2020-07-17 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
17-07-2020
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 17 DE JULIO DE 2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 10 de juliol de 2020.
Aprovat
ÀREA D'ALCALDIA
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, que declara la no admissibilitat del Recurs PA núm. 332/19, interposat contra acord del Jurat Tributari que va desestimar una reclamació contra la imposició de cinc sancions per infraccions tributàries en matèria d'impost sobre activitats econòmiques.
Expediente: E-00501-2020-000123-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, desestimatòria del Recurs PO núm. 732/15, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2020-000140-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 329/19, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2020-000148-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, que declara acabat el Recurs PO núm. 7/20, interposat contra l'ocupació per la via de fet d'una parcel·la.
Expediente: E-00501-2020-000132-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, que declara acabat el Recurs PA núm. 231/19, sobre liquidació de gastos per execució subsidiària de neteja de solar.
Expediente: E-00501-2020-000130-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, que declara acabat el Recurs PA núm. 423/19, relatiu a la constitució de la Mesa General de Negociació de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-00501-2020-000149-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, que declara acabat el Recurs PO núm. 508/19, interposat contra el requeriment perquè cesse l'ús del soterrani del Mercat Central com a pàrquing.
Expediente: E-00501-2020-000121-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, que declara acabat el Recurs PA núm. 534/19, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud de reconeixement i abonament de complement de destí 26.
Expediente: E-00501-2020-000131-00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, que declara acabat el Recurs PA núm. 35/20, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud de reducció de jornada laboral sense deducció de retribucions.
Expediente: E-00501-2020-000150-00 - Quedar assabentat
0011 - TRESORERIA GENERAL. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de juny de 2020.
Expediente: E-04906-2020-000013-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança Fiscal General.
Expediente: E-H4969-2020-000007-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa.
Expediente: E-H4969-2020-000008-00 - Aprovat
0014 - SERVICI D'AVALUACIÓ DE SERVICIS I GESTIÓ DE QUALITAT. Proposa aprovar els resultats de l'avaluació dels objectius col·lectius i específics F1_2019 i els ajustos dels objectius específics F1_2020.
Expediente: E-00209-2020-000007-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA I HABITATGE
0015 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa no admetre el full d'estimació en relació a l'expropiació d'una parcel·la situada entre els carrers del Pare Ferrís, del Cuirassat i de Ramón Porta Carrasco.
Expediente: E-03103-2016-000006-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar la sol·licitud d'iniciar expedient d'expropiació de diverses parcel·les.
Expediente: E-03103-2020-000013-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa elevar a definitiu el compte de liquidació provisional del projecte de reparcel·lació de la unitat d'execució Joan Llorenç, Pérez Escrich i Sant Ignasi de Loiola.
Expediente: E-03107-2020-000004-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció per rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer de Josep Benlliure.
Expediente: E-03910-2017-000763-00 - Aprovat
ÀREA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
0019 - SERVICI DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de certificació del servici de manteniment, conservació i explotació dels forns crematoris.
Expediente: E-02802-2020-000170-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE DEVESA-ALBUFERA. Proposa la participació de l'Ajuntament de València en la 'Plataforma societat i àrees protegides' impulsada per Europarc-España.
Expediente: E-03602-2020-000049-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE DEVESA-ALBUFERA. Proposa la participació de l'Ajuntament de València en el projecte LIFE 'Climate change mitigation'.
Expediente: E-03602-2020-000062-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE DEVESA-ALBUFERA. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del Servici.
Expediente: E-03602-2020-000054-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa aprovar i reconéixer l'obligació de pagament de la factura relativa a la revisió de preus 2019 del contracte de manteniment de jardins i poda de l'arbratge de la zona Sud de la ciutat.
Expediente: E-04001-2020-000294-00 - Aprovat
ÀREA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
0024 - SERVICI DEL PALAU DE LA MÚSICA I CONGRESSOS DE VALÈNCIA I BANDA MUNICIPAL DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de subministrament de canyes, material fungible i altres accessoris dels instruments de música de la Banda Municipal.
Expediente: E-01601-2019-000010-00 - Aprovat
0025 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió d'ajudes i subvencions a entitats esportives sense ànim de lucre afectades per les mesures adoptades en virtut del Reial Decret 426/2020, de 14 de març.
Expediente: E-01903-2020-000081-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa resoldre la convocatòria per a la concessió de subvencions a les comissions falleres, confraries, germandats, corporacions de Setmana Santa i altars de Sant Vicent per a la celebració d'actes commemoratius del vint-i-cinc aniversari o els seus múltiples.
Expediente: E-01904-2019-000926-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació per subministraments amb motiu de les Falles 2020.
Expediente: E-01904-2020-000963-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la convocatòria oberta a professionals i empreses per a la realització de la imatge gràfica de les Falles de València de 2021.
Expediente: E-01904-2020-001006-00 - Aprovat
0029 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la composició de la Comissió Qualificadora que ha d'intervindre en la concessió de la beca de catalogació i informatització de fons de la Biblioteca Històrica Municipal i Hemeroteca Municipal, XVII edició.
Expediente: E-01905-2020-000141-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Fundació General Universitat de València.
Expediente: E-02000-2019-000059-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar l'addenda per a l'any 2020 al conveni de col·laboració amb l'Ateneo Mercantil de Valencia.
Expediente: E-02000-2020-000026-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa rectificar un error material en l'acord d'adjudicació i disposició del gasto de la Beca Velázquez 2019-2020.
Expediente: E-02001-2019-000327-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb Turisme Comunitat Valenciana.
Expediente: E-02001-2020-000281-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa acceptar la donació d'un arxiu amb projectes del mestre d'obra Juan Bautista Gosálvez Navarro i dels arquitectes Víctor Gosálvez Gómez i Ángel Romaní Verdeguer.
Expediente: E-02001-2020-000395-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del Servici.
Expediente: E-02001-2020-000590-00 - Aprovat
ÀREA DE PARTICIPACIÓ, DRETS I INNOVACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA
0036 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al servici de gestió de la comunicació de l'eina COVIDVALENCIA.
Expediente: E-00703-2020-000037-00 - Aprovat
ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
0037 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa disposar i reconéixer l'obligació del gasto per al pagament de nou beques concedides en virtut del conveni de col·laboració firmat amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al desenvolupament de dos projectes de Formació Professional Dual del Sistema Educatiu a la Comunitat Valenciana, corresponent al passat mes de juny.
Expediente: E-01902-2016-000156-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del servici de gestió integral del centre de dia municipal per a persones amb discapacitat intel·lectual 'Font Sant Lluís'.
Expediente: E-02201-2014-000595-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per l'Asociación de Juristas Solidarios (AJUSO) de diversos projectes subvencionats en la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2019.
Expediente: E-02201-2019-000036-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació de diversos projectes subvencionats en la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2019.
Expediente: E-02201-2019-000036-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la celebració del Dia Universal de la Infància.
Expediente: E-02201-2019-000182-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb SOS ODONTOLOGÍA.
Expediente: E-02201-2020-000063-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Generalitat Valenciana en matèria de vivenda amb motiu de la crisi sanitària provocada per la COVID-19 i aprovar la corresponent modificació de crèdits i el projecte de gasto.
Expediente: E-02201-2020-000099-00 - Aprovat
0044 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar la prolongació del contracte d'ajuda a domicili per a persones majors del municipi de València, adjudicat per tramitació d'emergència, i autoritzar i disposar el gasto corresponent.
Expediente: E-02224-2020-000060-00 - Aprovat
0045 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa donar la conformitat a la concessió de diverses subvencions.
Expediente: E-02230-2019-000068-00 - Aprovat
0046 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local de 4 de novembre de 2019, pel qual es va aprovar la convocatòria de la III edició dels premis CALIU a les falles grans i infantils pel seu caràcter igualitari i divers.
Expediente: E-02230-2019-000069-00 - Aprovat
0047 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació Prosa Elástica.
Expediente: E-02230-2019-000101-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar el projecte de modificació del Reglament del Consell Local d'Immigració i Interculturalitat de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-02250-2020-000018-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'educació per al desenvolupament 2018.
Expediente: E-02250-2018-000039-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides per al desenvolupament del projecte 'La nostra ciutat, el teu refugi'.
Expediente: E-02250-2019-000090-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa desestimar la sol·licitud presentada per Asamblea de Cooperación por la Paz de retardar l'inici del projecte subvencionat en la convocatòria d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2019.
Expediente: E-02250-2019-000095-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió diària del casal d'acollida a Rocafort.
Expediente: E-02250-2020-000023-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de subministrament d'aliments a persones en risc d'exclusió social. (Proposta núm. 8)
Expediente: E-02250-2020-000076-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de subministrament d'aliments a persones en risc d'exclusió social. (Proposta núm. 9)
Expediente: E-02250-2020-000076-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa aprovar la primera pròrroga del conveni marc de col·laboració amb la Reial Acadèmia de Medicina de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-02401-2019-001044-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa aprovar la primera pròrroga del conveni marc de col·laboració amb l'Instituto Médico Valenciano.
Expediente: E-02401-2019-001082-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa aprovar el 'Protocol de comunicació i coordinació en cas d'onada de calor del municipi de València 2020'.
Expediente: E-02401-2020-001338-00 - Aprovat
0058 - SERVICI D'ADDICCIONS. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió de subvencions del programa 'Intervenció en barris'.
Expediente: E-02501-2020-000002-00 - Aprovat
0059 - SERVICI D'ADDICCIONS. Proposa aprovar un Memoràndum d'Entesa amb la Comissió Interamericana per al Control de l'Abús de Drogues.
Expediente: E-02501-2020-000016-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ
0060 - SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de la Universitat de València.
Expediente: E-01909-2020-000008-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar el projecte tècnic per a la renovació d'instal·lacions tècniques i millora de l'eficiència energètica al mercat municipal de Jerusalem.
Expediente: E-02901-2020-000058-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa autoritzar un major gasto per a la convocatòria d'ajudes a la creació de nous comerços i consolidació dels existents a la ciutat de València.
Expediente: E-02901-2020-000117-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa autoritzar un major gasto per a la convocatòria d'ajudes a la reactivació dels mercats municipals de districte, els extraordinaris fixos i els periòdic festius.
Expediente: E-02901-2020-001069-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. BG-75, de 17 de febrer de 2020, d'adjudicació del contracte de servici d'impremta per als programes que gestiona el Servici.
Expediente: E-02902-2020-000093-00 - Aprovat
ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS
0065 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia al nomenament de coordinador general de Desenvolupament Urbà i Vivenda.
Expediente: E-01101-2020-002107-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a auxiliar administrativa.
Expediente: E-01101-2020-001917-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'abonament de guàrdies de comandaments i la borsa d'operatius del 16 de desembre de 2019 al 5 de gener de 2020.
Expediente: E-01101-2020-001581-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització dels subfactors específics N i FS de maig de 2020.
Expediente: E-01101-2020-002001-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar la indemnització per finalització de contracte d'una mestra de religió.
Expediente: E-01101-2019-004010-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar la indemnització per finalització de contracte de personal del programa EMCORP 2019-2020.
Expediente: E-01101-2019-004231-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de cap de secció mitjana (TD) en el Servici del Cicle Integral de l'Aigua.
Expediente: E-01101-2020-000946-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de cap de secció mitjana (TD) en el Servici de Jardineria Sostenible.
Expediente: E-01101-2020-001068-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball d'agent de Policia Local.
Expediente: E-01101-2020-001706-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa en el Servici de Descentralització i Participació Ciutadana.
Expediente: E-01101-2020-001858-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una sol·licitud d'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball d'agent de Policia Local.
Expediente: E-01101-2020-002117-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar el desistiment formulat per la Diputació de València a la seua sol·licitud d'autorització de comissió de servicis d'un funcionari d'esta Corporació i deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local de 28 de febrer de 2020.
Expediente: E-01101-2020-000950-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa accedir a la sol·licitud de reingrés al servici actiu a lloc de treball reservat de Comissaria Principal de Policia Local (TD).
Expediente: E-01101-2018-002476-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa accedir a la sol·licitud de reingrés al servici actiu a lloc de treball d'auxiliar administratiu/iva mobilitat/disponibilitat en el Servici de Personal.
Expediente: E-01101-2020-001257-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una permuta entre agents de la Policia Local de València i San Antonio de Benagéber.
Expediente: E-01101-2019-002911-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar la permuta entre un agent de la Policia Local d'este Ajuntament i una agent de la Policia Local de Castelló de Rugat.
Expediente: E-01101-2019-002859-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament per millora d'ocupació d'un oficial de bombers/eres.
Expediente: E-01101-2020-001993-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament per millora d'ocupació de dos suboficials de bombers/eres.
Expediente: E-01101-2020-001992-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament per millora d'ocupació de dos sergents de bombers/eres.
Expediente: E-01101-2020-001991-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament per millora d'ocupació de quatre caporals bomber bussejador.
Expediente: E-01101-2020-001990-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica de gestió d'administració general per al Servici de Personal.
Expediente: E-01101-2020-002076-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica mitjana de treball social per al Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2019-002142-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una auxiliar administrativa atenció al públic per al Servici de Societat de la Informació.
Expediente: E-01101-2020-002036-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una auxiliar administrativa per al Servici de Societat de la Informació.
Expediente: E-01101-2020-002000-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una auxiliar administrativa per al Servici de Devesa-Albufera.
Expediente: E-01101-2020-002014-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria d'un lloc de treball de cap de secció (TD), categoria enginyer/a industrial, pel sistema de concurs de mèrits.
Expediente: E-01101-2020-001871-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de professor/a Banda Simfònica Municipal, especialitat clarinet requint, per a futurs nomenaments per millora d'ocupació i interinitats.
Expediente: E-01101-2020-001012-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de professor/a Banda Simfònica Municipal, especialitat percussió, per a futurs nomenaments per millora d'ocupació i interinitats.
