Ajudes a nous comerços i consolidació dels existents a la Ciutat de València 2021 - València

Ajudes a nous comerços i consolidació dels existents a la Ciutat de València 2021

Tornar

Ajudes a nous comerços i consolidació dels existents a la Ciutat de València 2021

La finalitat d'aquestes subvencions és el suport a les activitats comercials de la ciutat de València per a afrontar les despeses corrents derivades de la titularitat, exercici i desenvolupament i millora del negoci o activitat comercial. Es pretén amb això fomentar el xicotet comerç municipal, incentivar el manteniment i la creació d'empreses comercials, així com millorar el mapa comercial de la ciutat de València.

(26/11/2021) Acord de concessió (pdf 470 kb).

(28/07/2021) Relació de sol·licitants que reuneixen els requisits, amb defectes a esmenar, exclosos i renúncies (pdf 487 kb).

Es requereix als sol·licitants amb defectes corregibles perquè en el termini màxim i improrrogable de 10 dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació de l'edicte en el Tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament, procedisquen a esmenar els defectes o falta de documentació assenyalats.

(12/02/2020) Enllaç al tràmit en Seu Electrònica.

Dades de la campanya:

Publicació oficial: BOP n. 29, de 12 de febrer de 2021.

Termini des de: 13 de febrer

Termini fins a: 4 de març de 2021, ambdós inclusivament.

Registres Municipals

Registres Municipals

Pot trobar este document en: