Servicios de la web

Hall


Valencia Pl. de l'Ajuntament, 1
46002 València
Tel.: 96 3525478

Servici Especialitzat d'Atenció a Família i Infància (SEAFI): Equip interdisciplinari d'atenció a menors en risc o amb mesura de protecció.

Definició:

El SEAFI es defineix com un equip interdisciplinari d'atenció a menors en risc o amb mesura de protecció i a les seues famílies. Les actuacions a realitzar des d'aquest servei inclouen, d'una banda, la valoració, atenció i intervenció en les problemàtiques familiars que suposen una situació de risc per als i les menors de la unitat familiar i, d'altra banda, el suport i seguiment de les mesures de protecció consistents en acolliment en família extensa o afí. A més de #això, el SEAFI procurarà atendre altres problemàtiques de la infància i adolescència amb caràcter preventiu per a evitar l'agreujament del risc existent.
Entre les tècniques d'intervenció del SEAFI es troben les mesures de suport familiar i principalment l'orientació familiar, les prestacions econòmiques específiques per a l'atenció de necessitats bàsiques i la intervenció tècnica de caràcter social o terapèutic.

Nivells d'actuació:

L'actuació realitzada pel SEAFI de València es pot concretar en dos nivells: PREVENCIÓ i PROTECCIÓ.

Objectius:

L'objectiu general al que es dirigeix el treball del SEAFI és promoure el benestar de l'o de la menor en el seu propi entorn, modificant aquelles circumstàncies que generen una situació de risc, que han conduït a l'aplicació d'una mesura de protecció o que han derivat en responsabilitat penal de l'o de la menor.
Entre els objectius específics cal assenyalar:
1. Promoure en famílies amb manques o dificultats determinades l'adequat exercici de les funcions protectores i socialitzadores que li són pròpies.
2. Col·laborar en l'atenció de les necessitats físiques, cognitives i emocionals que són bàsiques per al desenvolupament integral dels i les menors.
3. Contribuir a la preservació familiar per mitjà d'actuacions de suport tècnic i intervencions específiques en l'entorn.
4. Procurar suport familiar perquè la mesura de protecció aplicada siga garantia de benestar per a l'o la menor.
5. Promoure la inclusió social i l'ajust personal dels i les menors per mitjà del foment dels seus propis recursos personals.
6. Facilitar la coordinació amb altres agents, sota el principi d'unitat d'acció.

PRESTACIONS I SERVEIS.

1. Recursos Econòmics.
Dins de les prestacions econòmiques del SEAFI de València per a l'atenció a la infància i adolescència en situació de desprotecció s'inclouen les següents:
a. Prestació Econòmica per Protecció; destinada a l'atenció de necessitats bàsiques físicobiológicas, cognitives, socials i emocionals de menors declarats en risc per dictamen de la Comissió Tècnica de Valoració de Risc, aprovada per Junta de Govern Local el dia 17 de gener de 2014, i per a menors declarats en desemparament sota una mesura de protecció en forma d'acolliment familiar, de caràcter temporal o permanent, en família extensa o afí, no educadora.
b. Ajudes per a sufragar despeses de menjador escolar per protecció.
c. Altres ajudes econòmiques considerades necessàries per a dur a terme el pla d'intervenció familiar, per a donar suport a la mesura de protecció o mesura judicial o per a previndre situacions de risc de l'o de la menor.

2. Recursos d'atenció directa.
Dins dels programes i serveis d'atenció a les famílies i menors en situació de desprotecció o amb dificultats d'inserció social es troben els següents:
a. Equip d'Intervenció Familiar. Es tracta d'un equip interdisciplinari per a la intervenció especialitzada en famílies que la seua problemàtica.
b. Centre de Dia de Menors. Centre d'estada de dia per a l'atenció integral de joves i adolescents que es troben en entorns amb alt risc de marginació i la finalitat de la qual és normalitzar les seues condicions de vida, afavorint la seua inserció social i laboral i l'ocupació d'espais d'oci i vida social per mitjà de mesures de suport que permeten majors cotes d'autonomia personal i ple desenvolupament.
c. Programa de Mesures Judicials al mig Obert. Destinat a fer efectiva l'aplicació de les mesures al mig obert dictades per l'òrgan judicial per a les i els menors infractors, procurant al mateix temps proporcionar els suports que els permeten superar la situació de conflicte.
d. Punt de Trobada Familiar. Servei multidisciplinari al que s'accedeix mitjançant una resolució de l'òrgan judicial, en el qual es para atenció professional per a facilitar la relació dels i les menors amb la part progenitora no custòdia durant processos conflictius de separació, divorci o altres supòsits d'interrupció de la convivència familiar, fins a la desaparició de les circumstàncies que motiven la necessitat d'utilitzar el recurs.

Acord de la JGL d'aprovació de les normes d'organització i funcionament intern del servici especialitzat d'atenció a la familia i infància (SEAFI) (pdf 209 kb).Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI