Incremento de teletrabajo - València

Incremento de teletrabajo

Tornar

L’ajuntament incrementa el teletreball per reduir la mobilitat del personal municipal i la pressió als centres hospitalaris

Luisa Notario ha destacat la necessitat de “contribuir amb un esforç individual i col·lectiu màxim” a combatre l’expansió de la pandèmia.

• S'ha modificat la resolució presentada la setmana passada per la regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario

25/01/2021

L’Ajuntament de València reforçarà la seguretat del personal municipal i de les persones usuàries dels servicis municipals augmentant el nombre de persones que realitzarà el seu treball de manera no presencial. Es tracta d’una modificació de la resolució presentada la setmana passada per la regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, a la Mesa General de Negociació, i aprovada per unanimitat, que “incidix en la contribució que volem fer des de l’Ajuntament a l’hora de disminuir la mobilitat en la ciutat i reduir la pressió per nous contagis als centres hospitalaris. Cal un esforç individual i col·lectiu màxim en este moment pel bé de totes i tots”, ha explicat Notario.

 

Entre les novetats plantejades este dilluns hi ha la delimitació de tres categories o tipus de servicis, considerant essencials els de Salut laboral i prevenció de riscos laborals, Comerç i abastiment –pel que fa a la garantia d’obertura dels mercats-, la Secretaria municipal, l’Assessoria jurídica municipal, Alcaldia, el Gabinet de Comunicació, Disciplina Urbanística –quant a declaracions d’amenaça de runa imminent o ordres d’execució de conservació de l’edificació inajornables-, Gestió sostenible de residus urbans i neteja de l’espai públic, Cementeris i servicis funeraris, Personal, SerTIC –quant al funcionament de les xarxes i infraestructures tecnològiques-, Arquitectura i servicis centrals tècnics, Cicle integral de l’aigua –pel que fa a garantir el servici d’abastiment domiciliari d’aigua potable i el correcte funcionament del sanejament municipal-, Sanitat, Jardineria sostenible –quant a garantir la neteja d’espais enjardinats i a la seguretat per a les persones respecte a l’arbrat-, Mobilitat sostenible –quant a garantir el control del trànsit- i Cooperació al desenvolupament i migració –quant a les persones en situació de vulnerabilitat en la ciutat de València-.

En tots estos servicis s’adoptaran les mesures necessàries d’acord amb la natura de les tasques que han de fer i complint les recomanacions i instruccions de les autoritats sanitàries per mantindre el nivell adequat en la prestació d’activitats de la seua competència. La presencialitat en ells no podrà ser superior a un terç, amb les excepcions que es considere oportunes per la Delegació i els/les caps de servici si cal una presencialitat major per garantir la prestació del servici.

D’altra banda, en les unitats amb atenció ininterrompuda a la ciutadania (com ara Museus, Biblioteques, Envelliment actiu, Joventut, etc.) i les que funcionen amb cita prèvia (com ara GTI, Societat de la Informació o Descentralització) s’organitzaran en tres torns, dels quals sols un d’ells treballarà presencialment i els altres dos teletreballaran i aniran rotant entre ells sense modificar la seua composició.

A més, la resta de servicis prestaran servici a través de la modalitat de teletreball, sempre que això siga viable pels llocs de treball. També es determina que les pauses laborals es facen en grups de dos persones com a màxim i es faculta a les delegacions respectives a adoptar les mesures pertinents i en l’àmbit de les seues competències per garantir els servicis bàsics, tan àmpliament com en dret resulte possible.

Estes novetats s’introduïxen a la resolució aprovada la setmana passada per contribuir a la contenció de la pandèmia i per garantir que es continuen oferint a la ciutadania tots els servicis municipals sense que es vegen col·lapsats per l’increment de contagis. La resolució incloïa mesures per potenciar el teletreball, en resposta a l’increment de les baixes per COVID-19, que quasi es van duplicar en la primera setmana de gener.