Missatge de Sistema
La vista ha expirat. És necessari refrescar la pàgina.
Missatge de Sistema
Accés denegat.
Missatge de Sistema
S'ha produït un error a l'aplicació. Ha sigut assignat el següent localitzador: 1718343336. Contacteu amb support (ext. 1888) i comuniqueu aquest localitzador.
Detall
Generant llistat. Espereu, per favor
Sistema d'Informació de Gestió d'Autoliquidacions
Avís Parada programada
Data inici:
Data fi:
U103 Altres obres: Enderrocaments, Obres d'Urbanització
Subjecte passiu substitut
Emplaçament
Seu Electrònica del Cadastre
Impost de Construccions i Obres (ICIO)
Càlcul base imposable
Càlcul pressupost mòduls*
Obres d'urbanització
Derrocaments
Beneficis fiscals
Haurà d'aportar-se la documentació acreditativa de la concurrència dels requisits exigits en cada cas en l'article 6 de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost.
Càlcul quota
Base imposable
Tipus
Quota íntegra
Bonificacions
Quota líquida
Taxa per prestació dels serveis relatius a Actuacions Urbanístiques
Càlcul quota
Beneficis fiscals
Bonificacions
Quota líquida
Haurà d'aportar-se la documentació acreditativa de la concurrència dels requisits exigits en cada cas en l'article 6 de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa.
Signatura
 
 
 
Valencia, a 14 de juny de 2024
Localitzador d'adreces
S'han trobat diversos emplaçaments possibles amb l'adreça 'null'. Seleccione un d'ells:
Tipus ViaNom ViaCodi carrer
No s'han trobat resultats
Processant petició...
Processant petició...
Descarregant fitxer ...