Missatge de Sistema
La vista ha expirat. És necessari refrescar la pàgina.
Missatge de Sistema
Accés denegat.
Missatge de Sistema
S'ha produït un error a l'aplicació. Ha sigut assignat el següent localitzador: 1637968629. Contacteu amb support (ext. 1888) i comuniqueu aquest localitzador.
Detall
Generant llistat. Espereu, per favor
Sistema d'Informació de Gestió d'Autoliquidacions
Avís Parada programada
Data inici:
Data fi:
U103 Altres obres: Enderrocaments, Obres d'Urbanització
Localitzador d'adreces
S'han trobat diversos emplaçaments possibles amb l'adreça 'null'. Seleccione un d'ells:
Tipus ViaNom ViaCodi carrer
No s'han trobat resultats
Subjecte passiu
Subjecte passiu substitut
Representant
Emplaçament
Seu Electrònica del Cadastre
Impost de Construccions i Obres (ICIO)
Càlcul base imposable
Càlcul pressupost mòduls*
Obres d'urbanització
Derrocaments
Beneficis fiscals
Haurà d'aportar-se la documentació acreditativa de la concurrència dels requisits exigits en cada cas en l'article 6 de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost.
Càlcul quota
Base imposable
Tipus
Quota integra
Bonificacions
Quota líquida
Taxa per prestació dels serveis relatius a Actuacions Urbanístiques
Càlcul quota
Beneficis fiscals
Bonificacions
Quota líquida
Haurà d'aportar-se la documentació acreditativa de la concurrència dels requisits exigits en cada cas en l'article 6 de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa.
Signatura
 
 
 
Valencia, a 27 de novembre de 2021
Generar Autoliquidació
Va a procedir a l'enviament de dades per a l'obtenció de l'autoliquidació 'Altres obres: Enderrocaments, Obres d'Urbanització'. Comprove prèviament que les dades són correctes.

Seleccioneu les còpies que necessita imprimir

Processant petició...
Processant petició...
Descarregant fitxer ...