2021-02-19 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
19-02-2021
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 19 DE FEBRERO DE 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 12 de febrer de 2021.
Aprovat
ÀREA D'ALCALDIA
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, desestimatòria del Recurs PA núm. 155/20, interposat contra l'acord de qualificació del quart exercici del procés selectiu i contra el nomenament com a personal funcionari en pràctiques d'agents de Policia Local.
Expediente: E-00501-2021-000062-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PA núm. 352/20, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2021-000058-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3 en el Procediment Especial de Drets Fonamentals núm. 256/19, que estima la demanda interposada, declara la vulneració del dret d'igualtat d'accés a l'educació i reconeix el dret al suport d'educador d'educació especial.
Expediente: E-00501-2021-000063-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, estimatòria del Recurs PA núm. 209/20, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2021-000057-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, estimatòria del Recurs PA núm. 310/20, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2021-000061-00 - Quedar assabentat
0007 - JURAT TRIBUTARI. Dona compte de l'informe de la Presidència del Jurat Tributari en relació amb els acords resolutoris de reclamacions economicoadministratives adoptades en el quart trimestre de 2020.
Expediente: E-00408-2021-000002-00 - Quedar assabentat
0008 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar l'ampliació del termini d'execució d'un projecte subvencionat en la convocatòria d'innovació social i urbana 2019.
Expediente: E-00202-2019-000009-00 - Aprovat
0009 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la justificació d'una subvenció concedida en el marc de les ajudes per a la realització de projectes d'innovació social i urbana 2019.
Expediente: E-00202-2019-000009-00 - Aprovat
0010 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar el nomenament de les persones que formaran part de la Comissió de Seguiment prevista en el conveni de col·laboració amb l'Associació València Capital del Disseny.
Expediente: E-00202-2020-000005-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE FORMACIÓ I GESTIÓ DEL CONEIXEMENT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al lloguer d'aules de formació dotades d'instal·lacions i equips informàtics i audiovisuals.
Expediente: E-00208-2020-000035-00 - Aprovat
0012 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS (OPAO). Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de servicis prestats en matèria de publicitat institucional.
Expediente: E-04103-2021-000003-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE TRESORERIA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent al servici de pagaments a través de TPV de desembre de 2020.
Expediente: E-04901-2020-000701-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA I HABITATGE
0014 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada corresponent a la modificació puntual del PGOU de València per a l'ordenació detallada de l'edificació així com per a l'assignació d'usos de les parcel·les dotacionals situades al carrer del Pare Antón Martín i a l'avinguda de la Malva-rosa.
Expediente: E-03001-2019-000274-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit i ordenar el pagament en concepte d'interessos de demora meritats en relació amb l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Louis Braille.
Expediente: E-03103-2014-000001-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa encarregar a Aumsa les gestions necessàries per a la reposició del paviment exterior de l'antic magatzem d'olis del parc de Marxalenes dins de les obres de rehabilitació per a centre cívic i cultural per a persones majors i Museu de l'Oli.
Expediente: E-03201-2016-000030-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar l'adjudicació de vivendes municipals en règim de lloguer assequible.
Expediente: E-03910-2019-003583-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa acceptar diverses renúncies a les ajudes municipals al lloguer 2020.
Expediente: E-03910-2020-000126-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa atorgar escriptura pública de venda d'una vivenda situada a la plaça de Roncesvalls.
Expediente: E-05302-2017-000076-00 - Aprovat
ÀREA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
0020 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa autoritzar l'inici d'expedient de modificació del projecte 'Estacions de mesurament multiparamètrica en la xarxa d'aigua potable de València'.
Expediente: E-02701-2020-000175-00 - Aprovat
0021 - SERVICI D'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA. Proposa autoritzar i disposar un gasto i reconéixer l'obligació en concepte de quota de l'exercici 2021 per pertinença a la xarxa europea Energy Cities.
Expediente: E-08001-2021-000005-00 - Aprovat
ÀREA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
0022 - O
Expediente: E-01903-2021-000002-00 - Aprovat
0023 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer una obligació a favor de l'organisme autònom Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: E-01903-2021-000015-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació pels treballs de condicionament de la gespa i ornamentació floral del Betlem municipal situat a la plaça de la Reina.
Expediente: E-01904-2020-001074-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació amb motiu dels servicis d'un vigilant de seguretat per al Betlem municipal situat a la plaça de la Reina.
Expediente: E-01904-2020-001074-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació per la realització d'activitats culturals als barris de València amb motiu de la festivitat de Nadal-Reis 2020-2021.
Expediente: E-01904-2020-001075-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació en concepte de servicis de transport i lloguer de diversos elements per als espectacles que es van realitzar en la festivitat de Nadal-Reis 2020-2021.
Expediente: E-01904-2020-001085-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació pel reforç de personal per a les activitats artístiques que es van realitzar amb motiu de la festivitat de Nadal-Reis 2020-2021.
Expediente: E-01904-2020-001094-00 - Aprovat
0029 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació en concepte de quota anual a favor de la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública-La Red corresponent a l'exercici 2021.
Expediente: E-01905-2020-000740-00 - Aprovat
0030 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures de diversos proveïdors.
Expediente: E-01905-2021-000024-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al disseny de l'exposició ITURBI.
Expediente: E-02001-2020-000670-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de poda d'una palmera de la Casa Museu Blasco Ibáñez.
Expediente: E-02001-2021-000064-00 - Aprovat
0033 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa sol·licitar a la Generalitat Valenciana la modificació definitiva de la distribució d'unitats per al centre públic de titularitat municipal Sant Pau.
Expediente: E-02101-2021-000010-00 - Aprovat
0034 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa sol·licitar a la Generalitat Valenciana la modificació definitiva de la distribució d'unitats per al centre públic de titularitat municipal Benicalap.
Expediente: E-02101-2021-000011-00 - Aprovat
0035 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa sol·licitar a la Generalitat Valenciana la modificació definitiva de la distribució d'unitats per al centre públic de titularitat municipal Mestra Empar Navarro i Giner.
Expediente: E-02101-2021-000012-00 - Aprovat
0036 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa sol·licitar a la Generalitat Valenciana la modificació definitiva de la distribució d'unitats per al centre públic de titularitat municipal Pardalets.
Expediente: E-02101-2021-000013-00 - Aprovat
0037 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa sol·licitar a la Generalitat Valenciana la modificació definitiva de la distribució d'unitats per al centre públic de titularitat municipal Gent Menuda.
Expediente: E-02101-2021-000014-00 - Aprovat
0038 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa sol·licitar a la Generalitat Valenciana la modificació definitiva de la distribució d'unitats per al centre públic de titularitat municipal Quatre Carreres.
Expediente: E-02101-2021-000015-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ
0039 - SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa aprovar la justificació de l'aportació econòmica realitzada a favor de la Universitat de València, a través de l'Institut Confucio, en virtut del conveni de col·laboració firmat amb l'esmentada entitat.
Expediente: E-01909-2020-000008-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici d'impressió de postals i a diversos patrocinis.
Expediente: O-01909-2020-000033-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al patrocini per a l'esdeveniment de la campanya de Nadal al centre històric de València.
Expediente: E-01909-2020-000063-00 - Aprovat
0042 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 29 de desembre de 2020, de concessió de subvencions a projectes pilots per al desenvolupament de reptes innovadors dels sectors productius a la ciutat de València 2020.
Expediente: E-01911-2020-004890-00 - Aprovat
0043 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de factures de diversos proveïdors.
Expediente: E-01911-2021-000010-00 - Aprovat
0044 - CENTRE MUNDIAL DE VALÈNCIA PER A L'ALIMENTACIÓ URBANA SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al lloguer d'oficines.
Expediente: E-02350-2021-000003-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa ampliar el termini de presentació de la memòria d'autogestió del Mercat Central justificativa de la subvenció concedida per ocupació de parades de l'exercici 2020.
Expediente: E-02901-2020-000134-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprobar el reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals a la creació de nous comerços i consolidació dels existents a la ciutat de València 2020.
Expediente: E-02901-2020-002677-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al servici de coordinació de seguretat i salut en les obres de substitució dels equips de climatització del mercat de Castella.
Expediente: E-02901-2021-000122-00 - Aprovat
000A - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa reconéixer drets i minorar el compromís d'ingrés pendent de realitzar corresponent a la subvenció del programa 'La Dipu et Beca 2019'.
Expediente: E-02902-2019-001213-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa retornar a LABORA Servef la quantitat transferida i no gastada i abonar els interessos de demora de la subvenció concedida per al programa EMCUJU 2019-2020.
Expediente: E-02902-2019-001859-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la convocatòria de les ajudes municipals 'València Activa Formació Idiomes 2021'.
Expediente: E-02902-2021-000028-00 - Aprovat
ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
0051 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa disposar i reconéixer l'obligació del gasto per al pagament de vint-i-quatre beques concedides en virtut del conveni de col·laboració subscrit amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al desenvolupament de dos projectes de Formació Professional Dual del Sistema Educatiu a la Comunitat Valenciana, corresponent al passat mes de gener.
Expediente: E-01902-2016-000156-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al lloguer d'un local situat al carrer de l'Enginyer Joaquín Benlloch.
Expediente: O-01902-2020-000016-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació de servicis de formació, curs de valencià, dins del programa Club d'Idiomes.
Expediente: E-01902-2020-000094-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la justificació de l'aportació econòmica realitzada a favor del Consell de la Joventut de València, en virtut del conveni de col·laboració firmat amb l'esmentada entitat.
Expediente: E-01902-2020-000020-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a favor de l'associació Bona Gent.
Expediente: E-01902-2020-000030-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2019.
Expediente: E-02201-2019-000036-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per l'Asociación Valenciana de Espina Bífida (AVEB) del projecte subvencionat en la convocatòria de subvencions a entitatas per a l'intervenció en l'àmbit de l'acció social 2019.
Expediente: E-02201-2019-000049-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per Aldeas Infantiles SOS de España del projecte subvencionat en la convocatòria de subvencions a entitatas per a l'intervenció en l'àmbit de l'acció social 2020.
Expediente: E-02201-2020-000029-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici d'assessorament, mediació i intermediació per a persones, famílies o unitats de convivència que puguen veure's afectades per situacions de risc residencial que puguen derivar en execucions hipotecàries o de lloguer.
Expediente: E-02201-2019-000146-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de subministrament de terminals informàtics per a enquestes d'opinió d'usuaris de servicis socials.
Expediente: E-02201-2019-000148-00 - Aprovat
0061 - SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN. Propone aprobar un reconocimiento de obligación correspondiente al servicio de información, mediación y asesoramiento en materia de vivienda en la oficina municipal de Infovivienda Solidaria.
Expediente: O-02201-2021-000002-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el gasto del contracte d'emergència per a la prestació del servici de seguretat i vigilància als centres municipals de servicis socials davant l'impacte de la 'segona ona' de la COVID-19.
Expediente: E-02201-2020-000167-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el gasto del contracte d'emergència per a la prestació del servici d'ajuda a domicili a la ciutat de València davant l'impacte de la 'segona ona' de la COVID-19.
Expediente: O-02201-2021-000008-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'un gasto en concepte de transferència a l'organisme autònom Universitat Popular.
Expediente: E-02201-2021-000012-00 - Aprovat
0065 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al lloguer d'un local situat al carrer del Litògraf Pascual i Abad.
