Servicios de la web

Hall


Valencia Pl. de l'Ajuntament, 1
46002 València
Tel.: 96 3525478

Normativa sobre Menor

Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació del Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament Civil (pdf 127 kb). Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors (pdf 137 kb). Reial decret 1774/2004, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors (pdf 146 kb). Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència (pdf 747 kb). Decret 93/2001, de 22 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de Mesures de Protecció Jurídica del Menor a la Comunitat Valenciana (pdf 127 kb). Ordre de 9 de març de 2006, de la Conselleria de Sanitat i de la Conselleria de Benestar Social, per la qual s'implanta la Fulla de Notificació per a l'atenció sociosanitària infantil i la protecció de menors en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (pdf 445 kb). Decret 28/2009, de 20 de febrer, del Consell, pel qual es modifica el Reglament de Mesures de Protecció Jurídica del Menor a la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 93/2001, de 22 de maig, del Consell (pdf 375 kb). Llei 13/2008, de 8 d'octubre, de la Generalitat, reguladora dels Punts de Trobada Familiar de la Comunitat Valenciana (pdf 65 kb). Ordre 1/2010, de 3 de maig, de la Conselleria d'Educació i de la Conselleria de Benestar Social, per la qual s'implanta la Fulla de Notificació de la possible situació de desprotecció del menor detectada des de l'àmbit educatiu en la Comunitat Valenciana i s'estableix la coordinació interadministrativa per a la protecció integral de la infància (pdf 453 kb). Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la Infància i l'adolescència (pdf 453 kb).


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI