2020-10-16 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
16-10-2020
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 16 DE OCTUBRE DE 2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 8 d'octubre de 2020.
Aprovat
ÀREA D'ALCALDIA
0002 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Associació de Jubilats i Pensionistes de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-00201-2019-000013-00 - Aprovat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del Recurs PO núm. 4/18, interposat contra Resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals sobre el procediment per a la contractació del 'Servici de manteniment i reparació de vehicles i equips mòbils adscrits al Parc Mòbil'.
Expediente: E-00501-2020-000232-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PO núm. 136/13, interposat contra la desestimació de diverses sol·licituds d'expropiació per ocupació il·legal de terrenys.
Expediente: E-00501-2013-000128-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, desestimatòria del Recurs PA núm. 817/19, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud de reducció de jornada sense deducció de retribucions.
Expediente: E-00501-2020-000244-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, que declara acabat el Recurs PA núm. 736/19, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud de reducció de jornada sense deducció de retribucions.
Expediente: E-00501-2020-000242-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, que declara acabat el Recurs PA núm. 808/19, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud de reducció de jornada sense deducció de retribucions.
Expediente: E-00501-2020-000241-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, que declara acabat el Recurs PA núm. 819/19, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud de reducció de jornada sense deducció de retribucions.
Expediente: E-00501-2020-000240-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, que declara acabat el Recurs PA núm. 820/19, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud de reducció de jornada sense deducció de retribucions.
Expediente: E-00501-2020-000239-00 - Quedar assabentat
0010 - TRESORERIA GENERAL. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de setembre de 2020.
Expediente: E-04906-2020-000018-00 - Aprovat
0011 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar l'addenda 2020 al conveni de col·laboració amb la Fundació Premis Rei Jaume I.
Expediente: E-00202-2020-000186-00 - Aprovat
0012 - SERVICI D'AVALUACIÓ DE SERVICIS I GESTIÓ DE QUALITAT. Proposa reconéixer la proposta de millora presentada pel Servici de Tecnologies de la Informació i Comunicació (SerTIC).
Expediente: E-00209-2020-000014-00 - Aprovat
0013 - SERVICI D'AVALUACIÓ DE SERVICIS I GESTIÓ DE QUALITAT. Proposa aprovar la Carta de Servicis de Prevenció i Extinció d'Incendis redactada pel Departament de Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències i Protecció Civil.
Expediente: E-00209-2020-000019-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA I HABITATGE
0014 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada corresponent a la modificació puntual del pla parcial del Sector PRR-6 'Malilla Nord'.
Expediente: E-03001-2017-000134-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa sotmetre a informació pública la modificació puntual del pla parcial 'Font de Sant Lluís'.
Expediente: E-03001-2019-000263-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES. Proposa aprovar el projecte 'Repavimentació de l'Autovia V-15 (València). Tram de glorieta 'el Saler' a PK 3' i encarregar-ne l'execució a Pavasal Empresa Constructora, SA.
Expediente: E-03401-2020-000351-00 - Aprovat
ÀREA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
0017 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar noves unitats d'obra i preus del projecte 'Nova canonada DN 600 per avinguda de les Balears'.
Expediente: E-02701-2019-000216-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el projecte 'Equipament del pou de Benimàmet per a subministrament a la xarxa d'aigua potable de València' i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (Emivasa).
Expediente: E-02701-2018-000553-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el projecte 'Nova canonada arterial DN600 pel paseig de la Ciutadela (València)' i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (Emivasa).
Expediente: E-02701-2020-000163-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el projecte 'Estacions de mesurament multiparamètrica en la xarxa d'aigua potable de València' i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (Emivasa).
Expediente: E-02701-2020-000175-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el reconeixement de drets i la modificació de crèdits generats per dividends d'Emivasa i modificar el corresponent projecte de gasto.
Expediente: E-02701-2020-000344-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa aprovar un conveni amb Ecoembalajes España, SA (Ecoembes).
Expediente: E-02801-2020-001385-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE DEVESA-ALBUFERA. Proposa aprovar les al·legacions de l'Ajuntament de València a l'Esquema provisional de Temes Importants del Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica del Xúquer corresponent al tercer cicle 2021-2027'.
Expediente: E-03602-2020-000102-00 - Aprovat
0024 - SERVICI D'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA. Proposa cedir l'ús de la coberta de l'immoble situat al carrer de la Poetessa Leonor Perales a la Fundació de la CV 'Observatori Valencià del Canvi Climàtic'.
Expediente: E-08001-2020-000027-00 - Aprovat
ÀREA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
0025 - SERVICI DEL PALAU DE LA MÚSICA I CONGRESSOS DE VALÈNCIA I BANDA MUNICIPAL DE VALÈNCIA. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió de subvencions nominatives a societats musicals federades de la ciutat de València.
Expediente: E-01601-2020-000019-00 - Aprovat
0026 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar una única pròrroga del contracte de prestació del servici de manteniment integral d'infraestructures, edificis i instal·lacions adscrits a la Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: E-01903-2016-000351-00 - Aprovat
0027 - ORGANISME AUTÒNOM FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL. Proposa no admetre una sol·licitud d'anul·lació del nomenament del director gerent de l'organisme autònom FDM.
Expediente: E-70012-2019-000004-00 - Aprovat
0028 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la concessió d'ajudes a la producció escènica 2020.
Expediente: E-01905-2020-000102-00 - Aprovat
0029 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures de diversos proveïdors.
Expediente: E-01905-2020-000319-00 - Aprovat
0030 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la justificació del xec escolar del període de setembre a desembre de 2019.
Expediente: E-02101-2020-000002-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ
0031 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa reconéixer drets i anul·lar el compromís d'ingressos corresponents a la subvenció destinada a Borbotó.
Expediente: E-02310-2018-000253-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la minoració en la subvenció concedida per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball destinada a la promoció de les Agències per al Foment de la Innovació Comercial (AFIC) i tancar el corresponent projecte de gasto.
Expediente: E-02901-2018-000991-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-2755, de 17 de desembre de 2019, per la qual es va desestimar una sol·licitud formulada pel titular del dret de concessió de diverses parades del Mercat Central.
Expediente: E-02901-2019-001728-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar el Pla d'Ocupació Municipal 2020 i les bases que han de regular el procés selectiu derivat d'este.
Expediente: E-02902-2020-000480-00 - Aprovat
ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
0035 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació presentada per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2019.
Expediente: E-02201-2019-000049-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la continuïtat de la prestació municipal del servici del Punt de Trobada Familiar de València fins a l'assumpció del recurs per la Generalitat Valenciana.
Expediente: E-02201-2020-000007-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ Proposa aprovar la pròrroga del contracte adjudicat pel procediment d'emergència per a la prestació del servici de control i vigilància als centres municipals de servicis socials.
Expediente: E-02201-2020-000107-00 - Aprovat
0038 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Dona compte de la Resolució núm. BG-678, d'1 d'octubre de 2020, d'aprovació de llistats de persones beneficiàries del servici d'ajuda a domicili per a persones majors de la ciutat de València.
Expediente: E-02224-2020-000077-00 - Quedar assabentat
0039 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Dona compte de la Resolució núm. BG-674, de 29 de setembre de 2020, d'aprovació de llistats de persones beneficiàries del servici de menjar a domicili per a persones majors de la ciutat de València.
Expediente: E-02224-2020-000078-00 - Quedar assabentat
0040 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'entitat Servicio Jesuita a Migrantes-España.
Expediente: E-02230-2019-000097-00 - Aprovat
0041 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa concedir una pròrroga per a l'execució del projecte subvencionat sol·licitada per l'entitat Por la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres-ALIA.
Expediente: E-02230-2019-000102-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de la Universitat Politècnica de València.
Expediente: E-02250-2020-000013-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió de subvencions a diverses entitats per a la realització de projectes d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2020.
Expediente: E-02250-2020-000045-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una ajuda d'acció humanitària a favor de l'entitat Asamblea de Cooperación por la Paz.
Expediente: E-02250-2020-000237-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa autoritzar i disposar el gasto corresponent a l'adjudicació, mitjançant el procediment d'emergència, del contracte de servicis per a la gestió i manutenció de les persones immigrants sense llar.
Expediente: E-02250-2020-000060-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent als costos derivats del subministrament d'aliments a persones en risc d'exclusió social.
Expediente: E-02250-2020-000076-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar el règim jurídic específic per a la concessió d'una ajuda humanitària d'emergència a l'entitat Save the Children.
Expediente: E-02250-2020-000535-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte d'impressió de material gràfic del Pla Colonial Felí i de la campanya Adopta'l.
Expediente: E-02401-2020-002140-00 - Aprovat
ÀREA DE PROTECCIÓ CIUTADANA
0049 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la realització d'anàlisi de substàncies estupefaents.
Expediente: E-01401-2020-003944-00 - Aprovat
ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS
0050 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació de lloc de treball de personal administratiu secretaria delegació, grup polític o habilitat, en lloc de personal administratiu.
Expediente: E-01101-2019-004854-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació de lloc de treball de personal auxiliar administratiu atenció al públic en lloc de personal auxiliar administratiu.
Expediente: E-01101-2019-005346-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal tècnic superior AE, categoria economista, en Intervencions Delegades.
Expediente: E-01101-2020-001224-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'un auxiliar administratiu en el Gabinet de Comunicacions.
Expediente: E-01101-2020-000945-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar el desistiment formulat a un nomenament interí com a tècnica mitjana de treball social.
Expediente: E-01101-2019-001340-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica mitjana de treball social per al Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2019-001527-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a tècnica de participació ciutadana i transparència.
Expediente: E-01101-2020-003019-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la contractació laboral del personal amb destinació al programa EMCORP 2020-2021.
Expediente: E-01101-2020-002340-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar la sol·licitud d'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball d'esta Corporació.
Expediente: E-01101-2020-002977-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits d'economies de llocs vacants d'abril de 2020.
Expediente: E-01101-2020-001742-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa no admetre el recurs d'alçada interposat contra l'acord de la Mesa de Contractació de proposta d'adjudicació del procediment obert simplificat de contractació per a la prestació dels servicis de manteniment dels reguladors de busseig del Departament de Bombers, Prevenció, Intervenció en Emergències i Protecció Civil.
Expediente: E-04101-2020-000059-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'acta de recepció de les obres de l'aparcament en subsòl públic situat al carrer del Canonge Tàrrega.
Expediente: E-05304-2017-000048-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de cessió del dret d'ús del SW Orbeon PE Silver.
Expediente: E-00801-2020-000130-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE SALUT LABORAL I PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació del servici de prevenció de riscos laborals, servici de prevenció, seguretat en el treball i ergonomia i psicosociologia aplicada corresponent al mes d'agost.
Expediente: E-01102-2020-000089-00 - Aprovat
ÀREA DE PARTICIPACIÓ, DRETS I INNOVACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA
0064 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació MESURA.
Expediente: E-02301-2019-000241-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de la Societat Ateneu Musical del Port.
Expediente: E-02301-2020-000423-00 - Aprovat
0065 - PRECS I PREGUNTES
0066 - MOCIÓ conjunta del regidor delegat de Cultura Festiva i de la regidora delegada de Formació i Ocupació per a la celebració de l'esdeveniment 'Falles UNESCO' i suport als oficis tradicionals d'indumentaristes, orfebres i floristes.
Expediente: E-01904-2020-001036-00 - Aprovat