensació Externa.
CIRCUIT GENERAL D'INTERVENCIÓ (pdf 88,7 kb)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI