Servicios de la web

Hall

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Qui és el responsable del tractament de les seues dades?

Identitat: Ajuntament de València.
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1, 46002 València
Telèfon: 963 52 54 78

Contacte Delegat de Protecció de Dades (DPD).: oficinadpd@valencia.es

Amb quina finalitat tractem les seues dades?

L'Ajuntament de València tractarà les seues dades amb la finalitat de gestionar las comunicacions ciutadanes dirigides a l’Alcalde.

Per quant temps conservarem les seues dades?

Les dades seran conservades durant el termini de temps que estiga vigent la gestió de la sol·licitud. No obstant açò, les dades podran ser conservades, si escau, amb finalitats d'arxiu d'interès públic, finalitats de recerca científica i històrica o finalitats estadístiques.

Quina és la legitimació per al tractament de les seues dades?

La base legal per al tractament de les seues dades és l’exercici de poders públics i el compliment de missions realitzades en interés públic en atenció al que disposa l’article 6.1,e) del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (UE) i l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Les dades cedides tindran altres destinataris?

Les dades facilitades no se cediran a tercers, llevat els supòsits previstos, segons llei.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seues dades?

  • Té dret a obtenir confirmació sobre si en l'Ajuntament de València s'estan tractant dades personals que li concerneixen, o no.
  • Podrà a accedir a les seues dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les quals siguen inexactes o, si escau, sol·licitar la seua supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessàries per a les finalitats que van ser arreplegades.
  • En determinades circumstàncies podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, en este supòsit únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions
  • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seua situació particular, podrà oposar-se al tractament de les seues dades. En eixos supòsits l'Ajuntament de València deixarà de tractar els mateixos, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • Per a exercitar els seus drets podrà formular una sol·licitud davant qualsevol dels punts de registre d’entrada de l'ajuntament, davant la seu electrònica del mateix, així com en l’adreça de correu electrònic oficinadpd@valencia.es.
  • Podrà, igualment, formular reclamacions davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades.


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI