Servicios de la web

Hall


Valencia Pl. de l'Ajuntament, 1
46002 València
Tel.: 96 3525478

COL·LABORA. CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES D'INTERVENCIÓ COL·LABORATIVA.

QUÈ ÉS?
La convocatòria té per objecte el finançament de projectes d'interés social i d'intervenció comunitària presentats per entitats sense ànim de lucre de la ciutat de València, que fomenten la col·laboració entre els poders públics i la ciutadania en l'àmbit del benestar, actuant amb caràcter preventiu, en qualsevol dels seus nivells (prevenció primària, secundària o terciària) davant problemes que afecten persones i grups amb el risc d'exclusió social i que promoguen i executen accions públiques i privades que afavorisquen el desenvolupament d'aquests grups i persones.
Qui el pot sol·licitar?
Podran sol·licitar les ajudes aquelles entitats que complisquen els requisits establits en les Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i en la Convocatòria.
Requisits
- Estar legalment constituïdes i formalment inscrites en els registres que corresponga de l'Administració de l'Estat o de la Generalitat Valenciana.
- En cas de disposar de domicili social a la ciutat de València i estar inscrita en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes s'haurà de justificar documentalment aquesta circumstància.
- Tindre seu o delegació permanent en el municipi de València i acreditar la figura de representant legal i disposar d'una estructura organitzativa suficient per a garantir el desenvolupament del programa o projecte per al qual se sol·licita la subvenció.
- Mancar de fi de lucre.
- Reflectir en els seus estatuts que entre les seues finalitats es troba la realització d'activitats i projectes orientats a l'atenció social de persones i grups desfavorits.
- Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de València i l'Agència Estatal d'Administració Tributària; així com també amb la Seguretat Social i amb les obligacions de reintegrament de subvencions atorgades per l'Ajuntament, si escau. La presentació de la sol·licitud de subvenció suposa l'autorització expressa de la persona sol·licitant perquè el servei instructor verifique directament, per mitjans telemàtics, l'acreditació del compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda Estatal (*AEAT) i de les seues obligacions amb la Seguretat Social (*TGSS). En el cas de no autoritzar l'Ajuntament de València per a la consulta directa d'aquestes dades, s'haurà de denegar expressament aquesta autorització en la sol·licitud i aportar-se la documentació acreditativa corresponent.
- Els altres previstos en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i l'article 10 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus organismes autònoms de 28 de juny de 2016.
- En cap cas podran accedir a la condició d'entitat beneficiària els qui no hagen justificat correctament, amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds per a participar en aquesta convocatòria, totes les subvencions que hagen sigut concedides per l'Ajuntament de València.

Més informació


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI