2021-02-05 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
05-02-2021
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 5 DE FEBRERO DE 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de les Actes de les sessions extraordinària i urgent i ordinària que van tindre lloc els dies 28 i 29 de gener de 2021, respectivament.
Aprovat
ÀREA D'ALCALDIA
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Providència, dictada pel Tribunal Suprem, que no admet el recurs de cassació seguit contra Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que desestima l'apel·lació seguida contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2 dictada en el Recurs PO núm. 77/16, interposat contra l'extinció del dret de concessió sobre dos llocs del Mercat Central.
Expediente: E-00501-2021-000039-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria de l'apel·lació seguida contra Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, estimatòria del Recurs PO núm. 125/19, interposat contra acord del Jurat Tributari que va desestimar una reclamació contra autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-00501-2021-000034-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PO núm. 189/17, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2021-000027-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PA núm. 373/19, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2021-000009-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PO núm. 15/20, interposat contra la desestimació presumpta de denúncia sobre irregularitats i activitat exercida en unes obres.
Expediente: E-00501-2021-000026-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PA núm. 131/20, interposat acord del Jurat Tributari parcialment estimatori d'una reclamació seguida contra aprovació de liquidació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Expediente: E-00501-2021-000032-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència de la Sala de la Jurisdicció Social del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que no admet el recurs de suplicació seguit contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 7 dictada en Interlocutòries núm. 843/17, estimatòria d'una demanda interposada en matèria de prestacions de la Seguretat Social.
Expediente: E-00501-2021-000033-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 6 en Interlocutòries núm. 1033/18, que estima la demanda interposada i declara la improcedència de l'acomiadament.
Expediente: E-00501-2021-000029-00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, que declara acabat el Recurs PA núm. 139/20, interposat contra la desestimació presumpta d'una sol·licitud de reconeixement del dret a ser enquadrat en el sistema de carrera professional.
Expediente: E-00501-2021-000031-00 - Quedar assabentat
0011 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que declara acabat el Recurs PO núm. 181/20, interposat contra la desestimació presumpta de la sol·licitud de rectificació d'una autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-00501-2021-000030-00 - Quedar assabentat
0012 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, dictada en Peça Separada d'Extensió d'Efectes núm. 18/20, estimatòria de la sol·licitud d'extensió d'efectes de la Sentència recaiguda en el Recurs PA núm. 308/18.
Expediente: E-00501-2021-000037-00 - Quedar assabentat
0013 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, dictada en Peça Separada d'Extensió d'Efectes núm. 25/20, estimatòria de la sol·licitud d'extensió d'efectes de la Sentència recaiguda en el Recurs PA núm. 308/18.
Expediente: E-00501-2021-000036-00 - Quedar assabentat
0014 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, dictada en Peça Separada d'Extensió d'Efectes núm. 26/20, estimatòria de la sol·licitud d'extensió d'efectes de la Sentència recaiguda en el Recurs PA núm. 308/18.
Expediente: E-00501-2021-000035-00 - Quedar assabentat
0015 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa interposar recurs contenciós administratiu contra l'acord del Tribunal Economicoadministratiu Regional de la Comunitat Valenciana que va estimar la reclamació economicoadministrativa núm. 46/12604/17, formulada contra la desestimació de la sol·licitud d'abonament de quantitat, en concepte d'IVA, reportada en l'expropiació d'una parcel·la.
Expediente: E-00501-2021-000056-00 - Aprovat
0016 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la justificació de tres ajudes concedides per a la realització de projectes d'innovació social 2018.
Expediente: E-00202-2018-000051-00 - Aprovat
0017 - SERVICI D'AVALUACIÓ DE SERVICIS I PERSONES I GESTIÓ DE QUALITAT. Proposa aprovar els objectius col·lectius genèrics i específics per a l'any 2021 en aplicació del factor 1.
Expediente: E-00209-2021-000003-00 - Aprovat
0018 - GABINET DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA. Proposa acceptar una subvenció concedida per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
Expediente: E-01304-2020-000007-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA I HABITATGE
0019 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció a usuaris del Bioparc València corresponent al quart trimestre de 2020 i el reconeixement de l'obligació econòmica a favor de Rain Forest Valencia, SA.
Expediente: E-03201-2017-000098-00 - Aprovat
ÀREA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
0020 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa concedir una pròrroga en el termini d'execució del projecte 'Renovació i millora de la xarxa de distribució d'aigua potable i baixa pressió. Exercici 2017-2020'.
Expediente: E-02701-2017-000326-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa concedir una pròrroga en el termini d'execució del projecte 'Adequació i millora d'ampliació d'espesador de fangs a l'EDAR Perellonet a la ciutat de València'.
Expediente: E-02701-2020-000411-00 - Aprovat
ÀREA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
0022 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a dos entitats sense ànim de lucre per a projectes esportius de la temporada 2018-2019.
Expediente: O-01903-2021-000006-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de les ajudes concedides per a la construcció dels monuments fallers 2020 i de les ajudes addicionals a determinades comissions falleres per a minimitzar l'impacte negatiu de l'ajornament de la festa de les Falles 2020.
Expediente: E-01904-2019-000925-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Comissió Fallera Norte-Dr. Zamenhoff per a la celebració d'actes commemoratius del vint-i-cinc aniversari o els seus múltiples.
Expediente: E-01904-2019-000926-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de l'ajuda concedida a favor de la Federació de Folklore Tradicional de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-01904-2020-000548-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació en concepte de prestació de servicis relatius a la pàgina web de la Delegació de Cultura Festiva.
Expediente: E-01904-2020-000967-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació amb motiu de l'elaboració de la imatge gràfica de la Fira d'Expojove 2020-2021.
Expediente: E-01904-2020-001010-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació pels treballs realitzats per a l'exposició del Betlem municipal a la plaça de la Reina.
Expediente: E-01904-2020-001065-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa autoritzar, disposar i reconèixer una obligació a favor de diversos proveïdors per la realització d'activitats culturals als barris de València durant la festivitat de Nadal i Reis 2020-2021.
Expediente: E-01904-2020-001075-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació corresponent al subministrament de dos generadors elèctrics per a les activitats artístiques del programa de les festivitats de Nadal i Reis 2020-2021.
Expediente: E-01904-2020-001078-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació per les actuacions culturals celebrades als barris de València amb motiu de la festivitat de Nadal-Reis 2020-2021.
Expediente: E-01904-2020-001084-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa deixar sense efecte la convocatòria d'ajudes a les comissions falleres per a la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les festes falleres 2021 aprovada per acord de la Junta de Govern Local de 29 de desembre de 2020 i declarar disponible el crèdit.
Expediente: E-01904-2020-001066-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos.
Expediente: E-02000-2020-000016-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'entitat Mostra Viva del Mediterrani.
Expediente: E-02000-2020-000022-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar la memòria d'activitats de 2020 i abonar la quota de l'exercici 2021 per a subvencionar les activitats proposades per la Fundación Centro de Estudios Vicente Blasco Ibáñez.
Expediente: E-02001-2019-000658-00 - Aprovat
0036 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació per la prestació del servici d'impressió i muntatge de panells en cartó ploma per al Conservatori Municipal 'José Iturbi'.
Expediente: E-02101-2020-000061-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ
0037 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 29 de desembre de 2020, de concessió d'ajudes per al suport al sector de la restauració 2020.
Expediente: E-01911-2020-003822-00 - Aprovat
0038 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 29 de desembre de 2020, de concessió d'ajudes per al suport al sector de la restauració 2020.
Expediente: E-01911-2020-004835-00 - Aprovat
0039 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'un gasto en concepte de quota anual de l'Ajuntament com a membre de l'Alt Patronat del Consorcio Casa Asia corresponent a l'exercici 2021.
Expediente: E-01911-2021-000007-00 - Aprovat
0040 - CENTRE MUNDIAL DE VALÈNCIA PER A L'ALIMENTACIÓ URBANA SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures de diversos proveïdors.
Expediente: E-02350-2021-000001-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació a favor d'un beneficiari de les ajudes a la reactivació dels mercats municipals de districte, els extraordinaris fixos i els periòdic festius.
Expediente: E-02901-2021-000073-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa declarar la no possibilitat material de complir la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10 en el PA núm. 231/19 i declarar el compliment d'esta amb la inclusió del CSIF en el subsegüent Pacte per l'Ocupació a la Ciutat de València.
Expediente: E-02902-2019-000228-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits i una modificació de crèdits per generació d'ingressos corresponent a l'anualitat 2021 i el projecte de gasto 'Taller d'ocupació gastronomia VLC 2020'.
Expediente: E-02902-2020-000488-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits i una modificació de crèdits per generació d'ingressos corresponent a l'anualitat 2021 i el projecte de gasto 'Taller d'ocupació oci i cultura'.
Expediente: E-02902-2020-000489-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Direcció General d'Ocupació i Formació per a la realització del projecte EMPUJU 2020-2021 i aprovar una modificació per transferència de crèdits i una modificació de crèdits per generació d'ingressos de l'anualitat 2021 i el corresponent projecte de gasto.
Expediente: E-02902-2020-000609-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits i una modificació de crèdits per generació d'ingressos corresponent a l'anualitat 2021 del programa Ecovid 2020.
Expediente: E-02902-2021-000002-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-02902-2021-000005-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar un protocol de col·laboració per a les actuacions conjuntes de les Regidories de Formació i Ocupació i de Joventut.
Expediente: E-02902-2021-000016-00 - Aprovat
0049 - ORGANISME AUTÒNOM CONSELL AGRARI. Proposa aprovar el projecte de Reglament per a la concessió de les distincions honorífiques de l'OAM Consell Agrari de València.
Expediente: E-70009-2020-000326-00 - Aprovat
ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
0050 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació derivat del contracte de servici de gestió, informació i animació en els centres municipals de Joventut.
Expediente: E-01902-2018-000078-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici d'educació ambiental al casal d'esplai el Saler i a l'Alqueria de Fèlix.
Expediente: E-01902-2018-000095-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació de servicis relatius a la web de la Regidoria de Joventut.
Expediente: E-01902-2019-000008-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació derivat del contracte de servicis de seguiment i avaluació del Pla Jove.
Expediente: E-01902-2020-000013-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al contracte de servicis d'assessorament afectiu i sexual per a joves 'INFOSEX JOVE'.
Expediente: E-01902-2020-000082-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al contracte de servicis de formació, curs d'anglès, dins del programa Club d'Idiomes.
Expediente: E-01902-2020-000092-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació derivat del contracte de servicis de formació, curs d'Excel nivell mitjà, dins del programa EINES.
Expediente: E-01902-2020-000095-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al contracte de servicis de formació, curs de modelatge i impressió 3D dins del programa EINES.
Expediente: E-01902-2020-000096-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al contracte de Concerts a la Tardor.
Expediente: E-01902-2020-000114-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la concessió de subvencions a entitats que realitzen projectes dirigits a la joventut de la ciutat de València 2020.
Expediente: E-01902-2020-000030-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la segona pròrroga del contracte per a la prestació del programa d'intervenció familiar en el marc del servici especialitzat d'atenció a la família i infància (SEAFI).
Expediente: E-02201-2016-000377-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la segona pròrroga del contracte de gestió del centre de dia per a jóvens 'Malva-rosa'.
Expediente: E-02201-2017-000102-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici d'urgències socials.
Expediente: E-02201-2015-000498-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures del contracte de servici de catering dels centres ocupacionals municipals.
Expediente: E-02201-2018-000278-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a una factura del contracte d'emergència del servici d'ajuda a domicili.
Expediente: E-02201-2020-000078-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa alliberar el crèdit sobrant de les ajudes de prestació econòmica per protecció de menors 2020.
Expediente: E-02201-2020-000020-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa ratificar la contractació d'emergència per a la prestació del servici de seguretat i vigilància als centres municipals de servicis socials.
Expediente: E-02201-2020-000167-00 - Aprovat
0067 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al lloguer d'un local situat al carrer de Juan Ramón Jiménez.
Expediente: O-02224-2020-000006-00 - Aprovat
0068 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al lloguer d'un local situat a l'avinguda de Portugal.
Expediente: O-02224-2020-000008-00 - Aprovat
0069 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al lloguer d'un local situat a l'avinguda de Portugal.
Expediente: O-02224-2020-000009-00 - Aprovat
0070 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al lloguer d'un local situat al carrer del Litògraf Pascual i Abad.
Expediente: O-02224-2020-000011-00 - Aprovat
0071 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Dona compte de les Resolucions núm. BG-885, de 7 de desembre i BG-970, de 28 de desembre de 2020, d'aprovació de llistats de persones beneficiàries del servici d'ajuda a domicili per a persones majors de la ciutat de València.
Expediente: E-02224-2020-000077-00 - Quedar assabentat
0072 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Dona compte de les Resolucions núm. BG-884, de 7 de desembre, BG-911, de 14 de desembre, BG-962, de 22 de desembre i BG-967, de 23 de desembre de 2020, aprovatòries dels llistats de persones beneficiàries del servici de menjar a domicili per a persones majors de la ciutat de València.
Expediente: E-02224-2020-000078-00 - Quedar assabentat
0073 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per la Fundación Vicente Ferrer del projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional al desenvolupament 2019.
Expediente: E-02250-2019-000122-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als costos derivats del servici d'allotjament, manutenció i atenció psicosocial en una vivenda situada a l'avinguda de Burjassot.
Expediente: E-02250-2020-000189-00 - Aprovat
ÀREA DE PROTECCIÓ CIUTADANA
0075 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa exercir l'opció de compra de quinze vehicles prevista en el contracte de subministrament de vehicles en sistema de renting per a la Policia Local.
Expediente: E-01401-2021-000261-00 - Aprovat
ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS
0076 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 30 d'octubre de 2020, pel qual es va imposar una sanció a un funcionari com a responsable en concepte d'autor de la comissió d'una falta lleu.
Expediente: E-01101-2020-001574-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa tindre per desistida una agent de la Policia Local de la seua sol·licitud de permuta.
Expediente: E-01101-2020-002838-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desistir d'un contracte de treball del taller d'ocupació 'Oci i cultura'.
Expediente: E-01101-2020-003079-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa no admetre una sol·licitud d'inici de procediment de revisió d'ofici.
Expediente: E-01101-2021-000577-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa aprovar els models de plecs de clàusules administratives particulars i annexos per als contractes de concessió de servicis.
Expediente: E-04101-2018-000026-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa desestimar la sol·licitud de suspensió dels terminis de formalització del contracte per procediment d'urgència del subministrament per a la reposició de llums led quant al Lot 1, Ciutat Vella.
Expediente: E-04101-2020-000189-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar el subministrament de combustibles automoció en estacions de servici per al Parc Mòbil de l'Ajuntament de València, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2020-000191-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa imposar una sanció de resolució de la concessió administrativa del subsòl públic per a aparcament privat situat al carrer del Músic Martínez Coll.
Expediente: E-05301-1994-000488-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar la cessió de l'ús temporal i a títol gratuït d'una parcel·la municipal situada al carrer de Xilxes a favor de l'Asociación Valenciana de Caridad.
Expediente: E-05301-2019-000108-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa acceptar l'ús gratuït i pel termini de trenta anys de les vivendes propietat d'Aumsa situades a la plaça de la Colònia Espanyola de Mèxic i al carrer del Forn de l'Hospital per a la satisfacció dels usos residencials requerits pels servicis socials de l'Ajuntament.
Expediente: E-05301-2020-000070-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa sol·licitar a la Generalitat Valenciana la cessió gratuïta de la propietat del port del Saler a l'Albufera.
Expediente: E-05301-2020-000353-00 - Aprovat
0087 - OFICINA DE CIUTAT INTEL·LIGENT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de servicis de manteniment de la xarxa sense fil municipal.
Expediente: E-00805-2021-000001-00 - Aprovat
0088 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures corresponents als subministraments de gas i electricitat.
Expediente: E-01201-2021-000047-00 - Aprovat
0089 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar la modificació del projecte bàsic i d'execució de les obres de 'Restauració de la Casa Natalícia de Sant Vicent Ferrer'.
Expediente: E-01201-2021-000051-00 - Aprovat
ÀREA DE PARTICIPACIÓ, DRETS I INNOVACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA
0090 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de visors i Portal de Transparència del Sector Públic Local.
Expediente: E-00703-2020-000040-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació d'assistència tècnica per al manteniment de continguts del nou portal web municipal.
Expediente: E-00910-2021-000002-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa declarar desistida l'AVV Dehesa del Saler de la sol·licitud de subvenció per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigida al foment de l'associacionisme 2020.
Expediente: E-02301-2020-000424-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa concedir dos premis del Concurs de Contes 2020 de la Junta Municipal de Marítim.
Expediente: E-02301-2020-000476-00 - Aprovat
ÀREA DE MOBILITAT SOSTENIBLE I ESPAI PÚBLIC
0094 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar el projecte d'obra 'Carril bici a l'avinguda del General Avilés, tram del Mestre Rodrigo-de Pius XII i connexió amb carrer de la Safor'.
Expediente: E-01801-2019-003266-00 - Aprovat
MOCIONS
0095 - ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. Proposa la substitució de representant en el Consell d'Administració de l'Autoritat de Transport Metropolità.
Expediente: E-00601-2019-000067-00 - Aprovat
0096 - MOCIÓ de la regidora delegada de Cooperació al Desenvolupament i Migració. Proposa aprovar la tramitació d'emergència dels gastos per a atendre les noves necessitats derivades de la protecció de les persones i altres mesures adoptades per l'autoritat sanitària per a fer front a la COVID-19 i prolongar els contractes tramitats pel procediment d'emergència per a prestar els servicis d'acolliment, allotjament, manutenció i suport vari a persones immigrants en situació de greu vulnerabilitat.
Expediente: E-02250-2021-000107-00 - Aprovat
0096 - PRECS I PREGUNTES
0097 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. NV-398, d'11 de febrer de 2020, per la qual es va desestimar una sol·licitud d'ajudes per estudis de l'article 59 del vigent Acord laboral.
Expediente: E-01101-2019-000336-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia al càrrec de coordinador general de l'Àrea de Benestar i Drets Socials.
Expediente: E-01101-2020-001350-00 - Aprovat
0099 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa aprovar la convocatòria del Pla Resistir 'Ajudes Parèntesi'.
Expediente: E-01911-2021-000011-00 - Aprovat