2020-10-30 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
30-10-2020
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 30 DE OCTUBRE DE 2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 23 d'octubre de 2020.
Aprovat
ÀREA D'ALCALDIA
0002 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar el reintegrament de la subvenció concedida al Centre de Recursos Just Ramírez-Ca Revolta.
Expediente: E-00201-2017-000027-00 - Aprovat
0003 - VICESECRETARIA GENERAL. Proposa aprovar la Instrucció sobre la tramitació dels contractes menors en matèria de publicitat institucional.
Expediente: E-00601-2020-000032-00 - Aprovat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, que declara la no admissibilitat del Recurs PA núm. 460/19, interposat contra procediment d'embargament per impagament d'una liquidació de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, exercici 2010.
Expediente: E-00501-2020-000263-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PO núm. 206/17, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2020-000257-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, desestimatòria del Recurs PA núm. 152/19, interposat contra acord pel qual es va arxivar l'expedient d'assetjament laboral iniciat a instàncies de l'interessat.
Expediente: E-00501-2020-000262-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del Recurs PA núm. 487/19, interposat contra acord del Jurat Tributari que va desestimar una reclamació seguida contra liquidacions de l'impost sobre béns immobles, exercicis 2013 a 2017.
Expediente: E-00501-2020-000265-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 33/20, sobre imposició de sanció per infracció de l'Ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal.
Expediente: E-00501-2020-000254-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PA núm. 59/20, de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2020-000267-00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 357/19, interposat contra la no admissibilitat del full d'estimació presentat amb motiu de la sol·licitud d'expropiació d'una parcel·la.
Expediente: E-00501-2020-000261-00 - Quedar assabentat
0011 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, que declara acabat el Recurs PA núm. 1064/18, interposat contra l'estimació parcial del recurs d'alçada seguit contra acord de l'òrgan de selecció que jutjava el procés selectiu per a la provisió en propietat de places d'inspector/a de la Policia Local.
Expediente: E-00501-2020-000260-00 - Quedar assabentat
0012 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, que declara acabat el Recurs PA núm. 839/19, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud de reducció de jornada sense deducció de retribucions.
Expediente: E-00501-2020-000266-00 - Quedar assabentat
0013 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, que declara acabat el Recurs PA núm. 41/20-A, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud de reducció de jornada sense deducció de retribucions.
Expediente: E-00501-2020-000264-00 - Quedar assabentat
0014 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, que declara acabat el Recurs PA núm. 58/20, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud de reducció de jornada sense deducció de retribucions.
Expediente: E-00501-2020-000256-00 - Quedar assabentat
0015 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, que declara acabat el Recurs PA núm. 73/20, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud de reducció de jornada sense deducció de retribucions.
Expediente: E-00501-2020-000268-00 - Quedar assabentat
0016 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció en el marc de la convocatòria de la 5a edició dels premis a la innovació social i urbana de la ciutat de València.
Expediente: E-00202-2020-000004-00 - Aprovat
0017 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar un major gasto en les aplicacions de les ajudes d'innovació social i urbana 2020.
Expediente: E-00202-2020-000016-00 - Aprovat
0018 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de manteniment de l'equip multifunció Canon del Servici.
Expediente: E-00202-2020-000201-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE COMPTABILITAT. Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de l'Empresa Mixta Valenciana de Aguas, SA (EMIVASA), en concepte de gestió de cobrament de la Tarifa Especial d'Inversions corresponent al primer trimestre de 2020.
Expediente: E-04301-2020-000092-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Martínez Centro de Gestión, SL, corresponent a la factura del passat mes de setembre.
Expediente: E-04909-2020-000460-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA I HABITATGE
0021 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de les Salines.
Expediente: E-03103-2012-000028-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit per l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Sant Miquel de Soternes.
Expediente: E-03103-2013-000058-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar la sol·licitud d'iniciar expedient de preu just d'una parcel·la situada entre els carrers del Pare Ferrís, del Cuirassat i de Ramón Porta Carrasco.
Expediente: E-03103-2016-000007-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar la sol·licitud d'iniciar expedient de preu just d'una parcel·la situada entre els carrers del Pare Ferrís, del Cuirassat i de Ramón Porta Carrasco.
Expediente: E-03103-2016-000068-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de les Coves Carolines.
Expediente: E-03103-2018-000024-00 - Aprovat
0026 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar l'acta de suspensió de les obres i el projecte modificat de les obres denominades 'Conversió en zona de vianants de l'entorn del mercat municipal de la plaça de Sant Pere Nolasc a València'.
Expediente: E-03301-2019-000012-00 - Aprovat
0027 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar tècnicament el projecte denominat 'Millora de l'accessibilitat al viari de la ciutat de València, 2020'.
Expediente: E-03301-2019-000106-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció per rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer d'Escalante.
Expediente: E-03910-2017-000755-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció per rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat a la plaça de la Mare de Déu del Castell.
Expediente: E-03910-2019-003428-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa acceptar diverses renúncies a les ajudes municipals al lloguer 2018.
Expediente: E-03910-2018-000126-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa acceptar una renúncia a l'ajuda municipal al lloguer 2019.
Expediente: E-03910-2019-002462-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa deixar sense efecte la cessió a precari i aprovar l'adscripció d'una vivenda municipal situada al carrer del Micalet a la Delegació de Servicis Socials.
Expediente: E-03910-2020-000140-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa consentir la cancel·lació de la condició resolutòria que grava una vivenda situada al carrer dels Corredors, per pagament del preu ajornat.
Expediente: E-05302-2020-000223-00 - Aprovat
ÀREA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
0034 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa encarregar a Saneamiento de Valencia UTE l'execució del 'Projecte d'adequació i millora d'ampliació d'espesador de fangs a l'EDAR Perellonet'.
Expediente: E-02701-2020-000411-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS. Dona compte de la Resolució núm. RA-355, de 23 d'octubre de 2020, sobre protocol d'adopció de mesures sanitàries a complimentar en relació amb la campanya de Tots Sants 2020 a causa de la pandèmia COVID-19.
Expediente: E-02802-2020-000107-00 - Quedar assabentat
ÀREA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
0036 - SERVICI DEL PALAU DE LA MÚSICA I CONGRESSOS DE VALÈNCIA I BANDA MUNICIPAL DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Coordinadora de Sociedades Musicales Federadas de la Ciudad de Valencia.
Expediente: E-01601-2020-000019-00 - Aprovat
0037 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local de 21 de desembre de 2018 pel qual es va aprovar la continuïtat de la gestió de la residència cafeteria del complex esportiu cultural la Petxina i iniciar tràmits per a la liquidació i reversió de la instal·lació.
Expediente: E-01903-2002-000119-00 - Aprovat
0038 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa rectificar els errors materials continguts en l'acord de la Junta de Govern Local de 16 d'octubre de 2020, relatiu a la pròrroga del contracte de prestació del servici de manteniment integral d'infraestructures, edificis i instal·lacions adscrits a la Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: E-01903-2016-000351-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa concedir una subvenció nominativa a favor del Capítol Metropolità de la Catedral de València.
Expediente: E-01904-2020-000977-00 - Aprovat
0040 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa concedir una subvenció a favor de l'Associació Valenciana d'Empreses Productores de Teatre i Dansa (AVETID).
Expediente: E-01905-2020-000312-00 - Aprovat
0041 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana (ISEACV).
Expediente: E-01905-2020-000327-00 - Aprovat
0042 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació dels servicis necessaris per a l'execució de les activitats escèniques i culturals pròpies del Teatre el Musical i de l'Auditori la Mutant.
Expediente: E-01905-2020-000333-00 - Aprovat
0043 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 23 d'octubre de 2020, pel qual es va aprovar la convocatòria per a la concessió, mitjançant procediment de concurrència competitiva, de subvencions per a les ajudes als sectors de les arts escèniques i de l'audiovisual 'IMPULSART' 2020.
Expediente: E-01905-2020-000314-00 - Aprovat
0044 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió d'ajudes als espais culturals privats de caràcter escènic de la ciutat de València per a l'adaptació als nous requeriments sanitaris derivats de la COVID-19.
Expediente: E-01905-2020-000329-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa acceptar el finançament del projecte de rehabilitació i ampliació de l'edifici de l'Escorxador per a Arxiu Històric i aprovar el corresponent reconeixement de drets.
Expediente: E-02001-2016-001229-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa designar el jurat del Premi Senyera d'Arts Visuals 2020.
Expediente: E-02001-2020-000050-00 - Aprovat
0047 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la convocatòria del premi-beca 'José Iturbi' al millor expedient acadèmic, curs 2019-2020.
Expediente: E-02101-2020-000122-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ
0048 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa deixar sense efecte l'aprovació del conveni de col·laboració que s'ha de subscriure amb Casa Asia i alliberar el crèdit retingut.
Expediente: E-01911-2020-000006-00 - Aprovat
0049 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa acceptar la renúncia i tindre per efectuat l'ingrés en concepte de reintegrament d'una subvenció concedida dins del programa d'ajudes RE-ACTIVA.
Expediente: E-01911-2020-000653-00 - Aprovat
0050 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 10 de juliol de 2020, de concessió d'ajudes del programa RE-ACTIVA.
Expediente: E-01911-2020-000681-00 - Aprovat
0051 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 10 de juliol de 2020, de concessió d'ajudes del programa RE-ACTIVA.
Expediente: E-01911-2020-001166-00 - Aprovat
0052 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 10 de juliol de 2020, de concessió d'ajudes del programa RE-ACTIVA.
Expediente: E-01911-2020-004843-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la concessió d'ajudes a la creació de nous comerços i consolidació dels existents a la ciutat de València 2020.
Expediente: E-02901-2020-000117-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la declaració d'excepcionalitat a les contractacions laborals temporals derivades del projecte mixt d'ocupació-formació 'Et formem suport a l'Administració'.
Expediente: E-02902-2020-000078-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa iniciar el procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2019'.
Expediente: E-02902-2020-000498-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa iniciar el procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2019'.
Expediente: E-02902-2020-000499-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa iniciar el procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2019'.
Expediente: E-02902-2020-000500-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa iniciar el procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2019'.
Expediente: E-02902-2020-000501-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa iniciar el procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2019'.
Expediente: E-02902-2020-000503-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa iniciar el procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2019'.
Expediente: E-02902-2020-000504-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-02902-2020-000487-00 - Aprovat
ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
0062 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió de subvencions a favor de diverses entitats.
Expediente: E-01902-2020-000030-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici d'atenció i suport al Punt de Trobada Familiar de València.
Expediente: E-02201-2013-002143-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de factures corresponents al contracte de prestació del servici d'ajuda a domicili.
Expediente: E-02201-2015-000105-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al servici d'informació, mediació i assessorament en matèria de vivenda a l'oficina municipal d'Infovivenda Solidària.
Expediente: E-02201-2016-000378-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a servicis prestats en el Punt de Trobada Familiar de València.
Expediente: E-02201-2020-000007-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa resoldre el conveni de col·laboració subscrit amb la fundació Asindown.
Expediente: E-02221-2019-000435-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la primera pròrroga del conveni amb l'associació Iniciatives Solidàries.
Expediente: E-02201-2018-000048-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació sol·licitada per ASIEM del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2019.
Expediente: E-02201-2019-000049-00 - Aprovat
0070 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa acceptar la renúncia presentada a una subvenció concedida en la convocatòria 2020 de subvencions per a la realització de projectes que promoguen la igualtat.
Expediente: E-02230-2019-000068-00 - Aprovat
0071 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la concessió dels premis del IV Certamen de Relats 'Beatriu Civera'.
Expediente: E-02230-2020-000003-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la segona pròrroga del conveni de col·laboració amb la Coordinadora Valenciana de ONGD.
Expediente: E-02250-2017-000036-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per dos entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'educació per al desenvolupament 2018.
Expediente: E-02250-2018-000039-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria de cooperació internacional al desenvolupament 2018.
Expediente: E-02250-2018-000040-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per diverses entitats de les subvencions concedides per al desenvolupament del projecte 'Xarxa puja el to contra el racisme' 2019-2020.
Expediente: E-02250-2019-000126-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar una addenda de modificació al conveni de col·laboració amb la Residencia Religiosa Esclavas de María Inmaculada.
Expediente: E-02250-2019-000049-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa resoldre la concesió d'ajudes de la convocatòria de subvencions per a la realitzacio de projectes d'educació per al desenvolupament i ciutadania global 2020.
Expediente: E-02250-2020-000045-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió de subvencions a diverses entitats per a la realització de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament 2020.
Expediente: E-02250-2020-000064-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió diària del casal d'acollida a Rocafort.
Expediente: E-02250-2020-000023-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació pels costos derivats de la manutenció de les persones usuàries allotjades al casal d'acolliment de Rocafort.
Expediente: E-02250-2020-000029-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als costos derivats de la desinfecció de recursos d'allotjaments adscrits al Servici i del Consell Valencià de la Joventut.
Expediente: E-02250-2020-000520-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la prestació del servici de gestió del centre d'acollida d'animals de Benimàmet.
Expediente: E-02401-2020-000320-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a servicis de disseny de la campanya d'adopció d'animals 'Adopta'l'.
Expediente: E-02401-2020-002189-00 - Aprovat
ÀREA DE PROTECCIÓ CIUTADANA
0084 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la instal·lació d'equipament en vehicles de la Policia Local.
Expediente: E-01401-2020-002612-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de gastos de ferrador dels cavalls de la Policia Local.
Expediente: E-01401-2020-003936-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de gastos de pupil·latge i allotjament dels cavalls de la Policia Local.
Expediente: E-01401-2020-004008-00 - Aprovat
0087 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ, INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa aprovar tècnicament el 'Projecte bàsic i d'execució de les obres de reforma exterior del Parc de Bombers Oest'.
Expediente: E-01501-2020-000440-00 - Aprovat
ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS
0088 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits d'economies d'IT d'abril de 2020.
Expediente: E-01101-2020-002969-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits d'economies d'IT de juny de 2020.
Expediente: E-01101-2020-002971-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'arxiu d'un expedient disciplinari.
Expediente: E-01101-2020-001090-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa imposar una sanció a un funcionari com a responsable en concepte d'autor de la comissió d'una falta lleu.
Expediente: E-01101-2020-001574-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs d'alçada interposat contra les qualificacions del primer exercici de la convocatòria de dos places de tècnic/a prevenció riscos laborals.
Expediente: E-01101-2020-003039-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una substitució en la contractació laboral del personal amb destinació al projecte 'POEFE-FORMACCIO VLC 2019-2021'.
Expediente: E-01101-2019-001239-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa accedir a la sol·licitud de reingrés al servici actiu a lloc de treball reservat de personal tècnic mitjà (Tècnica mitjana de treball social).
Expediente: E-01101-2020-003135-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa accedir a la sol·licitud de reingrés al servici actiu a lloc d'auxiliar administratiu/iva atenció al públic.
Expediente: E-01101-2020-003134-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una permuta entre oficials de la Policia Local de València i Riba-roja de Túria.
Expediente: E-01101-2019-005215-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una permuta entre agents de la Policia Local de València i Rafelbunyol.
Expediente: E-01101-2019-004628-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una permuta entre agents de la Policia Local de València i Utiel.
Expediente: E-01101-2019-005208-00 - Aprovat
0099 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una permuta entre agents de la Policia Local de València i Xàtiva.
Expediente: E-01101-2019-005210-00 - Aprovat
0100 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa accedir a la rehabilitació al servici actiu a lloc vacant de caporal de bombers/eres en el Departament de Bombers, Prevenció i Intervenció d'Emergències i Protecció Civil.
Expediente: E-01101-2019-002281-00 - Aprovat
0101 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament per millora d'ocupació d'un oficial de bombers/eres per al Departament de Bombers, Prevenció i Intervenció d'Emergències i Protecció Civil.
Expediente: E-01101-2020-002941-00 - Aprovat
0102 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un enginyer tècnic industrial per al Servici del Cicle Integral de l'Aigua.
Expediente: E-01101-2020-002310-00 - Aprovat
0103 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica mitjana de treball social per al Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2019-002029-00 - Aprovat
0104 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica mitjana de treball social per al Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2019-002343-00 - Aprovat
0105 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica mitjana de treball social per al Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2019-002444-00 - Aprovat
0106 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica mitjana de treball social per al Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2019-001631-00 - Aprovat
0107 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica mitjana de treball social per al Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2019-001636-00 - Aprovat
0108 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica mitjana de treball social per al Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2019-001670-00 - Aprovat
0109 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa no admetre a tràmit la petició de revisió d'ofici d'un acord de la Mesa General de Negociació i d'emissió de certificació d'acte presumpte.
Expediente: E-01101-2020-003173-00 - Aprovat
0110 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte d'execució de les obres per a la instal·lació de càmeres de videovigilància en els edificis 'BIC' adscrits a la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals.
Expediente: E-04101-2019-000212-00 - Aprovat
0111 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa alienar una parcel·la municipal situada al carrer d'Eugenia Viñes.
Expediente: E-05307-2016-000063-00 - Aprovat
0112 - OFICINA D'ESTADÍSTICA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Universitat de València-Estudi General (Facultat de Matemàtiques).
Expediente: E-00810-2020-000083-00 - Aprovat
0113 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a factures de subministrament de gas natural i del servici de telefonia fixa.
Expediente: E-01201-2020-000580-00 - Aprovat
0114 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa adjudicar el contracte basat en l'Acord Marc per al subministrament d'equips de protecció individual i un altre equipament de protecció enfront de la COVID-19 a través de la Central de Contractació de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.
Expediente: E-01201-2020-000590-00 - Aprovat
0115 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa revocar la Resolució sancionadora núm. GO-3389, de 15 de setembre de 2020.
Expediente: E-01306-2020-002622-00 - Aprovat
ÀREA DE PARTICIPACIÓ, DRETS I INNOVACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA
0116 - SERVICI DE SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-00910-2020-000025-00 - Aprovat
0117 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa declarar la pèrdua parcial del dret al cobrament de la subvenció concedida a una entitat de la Junta Municipal de Patraix.
Expediente: E-02301-2019-000241-00 - Aprovat
0118 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'entitat AV Cercle Russafa (actualment AC Ciudad Saludable).
Expediente: E-02301-2019-000247-00 - Aprovat
0119 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de la Unió de Consumidors de València.
Expediente: E-02301-2020-000417-00 - Aprovat
0120 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de l'entitat ADONAR.
Expediente: E-02301-2020-000417-00 - Aprovat
0121 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de l'associació Iniciatives Solidàries.
Expediente: E-02301-2020-000418-00 - Aprovat
0122 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de la Federació d'Associacions Veïnals de València.
Expediente: E-02301-2020-000418-00 - Aprovat
0123 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de l'Associació Proted i de l'Associació Cotlas.
Expediente: E-02301-2020-000419-00 - Aprovat
0124 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de l'Associació Alanna i del Col·lectiu Lambda.
Expediente: E-02301-2020-000423-00 - Aprovat
0125 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor del Centre de Música i Dansa Natzaret.
Expediente: E-02301-2020-000423-00 - Aprovat
ÀREA DE MOBILITAT SOSTENIBLE I ESPAI PÚBLIC
0126 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa modificar la normativa per a l'obtenció de l'abonament de transport EMT ambTU per a l'any 2020.
Expediente: E-01801-2019-004731-00 - Aprovat
0126 - PRECS I PREGUNTES
0127 - MOCIÓ d'Alcaldia-Presidència. Proposa limitar la capacitat de les bodes civils que se celebren al Palau de Monforte durant el nou estat d'alarma.
Expediente: E-00601-2020-000014-00 - Aprovat
0128 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 23 d'octubre de 2020, pel qual es va aprovar la convocatòria d'ajudes extraordinàries per a donar suport a associacions culturals i a empreses i autònoms del sector cultural de la ciutat de València (excepte arts escèniques).
Expediente: E-02000-2020-000082-00 - Aprovat