Consulta i pagament de rebuts / Justificants de pagament

Detall deute

Pot consultar el detall del seu rebut, obtindre directament ... els documents per a realitzar el pagament o, en el seu cas, el justificant de pagament dels seus tributs i altres ingressos de dret públic (excepte multes de trànsit i ORA) emplenant les dades que s'indiquen a continuació, tant per a pagament en període voluntari com executiu.

Podrà obtindre justificant del pagament a partir de l'endemà de la seua realització, després que el fitxer de cobraments remés per l'entitat de depòsit col•laboradora siga processat. Si és el cas, este pagament donarà per notificada la providència d'apremi.
Les persones jurídiques, o físiques que disposen de certificat digital, poden obtindre els seus rebuts o justificants de pagament DIRECTAMENT accedint a l’ Oficina Virtual Tributària.