2020-12-04 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
04-12-2020
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 4 DE DICIEMBRE DE 2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 27 de novembre de 2020.
Aprovat
ÀREA D'ALCALDIA
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que declara la no admissibilitat del Recurs PO núm. 631/16, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2020-000329-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del Recurs PO núm. 431/16, interposat contra orde de cessament d'activitat d'oficines.
Expediente: E-00501-2020-000332-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, que declara acabat el Recurs PO núm. 3/20, interposat contra una orde de restauració de l'ordenació urbanística vulnerada.
Expediente: E-00501-2020-000335-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, que declara acabat el Recurs PO núm. 493/19, interposat contra la denegació d'una llicència per a legalització d'obres.
Expediente: E-00501-2020-000331-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que declara acabat el Recurs PA núm. 152/20, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud de reducció de jornada laboral sense deducció de retribucions.
Expediente: E-00501-2020-000327-00 - Quedar assabentat
0007 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió de dos subvencions en el marc de la convocatòria d'innovació social i urbana a la ciutat de València 2020.
Expediente: E-00202-2020-000016-00 - Aprovat
0008 - GABINET DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA. Proposa aprovar la concessió de subvencions per a la promoció del valencià als comerços del terme municipal de València 2020.
Expediente: E-01304-2020-000003-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Martínez Centro de Gestión, SL, corresponent a la factura del passat mes d'octubre.
Expediente: E-04909-2020-000516-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA I HABITATGE
0010 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar la pròrroga de l'encàrrec a AUMSA de la revisió detallada del PGOU de València.
Expediente: E-03001-2016-000011-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar la resolució de l'informe ambiental i territorial estratègic de la modificació del Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits de Naturalesa Urbana de València, mitjançant la incorporació de la fitxa de protecció de 'Casa del Baró de Santa Bàrbara'.
Expediente: E-03001-2019-000377-00 - Aprovat
0012 - SERVICI D'ASSESSORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓ. Proposa aprovar el plec de prescripcions tècniques generals per a la redacció i execució dels projectes d'urbanització vinculats als programes d'actuació integrada que es tramiten i aproven per l'Ajuntament de València.
Expediente: E-03003-2019-000020-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció a usuaris del Bioparc València corresponent al segon trimestre de 2020 i el reconeixement de l'obligació econòmica a favor de Rain Forest Valencia, SA.
Expediente: E-03201-2017-000098-00 - Aprovat
ÀREA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
0014 - SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa alliberar crèdit de la proposta de gasto del contracte de neteja i recollida de la ciutat de València.
Expediente: E-02801-2004-001305-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE DEVESA-ALBUFERA. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació a favor de la Junta de Desaigüe de l'Albufera en concepte d'aportació de l'exercici 2020.
Expediente: E-03602-2020-000023-00 - Aprovat
ÀREA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
0016 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a deu entitats sense ànim de lucre per a projectes esportius de la temporada 2018-2019.
Expediente: O-01903-2020-000014-00 - Aprovat
0017 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del contracte de direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut de les obres de tancament de la pista ensostrada del poliesportiu de Natzaret.
Expediente: E-01903-2020-000271-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de les ajudes concedides a favor de determinades comissions falleres per a la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les festes falleres 2020.
Expediente: E-01904-2019-000979-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'Associació Cultural Falla Na Jordana.
Expediente: E-01904-2020-000983-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa concedir una ajuda directa extraordinària a favor de l'Associació Cultural Falla Na Jordana en concepte de subvenció als monuments fallers per incineració controlada derivada de la COVID-19.
Expediente: E-01904-2020-001005-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa concedir una ajuda directa extraordinària a favor de les comissions falleres Cuba-Literato Azorín i Reino de Valencia-Duque de Calabria en concepte de subvenció als monuments fallers per incineració controlada derivada de la COVID-19.
Expediente: E-01904-2020-001005-00 - Aprovat
0022 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació dels servicis necessaris per a l'execució de les activitats escèniques i culturals pròpies del Teatre el Musical i de l'Auditori la Mutant.
Expediente: E-01905-2020-000400-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la concessió de subvencions per a la realització de programacions i projectes culturals al municipi de València en 2020.
Expediente: E-02000-2020-000017-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar l'addenda per a l'any 2020 al conveni de col·laboració amb l'Ateneo Marítimo de València.
Expediente: E-02000-2020-000023-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'Institut Valencià de Cultura.
Expediente: E-02000-2020-000027-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a la realització d'una placa homenatge a les víctimes del terrorisme.
Expediente: E-02001-2020-000952-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ
0027 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 191, de 6 d'agost de 2020, de concessió d'un total de quatre-centes una ajudes del programa RE-ACTIVA.
Expediente: E-01911-2020-002401-00 - Aprovat
0028 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa aprovar el règim jurídic aplicable a la concessió d'una subvenció a favor de Cámara Valencia.
Expediente: E-01911-2020-004848-00 - Aprovat
0029 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'un gasto a favor de Casa Àsia en concepte de quota anual corresponent a l'exercici 2020.
Expediente: E-01911-2020-004989-00 - Aprovat
0030 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa aprovar el Pla Estratègic VLC Tech City elaborat per la Fundació València Activa del Pacte per a l'Ocupació de la ciutat de València 2021-2025.
Expediente: E-01911-2020-004998-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar una disminució sobre les tarifes per ocupació de parades i servicis del Mercat Central per a l'exercici 2021.
Expediente: E-02901-2020-002654-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar el reajustament d'anualitats del contracte d'impartició, gestió i seguiment d'accions formatives per a l'ocupació en el marc del programa 'València Activa Exprés'.
Expediente: E-02902-2019-000008-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la justificació de diverses subvencions concedides en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Ocupa 2019'.
Expediente: E-02902-2019-000217-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa retornar una quantitat a LABORA Servef en concepte de subvenció transferida i no gastada i interessos de demora per la baixa anticipada de diverses persones contractades en el marc del programa EMCUJU 2019-2020.
Expediente: E-02902-2019-001859-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 30 d'octubre de 2020, de declaració d'excepcionalitat a les contractacions laborals temporals derivades del projecte mixt d'ocupació-formació 'Et formem suport a l'Administració'.
Expediente: E-02902-2020-000078-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2019'.
Expediente: E-02902-2020-000499-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2019'.
Expediente: E-02902-2020-000504-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar el reintegrament d'una quantitat percebuda en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2019'.
Expediente: E-02902-2020-000484-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar el reintegrament d'una quantitat percebuda en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2019'.
Expediente: E-02902-2020-000503-00 - Aprovat
ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
0040 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la redacció del projecte bàsic i d'execució i estudi bàsic de seguretat i salut en relació a les obres de reforma de l'Oficina d'orientació i informació a les famílies en situació de vulnerabilitat.
Expediente: E-02201-2017-000369-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per dos entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2019.
Expediente: E-02201-2019-000036-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació sol·licitada per Parroquia Nuestra Señora de Gracia del projecte subvencionat en la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2019.
Expediente: E-02201-2019-000036-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per dos entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2019.
Expediente: E-02201-2019-000049-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió de subvencions a favor de diverses entitats per a la intervenció en l'àmbit de l'acció social al municipi de València 2020.
Expediente: E-02201-2020-000029-00 - Aprovat
0045 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar la continuïtat per interés general del contracte de gestió integral de trenta places en centre de dia per a persones majors dependents a la ciutat de València.
Expediente: E-02224-2016-000062-00 - Aprovat
0046 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Dona compte de la Resolució núm. BG-823, de 17 de novembre de 2020, d'aprovació de llistats de les persones beneficiàries del servici de repartiment de cistelles saludables a domicili a persones majors de la ciutat de València.
Expediente: E-02234-2020-000129-00 - Quedar assabentat
0047 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'entitat Grupo de Mujeres Malvarrosa.
Expediente: E-02230-2019-000076-00 - Aprovat
0048 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació Plena Inclusión de la Comunidad Valenciana.
Expediente: E-02230-2019-000086-00 - Aprovat
0049 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa concedir una subvenció a favor de l'Associació per la Coeducació.
Expediente: E-02230-2019-000068-00 - Aprovat
0050 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Fundació de la Comunitat Valenciana Aigües de València.
Expediente: E-02230-2020-000017-00 - Aprovat
0051 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar un conveni de col·laboració per a dur a terme un programa integral d'atenció a les persones en context de prostitució i víctimes de tracta a la ciutat de València (Jere-Jere).
Expediente: E-02230-2020-000025-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa ampliar el crèdit de la convocatòria de subvencions per a la realització de projectes d'educació per al desenvolupament i ciutadania global 2020.
Expediente: E-02250-2020-000045-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa esmenar l'acord de la Junta de Govern Local de 30 d'abril de 2020, pel qual es va aprovar el règim jurídic aplicable a la concessió directa de subvencions dirigides a organitzacions no governamentals per a finançar actuacions en matèria d'acció humanitària 2020.
Expediente: E-02250-2020-000058-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de CEAR-PV (Comisión Española de Ayuda al Refugiado, PV).
Expediente: E-02250-2020-000859-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa corregir els errors materials continguts en l'acord de la Junta de Govern Local de 27 de novembre de 2020, pel qual es va aprovar el règim jurídic específic aplicable a la concessió directa d'una subvenció per al desenvolupament del programa de protecció integral i d'acolliment de defensors i defensores de drets humans.
Expediente: E-02250-2020-000859-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa la suspensió de l'inici de les prestacions del contracte dels servicis de captura d'animals errants o abandonats i uns altres; recollida i gestió de cadàvers d'animals en via pública i en els centres d'acolliment; i gestió i retirada de residus sanitaris.
Expediente: E-02401-2018-001667-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a la Reial Acadèmia de Medicina de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-02401-2019-001044-00 - Aprovat
ÀREA DE PROTECCIÓ CIUTADANA
0058 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la realització d'anàlisi de substàncies estupefaents.
Expediente: E-01401-2020-004663-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb el Ministeri de l'Interior.
Expediente: E-01404-2020-000098-00 - Aprovat
0060 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ, INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa aprovar preus contradictoris de les obres de reforma del Parc de Bombers de Campanar.
Expediente: E-01501-2020-000131-00 - Aprovat
ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS
0061 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una sol·licitud d'aplicació del concepte d'atenció al públic.
Expediente: E-01101-2018-002026-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 26 d'abril de 2019, pel qual es va desestimar una sol·licitud d'abonament de dietes per assistència al 'XLI Curs d'Accés a l'Escala Tècnica' organizat per l'IVASPE.
Expediente: E-01101-2018-003571-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar el Organigrama 2020.
Expediente: E-01101-2020-002777-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament com a funcionàries en pràctiques de les aspirants que han superat la convocatòria de dos places de tècnic/a prevenció riscos laborals.
Expediente: E-01101-2018-000872-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la contractació en règim laboral especial d'alta direcció d'un coordinador artístic per al Teatre el Musical.
Expediente: E-01101-2019-004699-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la contractació laboral d'una professora de religió.
Expediente: E-01101-2020-003597-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits d'economies d'IT d'agost de 2020.
Expediente: E-01101-2020-003679-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa finalitzar l'adscripció en comissió de servicis en lloc de personal tècnic mitjà (Direcció CMSS) (MD) en el Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2020-001844-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball d'Inspecció Coordinació en el Servici d'Arquitectura i de Servicis Centrals Tècnics.
Expediente: E-01101-2020-002159-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de secció (TD), categoria arqueòleg/arqueòloga, en el Servici de Patrimoni Històric i Artíst.
Expediente: E-01101-2020-003432-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'un inspector d'obres i servicis en el Servici d'Arquitectura i de Servicis Centrals Tècnics.
Expediente: E-01101-2020-002161-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una inspectora d'obres i servicis en el Servici d'Arquitectura i de Servicis Centrals Tècnics.
Expediente: E-01101-2020-002163-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'un inspector d'obres i servicis en el Servici del Cicle Integral de l'Aigua.
Expediente: E-01101-2020-002212-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una inspectora d'obres i servicis en el Servici del Cicle Integral de l'Aigua.
Expediente: E-01101-2020-002212-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una subalterna, lloc de treball referència núm. 702, en el Servici d'Activitats.
Expediente: E-01101-2020-002043-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una subalterna, lloc de treball de personal subaltern (PH), referència núm. 5712, en el Servici d'Acció Cultural.
Expediente: E-01101-2020-002045-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una subalterna, lloc de treball de personal subaltern (JP1), referència núm. 727, en el Servici d'Acció Cultural.
Expediente: E-01101-2020-002045-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una subalterna, lloc de treball de personal subaltern (PH), referència núm. 6642, en el Servici d'Acció Cultural.
Expediente: E-01101-2020-002045-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una subalterna, lloc de treball de personal subaltern (PH), referència núm. 3218, en el Servici d'Acció Cultural.
Expediente: E-01101-2020-002045-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una subalterna, lloc de treball de personal subaltern (PH), referència núm. 7814, en el Servici d'Acció Cultural.
Expediente: E-01101-2020-002045-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'un subaltern, lloc de treball de personal subaltern (JP1), referència núm. 704, en el Servici de Jardineria Sostenible.
Expediente: E-01101-2020-003145-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'un subaltern, lloc de treball referència núm. 3703, en el Servici de Devesa-Albufera.
Expediente: E-01101-2020-003151-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'un subaltern, lloc de treball referència núm. 8526, en el Servici de Devesa-Albufera.
Expediente: E-01101-2020-003151-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'un subaltern, lloc de treball de personal subaltern (JP1), referència núm. 731, en el Servici de Devesa-Albufera.
Expediente: E-01101-2020-003151-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament provisional per millora d'ocupació de tres tècnics/tècniques de gestió de patrimoni històric i cultura per als Servicis de Patrimoni Històric i Artístic i d'Acció Cultural.
Expediente: E-01101-2020-003136-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament provisional per millora d'ocupació de quatre administratius/ives per a diversos servicis.
Expediente: E-01101-2020-002089-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament provisional per millora d'ocupació de dos inspectores d'obres i servicis per als Servicis de Disciplina Urbanística i d'Inspecció Municipal.
Expediente: E-01101-2020-002334-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament provisional per millora d'ocupació de dos inspectores d'obres i servicis per als Servicis d'Inspecció de Tributs i Rendes i d'Inspecció Municipal.
Expediente: E-01101-2020-002640-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de cinc operadors/ores de comunicacions per al Departament de Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències i Protecció Civil.
Expediente: E-01101-2020-003278-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una arquitecta tècnica per al Servici d'Ocupació del Domini Públic Municipal.
Expediente: E-01101-2020-003370-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de dos auxiliars administratius/ives mobilitat/disponibilitat per al Servici de Personal.
Expediente: E-01101-2020-003292-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un auxiliar administratiu mobilitat/disponibilitat per al Servici de Personal.
Expediente: E-01101-2020-003292-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de dos oficials/ales de servicis per als Servicis d'Acció Cultural i de Platges, Qualitat Acústica i de l'Aire.
Expediente: E-01101-2020-000947-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una auxiliar de servicis per al Servici d'Acció Cultural.
Expediente: E-01101-2020-003631-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un subaltern per al Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2020-003638-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una subalterna per al Servici de Societat de la Informació.
Expediente: E-01101-2020-003654-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de dotze subalterns/ernes per a diversos servicis.
Expediente: E-01101-2020-003458-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les modificacions del mes de març dels subfactors específics N i FS.
Expediente: E-01101-2020-001638-00 - Aprovat
0099 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'ampliació de places de la convocatòria d'agent de Policia Local.
Expediente: E-01101-2019-001104-00 - Aprovat
0100 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor d'un oficial de la Policia Local en concepte d'indemnització per danys patits en l'exercici de les seues funcions.
Expediente: E-01101-2020-003465-00 - Aprovat
0101 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor d'un agent de la Policia Local en concepte d'indemnització per danys patits en l'exercici de les seues funcions.
Expediente: E-01101-2020-003466-00 - Aprovat
0102 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una permuta entre agents de la Policia Local de València i Massanassa.
Expediente: E-01101-2019-004795-00 - Aprovat
0103 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una permuta entre agents de la Policia Local de València i Paterna.
Expediente: E-01101-2019-004796-00 - Aprovat
0104 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una permuta entre agents de la Policia Local de València i Mislata.
Expediente: E-01101-2019-004797-00 - Aprovat
0105 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una permuta entre agents de la Policia Local de València i Picanya.
Expediente: E-01101-2019-005213-00 - Aprovat
0106 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una permuta entre agents de la Policia Local de València i Burjassot.
Expediente: E-01101-2020-000847-00 - Aprovat
0107 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un nomenament interí com a agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2020-003518-00 - Aprovat
0108 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un nomenament interí com a agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2019-001126-00 - Aprovat
0109 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un nomenament interí com a agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2020-003645-00 - Aprovat
0110 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un nomenament interí com a agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2019-001127-00 - Aprovat
0111 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un nomenament interí com a agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2019-001130-00 - Aprovat
0112 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un nomenament interí com a agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2019-001133-00 - Aprovat
0113 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un nomenament interí com a agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2020-003588-00 - Aprovat
0114 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un nomenament interí com a agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2020-003593-00 - Aprovat
0115 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un nomenament interí com a agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2020-001974-00 - Aprovat
0116 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un nomenament interí com a agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2020-001958-00 - Aprovat
0117 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa aprovar la modificació del contracte per a l'execució de les obres denominades 'Conversió en zona de vianants de l'entorn del mercat municipal de la plaça de Sant Pere Nolasc a València'.
Expediente: E-04101-2020-000201-00 - Aprovat
0118 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa regularitzar en l'Inventari Municipal de Béns el valor del codi 1.E3.11.118 'Cobert número 4 al Port, lloc Molls número 21 (Dàrsena interior del Port)'.
Expediente: E-05303-2020-000086-00 - Aprovat
0119 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa regularitzar en l'Inventari Municipal de Béns el valor del codi 1.E3.11.119 'Cobert número 5 al Port, lloc Molls número 24 (Dàrsena interior del Port)'.
Expediente: E-05303-2020-000087-00 - Aprovat
0120 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa deixar sense efecte la cessió d'una parcel·la situada a l'entrada de Faba efectuada a favor de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.
Expediente: E-05307-2006-000003-00 - Aprovat
0121 - OFICINA D'OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. NV-1103, de 30 d'abril de 2020, denegatòria d'una sol·licitud d'assignació del Grau de Desenvolupament Professional I.
Expediente: E-00208-2020-000020-00 - Aprovat
0122 - OFICINA D'OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000031-00 - Aprovat
0123 - OFICINA D'OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000097-00 - Aprovat
0124 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures corresponents a la prestació de servicis informàtics.
Expediente: E-00801-2020-000155-00 - Aprovat
0125 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa declarar disponible part de la reserva de crèdit del contracte de telefonia mòbil.
Expediente: E-01201-2015-000018-00 - Aprovat
0126 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar la pròrroga del lot 3 del contracte de prestació de servicis externs de manteniment i reparació de vehicles i equips mòbils adscrits al Parc Mòbil de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-01201-2016-000445-00 - Aprovat
0127 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa declarar disponible part de la reserva de crèdit del contracte de subministrament d'electricitat en alta i baixa tensió.
Expediente: E-01201-2018-000271-00 - Aprovat
0128 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa adjudicar el contracte per a la prestació dels servicis postals de l'Ajuntament.
Expediente: E-01201-2020-000661-00 - Aprovat
0129 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa estimar parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00105 2018 1207.
Expediente: E-01305-2018-000107-00 - Aprovat
ÀREA DE PARTICIPACIÓ, DRETS I INNOVACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA
0130 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Asociación para la Cooperación entre Comunidades (ACOEC).
Expediente: E-02301-2019-000245-00 - Aprovat
0131 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió de subvencions per a la realització de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme a favor de diverses entitats inscrites en la Junta Municipal de Russafa.
Expediente: E-02301-2020-000417-00 - Aprovat
0132 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió de subvencions a favor de les entitats ACYCUCOR i UNAE.
Expediente: E-02301-2020-000417-00 - Aprovat
ÀREA DE MOBILITAT SOSTENIBLE I ESPAI PÚBLIC
0133 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar, disposar i reconèixer una obligació de pagament corresponent a la prestació de servicis per al control de la contracta de gestió del trànsit.
Expediente: E-01801-2020-004120-00 - Aprovat
0134 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de pagament d'una certificació corresponent a la gestió del servici públic d'estacionament de vehicles en la via pública davall control horari a la ciutat de València (ORA).
Expediente: E-01801-2020-004262-00 - Aprovat
MOCIONS
0135 - MOCIÓ de la regidora delegada d'Acció Cultural. Proposa aprovar la programació de l'Auditori 'la Mutant' relativa a un espectacle que tindrà lloc en el mes de desembre de 2020.
Expediente: E-01905-2020-000013-00 - Aprovat
0135 - PRECS I PREGUNTES
0136 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la 48a modificació de crèdits per transferència.
Expediente: E-01101-2020-003187-00 - Aprovat
0137 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió de subvenció a diverses entitats inscrites en la Junta Municipal de Patraix.
Expediente: E-02301-2020-000419-00 - Aprovat
0138 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió d'una subvenció al Centre de Recursos Just Ramírez.
Expediente: E-02301-2020-000420-00 - Aprovat
0139 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió de subvenció a l'AVV Torrefiel i a l'Asociación Banda de Música de Campanar.
Expediente: E-02301-2020-000421-00 - Aprovat
0140 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió d'una subvenció a l'associació La Finestra Nou Circ.
Expediente: E-02301-2020-000422-00 - Aprovat
0141 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió d'una subvenció a l'Asociación Profesionales Terapias con Caballos.
Expediente: E-02301-2020-000423-00 - Aprovat
0142 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió d'una subvenció a l'Associació Cultural Amics de la Música de Benifaraig.
Expediente: E-02301-2020-000425-00 - Aprovat
0143 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió de subvencions per a la realització de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme a favor de diverses entitats inscrites en la Junta Municipal de Marítim.
Expediente: E-02301-2020-000423-00 - Aprovat
0144 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió de subvencions per a la realització de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme a favor de diverses entitats inscrites en la Junta Municipal d'Exposició.
Expediente: E-02301-2020-000422-00 - Aprovat
0145 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió de subvencions per a la realització de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme a favor de diverses entitats inscrites en la Junta Municipal d'Abastos.
Expediente: E-02301-2020-000418-00 - Aprovat
0146 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió de subvencions per a la realització de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme a favor de quatre entitats inscrites en la Junta Municipal d'Abastos.
Expediente: E-02301-2020-000418-00 - Aprovat
0147 - SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Dona compte de la constitució de la Comissió Interadministrativa per a la coordinació i organització del desenvolupament dels Premis Goya.
Expediente: O-01909-2020-000028-00 - Quedar assabentat
0148 - SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa autoritzar la Fundació Visit València per a concedir una subvenció a l'Asociación Cultural El Camino del Santo Grial.
Expediente: E-01909-2020-000059-00 - Aprovat
0149 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Dona compte de la decisió del Comité de Selecció del concurs de projecte de disseny, realització, muntatge, manteniment i desmuntatge d'un betlem artístic al Saló de Cristall de l'Ajuntament de València per a les festes de Nadal 2020-2021.
Expediente: E-01904-2020-001047-00 - Quedar assabentat
0150 - SERVICI DE SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. Proposa autoritzar la realització de servicis extraordinaris per personal adscrit al Servici per a la gestió determinada del Padró Municipal.
Expediente: E-00910-2020-000029-00 - Aprovat
0151 - ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. Proposa modificar el règim de sessions ordinàries de la Junta de Govern Local de 25 de desembre de 2020 i 1 de gener de 2021, per coincidir amb festius.
Aprovat