Expediente: E-01101-2020-001181-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa desestimar al·legacions, determinar la procedència de resoldre el contracte d'execució de les obres de remodelació del Museu Històric Municipal i de condicionament de la Sala d'Exposicions Municipal i acordar la suspensió del procediment.
Expediente: E-04101-2020-000039-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar els servicis de telecomunicacions de l'Ajuntament de València, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2020-000052-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar el servici de manteniment de la flota de vehicles del Departament de Bombers, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2020-000100-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar el servici de neteja dels edificis municipals de l'Ajuntament de València, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2020-000106-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns tres parcel·les situades als carrers del Doctor Soriano Benlloch i perpendicular al carrer de Benetússer.
Expediente: E-05303-2019-000220-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns el jardí situat a l'avinguda dels Tarongers cantó carrer de Lluís Peixó (Mercat de Vell) i el jardí i una parcel·la situats als carrers de Yáñez de la Almedina i de Lluís Peixó.
Expediente: E-05303-2020-000033-00 - Aprovat
0099 - OFICINA D'OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000037-00 - Aprovat
0100 - OFICINA D'OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000038-00 - Aprovat
0101 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a les obres de reposició del cablejat furtat als jardins posteriors del Palau de Congressos pertanyent a la instal·lació de l'enllumenat València Districte 18.
Expediente: E-01201-2019-000871-00 - Aprovat
0102 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura emesa en concepte de direcció de les obres del CEIP 'Artista Faller' acollides al Pla Edificant.
Expediente: E-01201-2020-000426-00 - Aprovat
ÀREA DE PROTECCIÓ CIUTADANA
0103 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de subministrament d'uniformitat amb destinació a la Policia Local.
Expediente: E-01401-2020-002583-00 - Aprovat
0104 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar l'adquisició, mitjançant el procediment d'emergència, d'un equip escàner d'inspecció de paqueteria per raigs X i d'un arc detector de metalls.
Expediente: E-01401-2020-002761-00 - Aprovat
0105 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un oficial de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2020-000045-00 - Aprovat
ÀREA DE MOBILITAT SOSTENIBLE I ESPAI PÚBLIC
0106 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar el projecte d'obra 'Connexió ciclista i millora d'accessibilitat, mobilitat per als vianants i seguretat viària d'avinguda del Cid, tram entre Tres Creus i plaça d'Espanya'.
Expediente: E-01801-2018-000928-00 - Aprovat
0107 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament de part d'una factura corresponent als servicis d'elaboració i desenvolupament del projecte educatiu de mobilitat sostenible En-Bici-AT.
Expediente: E-01801-2019-003268-00 - Aprovat
MOCIONS
0108 - MOCIÓ de la regidora delegada d'Acció Cultural. Proposa aprovar la programació de l'Auditori 'la Mutant' per als mesos de setembre a desembre de 2020.
Expediente: E-01905-2020-000013-00 - Aprovat
0109 - MOCIÓ de la regidora delegada d'Acció Cultural. Proposa aprovar la programació del Teatre el Musical per als mesos de setembre a desembre de 2020.
Expediente: E-01905-2020-000016-00 - Aprovat
0109 - PRECS I PREGUNTES
0110 - ALCALDIA. Proposa que la Junta de Govern Local delegue en el mes d'agost l'exercici de les competències no delegades.
Expediente: E-00601-2020-000027-00 - Aprovat
0111 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Dona compte dels estats d'execució pressupostària i de situació de Tresoreria a 30 de juny de 2020.
Expediente: E-04302-2020-000006-00 - Quedar assabentat
0112 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar la normativa específica per a la implementació de la perspectiva de gènere en l'elaboració del Pressupost municipal de 2021.
Expediente: E-05501-2020-000028-00 - Aprovat
0113 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa aprovar la modificació del contracte d'execució de les obres 'Infraestructura d'urbanització i equipament sociocultural a la plaça del Pilar, connexió amb Guillem de Castro', finançades amb càrrec al pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-04101-2020-000121-00 - Aprovat
0114 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa nomenar un coordinador general de l'Àrea de Gestió de Recursos.
Expediente: E-01101-2020-002152-00 - Aprovat
0115 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de servici (TD) en el Servici de Cultura Festiva.
Expediente: E-01101-2020-002035-00 - Aprovat
0116 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de secció (TD) en el Servici de Transparència i Govern Obert.
Expediente: E-01101-2020-001712-00 - Aprovat
0117 - MOCIÓ d'Alcaldia sobre delimitació del conjunt rururbà dels barris de la Punta, Natzaret i la Fonteta de Sant Lluís per a optar a les ajudes del Programa de foment de la regeneració i renovació urbana i rural (ARRUR) del Pla Estatal de Vivenda 2018-2021.
Expediente: O-00201-2020-000012-00 - Aprovat