Expediente: O-02224-2020-000011-00 - Aprovat
0066 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures corresponents a la gestió integral de trenta places en centre de dia per a persones majors dependents a la ciutat de València.
Expediente: E-02224-2021-000009-00 - Aprovat
0067 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a Cultural PROTED.
Expediente: E-02224-2020-000071-00 - Aprovat
0068 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa prolongar el contracte de servici d'assistència a domicili a persones majors de la ciutat de València adjudicat pel procediment d'emergència.
Expediente: E-02224-2020-000060-00 - Aprovat
0069 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa prolongar el contracte de servici de menjar a domicili a persones majors de la ciutat de València adjudicat pel procediment d'emergència.
Expediente: E-02224-2020-000061-00 - Aprovat
0070 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa prolongar el contracte de servici d'ajuda a domicili a persones majors de la ciutat de València adjudicat pel procediment d'emergència.
Expediente: E-02224-2020-000077-00 - Aprovat
0071 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa prolongar el contracte de servici de menjar a domicili a persones majors de la ciutat de València adjudicat pel procediment d'emergència.
Expediente: E-02224-2020-000078-00 - Aprovat
0072 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa prolongar el contracte de servici de menjar a domicili a persones majors de la ciutat de València adjudicat pel procediment d'emergència.
Expediente: E-02234-2020-000130-00 - Aprovat
0073 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa iniciar el procediment de reintegrament parcial de la subvenció nominativa de l'anualitat 2019 que finança el conveni de col·laboració amb l'associació d'ames de casa i consumidors Tyrius.
Expediente: E-02230-2021-000013-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la primera pròrroga del conveni de col·laboració amb ACCEM (Asociación Comisión Católica de Migración) y CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado).
Expediente: E-02250-2019-000090-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud presentada per España con Acnur d'ampliació del termini d'execució del projecte subvencionat en la convocatòria d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2019.
Expediente: E-02250-2019-000095-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud presentada per Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL) d'ampliació del termini d'execució del projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament 2019.
Expediente: E-02250-2019-000122-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa aprovar el reajustament d'anualitats del contracte de servicis de captura d'animals errants o abandonats i uns altres; recollida i gestió de cadàvers d'animals en via pública i en els centres d'acolliment; i gestió i retirada de residus sanitaris.
Expediente: E-02401-2018-001667-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la prestació del servici de gestió del centre d'acollida d'animals de Benimàmet.
Expediente: E-02401-2021-000236-00 - Aprovat
ÀREA DE PROTECCIÓ CIUTADANA
0079 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar l'extinció i l'arxiu de l'expedient disciplinari incoat a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2020-000037-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar l'arxiu de l'expedient disciplinari incoat a un funcionari de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2020-000042-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar un agent de la Policia Local responsable en concepte d'autor d'una infracció disciplinària de caràcter lleu.
Expediente: E-01404-2020-000099-00 - Aprovat
ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS
0082 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa no admetre, per extemporani, el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 16 d'octubre de 2020, de transformació de lloc de treball.
Expediente: E-01101-2019-004854-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa no admetre, per extemporani, el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. NV-3678, de 13 de novembre de 2020, sobre prolongació de permanència en el servici actiu.
Expediente: E-01101-2016-001234-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. NV-964, de 21 d'abril de 2020, sobre reconeixement de servicis.
Expediente: E-01101-2020-001115-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. NV-2122, de 19 d'agost de 2020, sobre reconeixement de servicis.
Expediente: E-01101-2020-002304-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa una regularització de retribucions de component competencial.
Expediente: E-01101-2019-005693-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'abonament de dietes per l'assistència al XLVI Curs d'Accés a l'Escala Executiva de l'IVASPE.
Expediente: E-01101-2019-003159-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar la indemnització per finalització de contracte del personal del taller d'ocupació 'Gastronomia VLC 2019'.
Expediente: E-01101-2019-004822-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'adscripció definitiva a lloc de treball de cap de secció (TD), categoria enginyer/a industrial, pel sistema de concurs de mèrits.
Expediente: E-01101-2020-001871-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de secretari/ària Junta Municipal de Districte (TD) en el Servici de Descentralització i Participació Ciutadana.
Expediente: E-01101-2020-003704-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de secció (TD) en el Servici de Societat de la Informació.
Expediente: E-01101-2020-002294-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de secció (TD) en el Servici de Platges, Qualitat Acústica i de l'Aire.
Expediente: E-01101-2020-003904-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de secció (TD) en el Servici de Sanitat i Consum.
Expediente: E-01101-2020-003960-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de secció mitjana (TD) en el Servici de Patrimoni.
Expediente: E-01101-2020-003705-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de secció mitjana (TD) en el Servici de Coordinació d'Obres en Via Pública i Manteniment d'Infraestructures.
Expediente: E-01101-2020-004167-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa accedir a la sol·licitud de reingrés al servici actiu a lloc de treball reservat de personal tècnic mitjà en el Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2020-003394-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa accedir a la sol·licitud de reingrés al servici actiu a lloc de treball reservat d'auxiliar administrativa en el Servici d'Educació.
Expediente: E-01101-2021-000326-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació de lloc de treball de personal subaltern (PH-F3) en el Servici de Jardineria Sostenible.
Expediente: E-01101-2020-003145-00 - Aprovat
0099 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació de lloc de treball de personal subaltern patrimoni històric i cultura (JP3) en el Servici d'Acció Cultural.
Expediente: E-01101-2020-002045-00 - Aprovat
0100 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament per millora d'ocupació en lloc de treball d'auxiliar administratiu/iva atenció al públic en el Servici de Descentralització i Participació Ciutadana.
Expediente: E-01101-2021-000595-00 - Aprovat
0101 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa tindre per desistit un agent de la Policia Local de la seua sol·licitud de permuta.
Expediente: E-01101-2020-002021-00 - Aprovat
0102 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa resoldre diverses sol·licituds sobre nomenament com a funcionària de carrera.
Expediente: E-01101-2021-000610-00 - Aprovat
0103 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits de llocs de treball vacants.
Expediente: E-01101-2021-000657-00 - Aprovat
0104 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar desert el procediment per a contractar la prestació dels servicis de retirada de tota classe de vehicles, fins i tot els de mobilitat personal, de la via pública del terme municipal de València.
Expediente: E-04101-2019-000244-00 - Aprovat
0105 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació dels servicis d'assistència sanitària, salvament, socorrisme, ajuda al bany de persones amb diferents capacitats i altres actuacions a les platges de València, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2021-000001-00 - Aprovat
0106 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa cedir l'ús temporal a favor de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer de part de la dàrsena entre el camp de futbol de Mestalla i la citada entitat per a instal·lar mòduls d'oficina mentre s'executen les obres de rehabilitació de l'edifici que ocupen en l'actualitat.
Expediente: E-05301-2020-000241-00 - Aprovat
0107 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació de Servicis Socials una parcel·la municipal situada al carrer de Carolina Álvarez.
Expediente: E-05301-2021-000031-00 - Aprovat
0108 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa permutar una parcel·la municipal adquirida en virtut del projecte de reparcel·lació de la unitat d'execució única del sector de sòl urbanitzable residencial-Sud Font Sant Lluís NPI-8, denominada M1B, per a l'adquisició de la parcel·la privada M3A2, de similars característiques urbanístiques, per a construir vivendes de protecció pública.
Expediente: E-05305-2018-000072-00 - Aprovat
0109 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa acceptar la cessió d'una parcel·la situada al carrer de Sant Vicent Màrtir efectuada per l'Institut de Vivenda, Infraestructura i Equipament de la Defensa (INVIED).
Expediente: E-05307-2018-000026-00 - Aprovat
0110 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa autoritzar i disposar el gasto per a l'any 2021 derivat de l'arrendament d'un local situat al carrer de Jesús Morante i Borràs.
Expediente: E-05307-2018-000094-00 - Aprovat
0111 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Dona compte de la Resolució núm. FT-30, d'1 de febrer de 2021, per la qual s'adjudica mitjançant procediment d'emergència el contracte de subministrament de diverses llicències de Citrix.
Expediente: E-00801-2021-000017-00 - Quedar assabentat
0112 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Dona compte de la Resolució núm. FT-41, de 9 de febrer de 2021, per la qual s'adjudica mitjançant procediment d'emergència el contracte de servicis informàtics de suport de PIAE en tasques d'atenció telefònica, incidències a usuaris i inclusió del Sector Públic Local en la Plataforma d'Integració d'Administració Electrònica (PIAE) com a mesura excepcional implantada per a evitar la propagació de la COVID-19.
Expediente: E-00801-2021-000016-00 - Quedar assabentat
0113 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Dona compte de la Resolució núm. FT-42, de 9 de febrer de 2021, per la qual s'adjudica mitjançant procediment d'emergència el contracte de servicis de reforç d'assistència microinformàtica per a l'atenció d'incidències informàtiques derivades de l'increment de l'ús del teletreball a l'Ajuntament de València com a mesura excepcional implantada per a evitar la propagació de la COVID-19.
Expediente: E-00801-2021-000018-00 - Quedar assabentat
0114 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de taxi.
Expediente: E-01201-2021-000066-00 - Aprovat
ÀREA DE PARTICIPACIÓ, DRETS I INNOVACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA
0115 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa acceptar la renúncia de l'Associació de Veïns Sant Vicent Ferrer a la subvenció concedida en 2020 per al desenvolupament d'un projecte de participació ciutadana dirigit al foment de l'associacionisme.
Expediente: E-02301-2020-000419-00 - Aprovat
0116 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de factures corresponents a activitats culturals realitzades en diverses juntes de districte.
Expediente: E-02301-2021-000036-00 - Aprovat
MOCIONS
0117 - MOCIÓ del regidor delegat d'Innovació i Gestió del Coneixement. Proposa aprovar la participació de la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la Innovació Urbana (Les Naus) en la convocatòria de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI).
Expediente: E-00202-2021-000008-00 - Aprovat
0117 - PRECS I PREGUNTES
0118 - SERVICI FINANCER. Proposa convocar procediment negociat per a la selecció d'ofertes d'endeutament a llarg termini de l'Ajuntament de València destinades a finançar gastos de capital del Pressupost municipal 2021.
Expediente: E-05201-2021-000006-00 - Aprovat
0119 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar el projecte de la segona modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2021.
Expediente: E-05501-2021-000006-00 - Aprovat
0120 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa acceptar la subvenció per al 'Pla Resistir, ajudes parèntesi' i aprovar la modificació de crèdits generats per nous ingressos i la creació del corresponent projecte de gasto.
Expediente: E-01911-2021-001204-00 - Aprovat
0121 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa resoldre diverses sol·licituds sobre nomenament com a funcionari de carrera.
Expediente: E-01101-2021-000733-00 - Aprovat
0122 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a l'execució de les obres denominades 'Projecte d'urbanització per a la regeneració urbana de l'entorn de la plaça de la Ciutat de Bruges, Llotja de la Seda, Mercat Central i Església dels Sants Joans (València)'.
Expediente: E-04101-2020-000127-00 - Aprovat
0123 - SERVICI DE PERSONAL. Dona compte de la Resolució núm. NV-267, de 18 de febrer de 2021, que aprova facultar les regidories delegades per a realitzar atribucions temporals de funcions del personal dels seus servicis en diferents destinacions i comeses entre els servicis de les seues delegacions i establir el procediment corresponent.
Expediente: E-01101-2020-001297-00 - Quedar assabentat