Servicios de la web

Hall


Valencia Pl. de l'Ajuntament, 1
46002 València
Tel.: 96 3525478

Normes d'accés

Logo EIC

Les biblioteques públiques del s. XXI han deixat de ser únicament contenidors de llibres i s’han convertit en centres irradiadors d'informació i de cultura. Esta nova funció es manifesta en el fet que les noves biblioteques, que estan creant-se a la ciutat de València, disposen d'un espai que va més enllà de la funció de consulta o préstec de la biblioteca tradicional i permet ser tribuna i vehicle d'extensió cultural que sintonitza amb el nou paper que han d’exercir. A estos espais pot accedir tota la ciutadania i prioritàriament els veïns del barri, la qual cosa donarà lloc a relacions preferents amb les associacions culturals i esportives de la barriada. L'ús d'estos espais és gratuït però requerix una formalització. En qualsevol de les biblioteques municipals es podran obtindre els tres fulls necessaris per a la sol·licitud:

  • Full informatiu sobre les condicions d'accés.
  • Full descriptiu de l'acte i d'acceptació de les condicions d'accés, que una vegada formalitzat s'adjuntarà a la instància.
  • Instància per a la petició oficial (cursada a través del Registre d'Entrada de l'Ajuntament o de la Junta de Districte i dirigida al Servici d'Acció Cultural)

No podran realitzar-se en estos espais les activitats que tinguen com a única finalitat el lucre privat, ni les que siguen manifestament contràries a la Constitució o a la llei.

Les activitats municipals tindran prioritat davant qualsevol reserva d'espai. En eixe cas s'advertirà el sol·licitant de la dita contingència amb la suficient anticipació, per tal que es puga establir una nova data de mutu acord.

Els espais se sol·licitaran amb una antelació mínima de 2 mesos per a efectes d'organització i planificació d'activitats. Qualsevol sol·licitud presentada amb una antelació inferior a este termini podria no ser tinguda en compte.

L'horari de l’acte caldrà que siga el mateix que el de la biblioteca on es troba l'espai sol·licitat, genèricament de dilluns a divendres de 9.30 a 14.30 i de 16.15 a 19.45 (consulteu amb la biblioteca els períodes en què només hi haurà horari de matí). Qualsevol ampliació d'este horari suposarà un acord explícit en este sentit.

La custòdia i vigilància seran competència exclusiva de l'entitat o persona sol·licitant, a la qual se cedix temporalment l'espai.

El/la sol·licitant serà responsable de qualsevol actuació física que puga suposar menyscabament o deteriorament de parets o sòls, o altres, i requerirà autorització escrita en este sentit del/de la responsable municipal de l'espai. Així mateix estarà obligat a deixar el local en el mateix estat que se li va cedir temporalment i a reposar o reparar els danys mobles o immobles que podran haver-se ocasionat.

L'Ajuntament de València no es farà responsable dels danys que puguen produir-se per actes vandàlics o sostraccions, per la qual cosa es recomana al/a la sol·licitant la subscripció d'una pòlissa d'assegurances que contemple estos o altres supòsits.

Qualsevol despesa que genere la materialització del projecte (transport, muntatge, etc.) serà a càrrec del/de la sol·licitant, el/la qual haurà de donar a conéixer en qualsevol mitjà de difusió que utilitze (pancarta, invitació, fullet, etc.) la col·laboració de la Delegació de Cultura, Biblioteques Municipals, de l'Ajuntament de València.Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI