Processant...
Alerta
Error
Ajuda
Informació
Avís
Error
A - Dades sol·licitant (deu coincidir amb la persona física o jurídica que exerceix l'activitat)
B - Dades representant
C - Dades de l'empresa
Nº compte bancàri del solicitant en format IBAN
Exercisc l'activitat objecte de l'ajuda en un LOCAL en el terme municipal de València
Tinc domicili fiscal en el terme municipal de València
Indique el nombre de persones treballadores afiliades a la Seguretat Social a data 31/12/2020 pels quals vosté vol optar a la subvenció (la persona titular de l'activitat no es pot incloure com a persona treballadora, solament s'inclouen les persones que tinga contractades)
Indique l'import total net (sense IVA) i brut (amb IVA) de les factures datades entre l'1 d'abril de 2020 i la data actual
Estic donat d'alta en un dels codis CNAE i epígraf IAE següent
D - Autorització
Per a garantir el seu dret a no aportar documents i evitar-li tràmits addicionals, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques ens permet obtindre directament dades de caràcter tributari (article 28 de l'esmentada llei), per la qual cosa a este efecte
En cas de no autoritzar la consulta de les seues dades ha d'aportar un Certificat de Situació Censal actualitzat
E - Protecció de dades personals
Les dades que heu facilitat en este formulari seran tractades per l'Ajuntament de València, en qualitat de responsable, per a la finalitat indicada en esta documentació i sobre la base del que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679. Podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió i d'altres contemplats en el reglament esmentat, conforme s'explica en la informació addicional de protecció de dades que podeu consultar en l'enllaç http://www.valencia.es/val/politica-privacitat.