Servicios de la web

Hall

Organització i funcionament

Per a la vàlida constitució de la Junta de Govern Local es requerirà la presència de l'alcalde o del tinent d'alcalde que li suplisca i d'un terç, almenys, dels membres de la Junta de Govern Local entre els que haurà d'estar el regidor-secretari de la mateixa o qui li substituïsca.

Les sessions podran ser ordinàries, extraordinàries o extraordinàries de caràcter urgent.

Les sessions ordinàries seran convocades per l'alcalde per al despatx dels assumptes regulars que afecten el Govern de l'Ajuntament de València. Se celebraran amb una periodicitat setmanal.

Les sessions extraordinàries seran convocades per l'alcalde quan ho estime necessari per al despatx d'assumptes d'especial rellevància o complexitat.

Les sessions extraordinàries de caràcter urgent es constituiran sense convocatòria prèvia quan així ho decidisca l'alcalde i sempre que es complisquen els requisits abans citats necessaris per a la seua vàlida constitució.

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 21 de juny de 2019, ha acordat aprovar el següent règim de sessions:

Primer. La Junta de Govern Local realitzarà sessió ordinària en primera convocatòria el divendres de cada setmana a les nou hores i 30 minuts (9:30).

Segon. Si algun dels dies assenyalats fóra festiu, la sessió ordinària s’entendria convocada per al primer dia hàbil següent.

Tercer. Durant el mes d’agost no tindrà lloc cap sessió ordinària.<Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI